28 شهریور 1400
حميد كرمي كبير

حمید کرمی کبیر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آمار ، خلیج فارس ، ایران (1395 - 1398)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • تحلیل آماری چندمتغیره
  • یادگیری آماری
  • استنباط آماری چندمتغیره
  • تحلیل موجک
  • برآوردگرهای انقباضی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
حمید کرمی کبیر، محمود افشاری، مراد علیزاده، هیثم یوسف (1400) TheOdd Log-Logistic Burr-X Family of Distributions:Properties and Applications JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS: 20; 228-241
2
حمید کرمی کبیر، محمود افشاری، ابوذر بازیاری (1400) برآوردگر آستانه موجک تابع رگرسیون نیمه پارامتری با خطاهای همبسته پژوهش های ریاضی: 7; 4
3
zohreh Zamani, Mahmoud Afshari, Hamid Karamikabir, Maryam Khanahmadi, Morad Alizadeh (2021) The New Extension of Odd Log-Logistic Chen Distribution: Mathematical Properties and Applications Thailand Statistician: 19(2); 317-338
4
محمود افشاری، ابوذر بازیاری، یگانه مرادیان، حمید کرمی کبیر (1399) برآوردگرهای بیزی آستانه موجک تابع رگرسیون ناپارامتری بر اساس توزیع پیشین آمیخته علوم آماری: 14; 287-306
5
Hamid Karamikabir, Mahmoud Afshari, Fazlollah Lak (2020) Wavelet threshold based on Stein's unbiased risk estimators of restricted location parameter in multivariate normal JOURNAL OF APPLIED STATISTICS: 9; 1-18
6
7
Hamid Karamikabir, Mahmoud Afshari (2020) New Wavelet SURE Thresholds of Elliptical Distributions under the Balance Loss STATISTICA SINICA: ; ،
8
Hamid Karamikabir, Mahmoud Afshari, , Morad Alizadeh, G.G Hamedani (2020) The Weibull Topp-Leone Generated Family of Distributions:Statistical Properties and Applications Journal of the Iranian Statistical Society: ; 121،161
9
Fazlollah Lak, Morad Alizadeh, Hamid Karamikabir (2020) The Topp-Leone odd log-logistic Gumbel Distribution: Properties and Applications Statistics, Optimization and Information Computing: ; 0،22
10
, Mahmoud Afshari, Morad Alizadeh, Hamid Karamikabir (2019) The Zografos-Balakrishnan Odd Log-Logistic Generalized Half-Normal Distribution with Mathematical Properties and Simulations Statistics, Optimization and Information Computing: ; 211،234
11
, Mahmoud Afshari, Hamid Karamikabir, , Morad Alizadeh (2019) The New Odd Log-Logistic Generalised Half-Normal Distribution: Mathematical Properties and Simulations Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; ،
12
Hamid Karamikabir, Mahmoud Afshari, Morad Alizadeh, G.G Hamedani (2019) A New Extended Generalized Gompertz Distribution with Statistical Properties and Simulations COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: ; ،
13
Hamid Karamikabir, Mahmoud Afshari (2019) The Location Parameter Estimation of Spherically Distributions with Known Covariance Matrices Statistics, Optimization and Information Computing: ; ،
14
Hamid Karamikabir, Mahmoud Afshari (2018) Wavelet Shrinkage Generalized Bayes Estimation for Elliptical Distribution Parameter’s under LINEX Loss International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing: ; 1،16
15
Hamid Karamikabir, Mahmoud Afshari, (2018) Shrinkage Estimation of Non-negative Mean Vector with Unknown Covariance Under Balance Loss Journal of Inequalities and Applications: ; ،
مقالات در همایش ها
1
حمید کرمی کبیر، محمود افشاری، ابوذر بازیاری (1398) برآورد اقباض بیزی تعمیم یافته کم بیشینه بردار میانگین برای نرمال چند متغیره دوازدهمین سمینار احتمال و فرایند های تصادفی
2
حمید کرمی کبیر، روح اله حقیقت طلب ، محمود افشاری (1398) مدل تطبیق بیزی موجک انقباضی در برآورد ناپارامتری تابع رگرسیون پنجمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
3
حمید کرمی کبیر، محمود افشاری (1397) برآورد انقباضی برای پارامترهای محدودشده دومین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
4
فاطمه تنگسیری، حمید کرمی کبیر، محمود افشاری (1397) برآورد موجکی مشتق تابع چگالی برای فرایند بطور یکنواخت آمیخته قوی دومین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
5
حمید کرمی کبیر، محمود افشاری، محمد آرشی (1397) برآورد انقباضی برای پارامتر مکان محدود شده ی توزیع نرمال چند متغیره چهاردهمین کنفرانس ملی آمار ایران
6
محمود افشاری، فضل الله لک، حمید کرمی کبیر (1397) برآورد انقباض موجکی مدل رگرسیون نیمه پارامتری چهاردهمین کنفرانس آمار ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
سیدجواد حسینی، احسان توسل پور ، فاطمه قبادیان، سکینه آویژگان، فاطمه نامجو، وحید مرشدی، مصطفی کامیاب، عباس جمالی، هانا اعتمادی، احمد فقیه احمدانی ، مهدی محمدی، سمیه زارعی، سیده اسماء حسینی ، سما چراغی، حمید کرمی کبیر، علی محمد صنعتی، سید عبدالمجید حسینی ، مریم عضدی (1396) پبررسی، مطالعه و تعیین علل و اثرات افزایش جمعیت توتیاهای دریایی در آبسنگ های مرجانی جزیره خارگ و خارکو و راهکارهای مقابله با آن دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!