20 مرداد 1401
حسن حبيبي

حسن حبیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دکترای تخصصی / دامپزشکی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير گياهان دارويي شبدر زرد، موشكورك و آلوئهورا بر بازده توليد، خصوصيات بيوشيميايي و بار ميكروبي گوشت بلدرچين ژاپني
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش های علوم دامی
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حبیبی (نفر اول) ، نجمه قحطان (نفر دوم)

چکیده

این مطالعه به منظور تاثیر گیاهان دارویی شبدر زرد، موشکورک و آلوئه ورا بر عملکرد رشد، فاکتورهای بیوشیمیایی، عوامل کیفی فیزیکی (ظرفیت نگهداری آب، رطوبت، خاکستر و ماده خشک)، بار میکروبی گوشت و فاکتورهای حسی در بلدرچین نژاد ژاپنی (نر و ماده) انجام شد. این آزمایش در قالب طرح پایه ای کاملاً تصادفی با چهار تکرار و هر تکرار شامل 10 قطعه جوجه انجام شدد. تیمارهای این آزمایش شامل دو سطح نیم و دو درصد گیاه دارویی (شبدر زرد، موشکورک و آلوئه ورا) و یک گروه شاهد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بیش ترین افزایش وزن متعلق به تیمار آلوئه ورا 2 درصد با میانگین افزایش وزن 63/64 (در طول دوره آزمایش) بود. گیاه دارویی شبدر زرد در سطح 5/0 درصد باعث کاهش تری گلیسرید و کلسترول خون نسبت به گروه شاهد شد. در این آزمایش میزان HDL خون در تیمار 5/0 درصد آلوئه ورا بیش ترین میزان (33/94 میلی گرم در دسی لیتر) و در گروه شاهد دارای کمترین میزان (25/78 میلی گرم در دسی لیتر) بود. بیشترین میزان pH گوشت ده روز پس از کشتار متعلق به گروه شاهد و کمترین میزان متعلق به تیمار دو درصد شبدر زرد و نیم درصد آلوئه ورا بود. شبدر زرد در سطح دو درصد باعث افزایش کیفیت فاکتور های حسی (طعم، رنگ، تردی و بو) گوشت شد و کمترین میزان باکتری کل و کلی فرم گوشت، ده روز پس از کشتار در تیمار موشکورک دو درصد مشاهده شد. بر اساس نتایج به دست آمده می توان پیشنهاد کرد که برای بهبود عملکرد بلدرچین از دو درصد آلوئه ورا و برای افزایش ماندگاری گوشت از موشکورک و شبدر زرد به میزان 2 درصد در جیره استفاده کرد.