14 آذر 1401
حسين رهيده

حسین رهیده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی تعادل بخار – مایع سیستم های دی اکسیدکربن – پروپان و دی اکسیدکربن – اکتان با استفاده از یک عبارت قطبی در معادله حالت sPC-SAFT-D
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
مدل سازی، تعادل فازی بخار- مایع، معادله حالت sPC-SAFT-D ، عبارت قطبی
پژوهشگران الهه ایرجی (نفر اول) ، امیرعباس ایزدپناه (نفر دوم) ، حسین رهیده (نفر سوم) ، مجتبی رضایی (نفر چهارم)

چکیده

در این تحقیق، معادله حالت sPC-SAFT-D برای محاسبه تعادل بخار- مایع سیستم های دو جزیی دی اکسیدکربن – پروپان و دی اکسیدکربن – اکتان با استفاده از یک عبارت قطبی به کار برده شد. برای توصیف تعادل فازی این سیستم ها، پارامتر برهم کنش دو جزیی Kij به کار برده شده و با استفاده از داده های آزمایشگاهی تعیین شده است. برای محاسبه دقت مدل تعادل بخار- مایع سیستم های دو جزیی دی اکسیدکربن – پروپان و دی اکسیدکربن – اکتان در دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از معادله حالت توسعه یافته با نتایج معادله حالت sPC-SAFT-D بدون در نظر گرفتن عبارت قطبی مقایسه شد. نتایج نشان داد که استفاده از عبارت قطبی موثر بوده و مدل توسعه یافته سازگاری خوبی با داده های آزمایشگاهی دارد و با دقت مطلوبی تعادل فازی سیستم های مورد نظر را توصیف می کند.