14 آذر 1401
فرزاد صالحي

فرزاد صالحی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم شیلاتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بهداشت آبزیان
تلفن: 08338431101
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, gholamreza Badzohreh, Reza Davoodi, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Farzad Salehi (2021) Effects of dietary butyric acid glycerides on growth performance, haemato-immunological and antioxidant status of yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) fingerlings AQUACULTURE RESEARCH: 53; 1-9
2
غلامرضا بادزهره، شیرین زارعی، رضا داوودی، محمود نفیسی بهابادی، فرزاد صالحی، وحید مرشدی، ابراهیم ستوده (1399) تأثیر سطوح مختلف اسید بوتیریک در جیره غذای ی بر برخ ی عملکرد رشد، ایمن ی و فعالی ت آنزیمهای گوار شی ماهی شانک زرد باله ( Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782 ) تغذیه آبزیان: 5; 55-67
3
مهدی آتشی، فرزاد صالحی، رضا داوودی، محمود نفیسی بهابادی، عقیل دشتیان نسب (1399) مطالعه ی تاثیر ضد باکتریایی جوهر خرگوش دریایی خلیج فارس Aplysia dactylomela بر روی برخی از پاتوژن های آبزیان آبزیان زینتی: ; 1،8
4
, Reza Davoodi, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Farzad Salehi, Hamidreza Nooryazdan (2019) Effects of ammonia on growth and molting of Litopenaeus vannamei postlarvae reared under two salinity levels Journal of Applied Aquaculture: ; 301،308
5
مهدی سلطانی، فرزاد صالحی، سید سعید میرزرگر، قاسم عموعابدینی (1395) مطالعه تاثیر درجه حرارت و pH بر رفتار رشد استرپتوکوکوس اینیایی (Sterptococcus iniae) میکروبیولوژی دامپزشکی: ; 113125
مقالات در همایش ها
1
فرزاد صالحی، محمود نفیسی بهابادی، اکبر عباس زاده (1396) مطالعه ی تغییرات فراوانی جلبک های سبزآبی cyanophytaدریاچه پریشان دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، 4 خرداد 139
2
فرزاد صالحی، محمود نفیسی بهابادی، محمد جواد پاپری مقدم (1396) مطالعه ی تغییرات فراوانی جمعیت Chlorophyceae و Dinophyceaeدر دریاچه پریشان دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، 4 خرداد 13
3
فاطمه رستمی، رضا داوودی، محمود نفیسی بهابادی، فرزاد صالحی، حمیدرضا نوریزدان (1395) مروری بر تأثیر شوری بر روی رشد و بازماندگی میگوی وانامی سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست
4
مهری فرهمند، رضا داوودی، فرزاد صالحی، محمود نفیسی بهابادی، حمیدرضا نوریزدان (1395) مروری بر تاثیر تراکم بر روی رشد و بقای میگوهای پنائیده سومین همایش بین المللی توسعه پایدار راه کارها و چالشها با محوریت کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و توریسم
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
مهین رضائی، محمود نفیسی بهابادی، غلامرضا عبدی، دارا باقری، فرزاد صالحی (1400) مدلسازی آزمایشگاهی کشاورزی تلفیقی با آب دریا با استفاده از پساب میگو
2
3
سارا عوضی، فرزاد صالحی، رضا داوودی، وحید مرشدی، علی محمد صنعتی (1399) تاثیر استرس شوری بر ماهیان سی باس آسیایی (, Bloch, 1790 Lates calcarifer ) مسموم شده با کلرید کادمیوم (CdCl2)
4
5
6
شیرین زارعی، غلامرضا بادزهره، رضا داوودی، محمود نفیسی بهابادی، فرزاد صالحی (1398) تاثیر مقادیر مختلف اسید بوتریک بر رشد، شاخص های خونی و آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus))
7
8
مهری فرهمند، رضا داوودی، فرزاد صالحی، محمود نفیسی بهابادی، حمیدرضا نوریزدان (1395) اثر آمونیاک بر رشد و پوست اندازی میگوی سفید غربی(Litopenaeus vannamei ) در اب لب شور
9
فاطمه رستمی، رضا داوودی، محمود نفیسی بهابادی، فرزاد صالحی، حمیدرضا نوریزدان (1395) اثر آمونیاک بر رشد و پوست اندازی میگو پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شوری بالا
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!