20 مرداد 1401
حسن حبيبي

حسن حبیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دکترای تخصصی / دامپزشکی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس پنج گیاه دارویی بر باکتری Coryne kutcheri
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
اسانس، Coryne kutcheri، گیاهان دارویی
پژوهشگران حسن حبیبی (نفر اول) ، غلامحسین پورقنبری (نفر دوم) ، نجمه قحطان (نفر سوم)

چکیده

انجام تحقیقات بنیادی بر روی گیاهان به منظور تشخیص عوامل موثره داروئی آن ها و تأثیر بر عوامل بیماریزای بیولوژیک، در مراکز تحقیقات گیاهان دارویی در سراسر جهان و به ویژه کشور ما ایران در سال های اخیر رو به افزایش می باشد این مطالعه با هدف تعیین اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاهان کک کش (Pulicaria gnaphalodes)، بغیض Ducrosia anethifolia))، زنیان (.Carum copticum Benth)، رازیانه (.Foeniculum vulgre Mill) مرزنجوش (.Majorana hortensis minch) بر باکتری Coryne kutcheri انجام شده است. مواد و روشها: در این مطالعه پس از تهیه گیاهان مذکور و خشکاندن و تهیه پودر آن در شرایط مناسب با استفاده از دستگاه کلونجر اسانس آنها گرفته شد و برای تعیین قدرت ضد باکتریایی اسانس ها از روش استاندارد انتشار در دیسک استفاده گردید و فلور فنیکل به عنوان شاهد به کار گرفته شد. یافته ها: بر اساس نتایج این تحقیق، قطر هاله مهاری برای باکتری مذکور به ترتیب 10، 18، 38، 12 و 18 میلی متر و قطر هاله مهاری برای نمونه شاهد 27 میلی متر اندازه گیری شد. در این آزمایش زنیان قطر هاله مهاری بیش از آنتی بیوتیک فلورفنیکل نشان داد.