18 مرداد 1401
حسين اسلامي

حسین اسلامی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 09100000000
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی دینامیک مولکولی جیوه
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Molecular dynamics, thermodynamic properties, mercury, simulation, liquid-vapor equilibria, radial distribution function, potential energy
پژوهشگران محمد یحیوی (دانشجو) ، حسین اسلامی (استاد راهنما) ، لیلا مفتون آزاد (استاد مشاور)

چکیده

در این کار با انجام شبیه سازی دینامیک مولکولی خواص ترمودینامیکی جیوه مایع مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، شبیه سازی در مجموعه ی هم فشار- هم دما (NPT) صورت گرفته است. جهت استخراج خواص جیوه مایع، یک تابع پتانسیل لنارد- جونز (4 – 6 ) پیشنهاد شده است. به وسیله این پتانسیل به خوبی می توان خواص تعادلی مایع – بخار جیوه را پیش بینی کرد. تابع توزیع شعاعی برای سه دمای K 293، K 1073 و K 1773 محاسبه شده و با توابع توزیع شعاعی تجربی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که توابع توزیع محاسباتی با توابع توزیع تجربی به خوبی قابل مقایسه هستند. همچنین چگالی جیوه در طول منحنی تعادل مایع – بخار محاسبه و با مقادیر تجربی مقایسه شده است. ضریب نفوذ جیوه مایع نیز در دماهای مختلف با استفاده از میانگین مجذور جابه جایی محاسبه شده است. در تمامی موارد نتایج در توافق مناسبی با تجربه هستند.