28 شهریور 1400

حسین علی اکبری هره دشت

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 07733449623
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
سیدناصر جابری، حسین علی اکبری هره دشت، دریا محیط (1400) نگرش مولانا به ناهنجاری های جنسی و هویت های دیگرگونۀ جنسی در مثنوی پژوهش های بین رشته ای ادبی: 5; 30
2
Hossein Aliakbari Harehdasht, , Leila Hajjari (2019) A Study of Memory and Psychological Defense Mechanism in Julian Barnes’s The Sense of an Ending International Journal of Linguistics, Literature and Translation: ; 280272
3
Hossein Aliakbari Harehdasht, , Leila Hajjari (2018) Heirs of Ambivalence: The Study of the Identity Crisis of the Second-Generation Indian Americans in Jhumpa Lahiri’s Interpreter of Maladies international journal of applied linguistics and english literature: ; 113،120
4
Leila Hajjari, Hossein Aliakbari Harehdasht, (2016) The Legacy of Romanticism: the Pear Tree and Janie Crawford in Zora Neale Hurston’s Their Eyes Were Watching God Journal of African American Studies: ; 35،52
5
حسین علی اکبری هره دشت، لیلا حجاری، ناصر ملکی (1394) رمان پسامدرن و فیلم: نگاهی به ساختار و صناعات فیلم ستاره است فریدون جیرانی جهانی رسانه: ; 176190
6
Hossein Aliakbari Harehdasht, (2006) Harold Pinter: The Absurdist-Existentialist Playwright Journal of Teaching Language Skills: ; 1،10
مقالات در همایش ها
1
سیدناصر جابری، حسین علی اکبری هره دشت (1395) بررسی روانشناختی ضربالمثلهای فارسی )با تکیه بر موضوع زن و نقش همسری او( سمینار بین المللی بیدل دهلوی و دومین کنفرانس شرق شناسی
2
حسین علی اکبری هره دشت، زهرا ناظمی، لیلا حجاری (1395) مطالعه تطبیقی شخصیت جو مارچ در فیلمهای اقتباسی رمان زنان کوچک کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و اموزش و یادگیری زبان ها
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
شهریار هدایتی، حسین علی اکبری هره دشت، عبدالمحمد موحد (1399) مطالعه ی تطبیقی نمایشنامه ی هملت شکسپیر و فیلم ایرانی اقتباس شده از آن به نام تردید
3
مریم شهسوار، حسین علی اکبری هره دشت، مهسا هاشمی (1398) بررسی هنر شخصیت پردازی سیلویا پلت بر اساس تئوری رشد شخصیت ویلیام بلیک
4
شیخی شهیدزاده زهرا ، حسین علی اکبری هره دشت، عبدالمحمد موحد (1396) بررسی دوگانگی بین وهم و واقعیت در نمایشنامه های ادوارد آلبی
5
پریسا اسماعیلی، حسین علی اکبری هره دشت، جعفر وطن دوست ، عبدالمحمد موحد (1395) بررسی فمینیستی کمدی های عشقی شکسپیر
6
سید مجید حسینی ، عبدالمحمد موحد، حسین علی اکبری هره دشت (1395) تعالی پسا استعمارگرا در رمان قلب تاریکی جوزف کنراد
7
حوریه سیامر عربی نژاد ، عبدالمحمد موحد، حسین علی اکبری هره دشت (1395) مناسبات قدرت در رمانهای خالد حسینی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!