28 شهریور 1400

حجت قیمت گر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / برق
تلفن: 09394959842
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Hojat Ghimatgar, , , , , , , (2020) Neonatal EEG sleep stage classification based on deep learning and HMM Journal of Neural Engineering: ; ،
2
Hojat Ghimatgar, , , (2019) An improved feature selection algorithm based on graph clustering and ant colony optimization KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS: ; 270،285
3
Hojat Ghimatgar, , , (2019) An automatic single-channel EEG-based sleep stage scoring method based on hidden Markov Model JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS: ; ،
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
حجت قیمت گر، احمد کشاورز، حبیب رستمی، رضا دیانت (1391) حذف نویز speckle با حفظ لبه در تصویر SAR با استفاده از فیلترهای جهتی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس