14 آذر 1401
حسين نيك منش

حسین نیک منش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک ، دانشگاه شیراز ، ایران (1391 - 1395)
  عنوان رساله: آرایش نانوذرات مغناطیسی فریتی بر سطح ساختارهای کربنی و بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و جذب ریزموج این نانو کامپوزیتها
 • فوق لیسانس فیزیک ، دانشگاه شیراز ، ایران (1389 - 1391)
  عنوان پایان‌نامه: تحلیل نظری و شبیه سازی لیزرهای فیبری رامان چلکوجناید در ناحیه میانی فروسرخ و بررسی اثرات گرمایی در آنها
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مواد مغناطیسی
 • فیزیک کاربردی
 • کاربردهای نانو فیزیک در پزشکی
 • جاذب امواج ماکروویو
 • نانوبیوفیزیک
 • نانوتکنولوژی
 • دارورسانی هدفمند
 • ابرسانایی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Motahareh Jafarpour, , Seyed Mohammad Hossein Khalkhali, Hossein Nikmanesh, Mohammad Hossein Majles Ara (2022) The effect of lanthanum substitution on the structural, magnetic, and dielectric properties of nanocrystalline Mn-Ni spinel ferrite for radio frequency (RF) applications PHYSICS LETTERS A: 446; 1-11
2
Hossein Nikmanesh, Elnaz Jaberolansar, parviz kameli, ali ghotbi (2022) Effect of praseodymium in cation distribution, and temperature-dependent magnetic response of cobalt spinel ferrite nanoparticles NANOTECHNOLOGY: 33; 1-14
3
Mohsen Mehrabi, Mostafa Zahedifar, Soheila Hassanloo, Hossein Nikmanesh, Rouhollah Gheisari, Li Yangato (2022) Preparation and characterization of Li2B4O7 nanoparticles co-doped with Mg and Cu for thermoluminescence dosimetry of gamma-rays Radiation Physics and Chemistry: 194; 110057
4
Hossein Nikmanesh, Elnaz Jaberolansar, parviz kameli, ali ghotbi, Mohsen Mehrabi, (2021) Structural and Magnetic Properties of CoFe2O4 Ferrite Nanoparticles Doped by Gadolinium NANOTECHNOLOGY: 33; 045704 1-13
5
Hossein Nikmanesh, Elnaz Jaberolansar, parviz kameli, ali ghotbi, Mohsen Mehrabi, , , Inaki Orue, Volodymyr Chernenko (2021) Structural features and temperature-dependent magnetic response of cobalt ferrite nanoparticle substituted with rare earth sm3+ JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 543; 168664
6
mehdi Zarifi, parviz kameli, ali ghotbi, Hossein Nikmanesh, Hossein Ahmadvand (2021) The correlation between anisotropic magnetoresistance and phase separation in La0.4Pr0.3Ca0.3MnO3/NGO films VACUUM: -; 110437
7
Hossein Nikmanesh, , , (2020) Erbium-chromium substituted strontium hexaferrite particles: Characterization of the physical and Ku-band microwave absorption properties Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials: 262; 114796-...
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
, , Hossein Nikmanesh, , (2016) Magnetic and microwave absorption properties of BaMgx/2Mnx/2CoxTi2xFe124xO19 hexaferrite nanoparticles JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: ; 20،27
18
19
مقالات در همایش ها
1
حسین نیک منش، الناز جابرالانصار (1401) مطالعه ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت اسپینل آلایش یافته با ساماریوم سی و هشتمین کنفرانس ملی فیزیک ایران، ایران¡ زاهدان
2
حسین نیک منش، الناز جابرالانصار (1401) مطالعه ویژگی های ساختاری و مورفولوژی نانو ذرات فریت کبالت آلایش یافته با پاراسئودیمیوم (Pr) سی و هشتمین کنفرانس ملی فیزیک ایران، ایران¡ زاهدان
3
حسین نیک منش، الناز جابرالانصار، پرویز کاملی (1400) ررسی رفتار مغناطیسی وابسته به دمای نانوذرات فریت کبالت آلایش یافته با ساماریوم (Sm) سی و هفتمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1400، ایران¡ اصقهان
4
حسین نیک منش، الناز جابرالانصار، پرویز کاملی (1400) بررسی توزیع کاتیون و تاثیر آلایش گادولونیوم (Gd) بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانو-ذرات فریت کبالت سی و هفتمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1400، ایران¡ اصقهان
5
حسین نیک منش (1399) بررسی ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت استرانسیوم ششگوشی آلاییده شده با اربیوم و کروم پانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران¡ قم
6
حسین نیک منش (1399) افزایش میزان جذب امواج ماکروویو توسط نانوذرات فریت شش گوشی استرانسیوم آلاییده شده پانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران¡ قم
7
حسین نیک منش، پرویز کاملی (1398) ویژگیهای ساختاری لایه های نازک فریت ششگوشی استرانسیوم به کمک لایه نشانی لیزر پالسی نهمین کنفرانس ملی خلأ ایران
8
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
1
حسین نیک منش (1401) مربیگری هسته
2
حسین نیک منش، امیرحسین احمدی (1401) نانوذرات پوشش دار مغناطیسی
3
حسین نیک منش، امیرحسین احمدی (1401) نانوکامپوزیت گرافن/ مگنتیت
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس