06 آبان 1400

فاطمه صادقی

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده مهندسی جم - گروه مهندسی صنایع (جم )
تحصیلات: کارشناسی ارشد / مهندسی صنایع
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده مهندسی جم

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!