08 آذر 1401
حسين رهيده

حسین رهیده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Hossein Rahideh (2022) Computation of temperature- and concentration-dependent heat and mass diffusivities of solute-solvent systems Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: 9; 21-38
2
Mohammad Vaghefi, Hossein Rahideh, , (2021) Numerical study of two dimensional Burger’s equation: The phenomenon of the fall of sediment particles using incremental differential quadrature method Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering: 21; 1-17
3
, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Hossein Rahideh (2020) Evaluation of Analytical Methods for Measuring the Molecular Diffusion Coefficient in Gas-Oil Systems by the Pressure Decay Method Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: 7; 59-74
4
Fatemeh Keramat, Ahmad Azari, Hossein Rahideh, Mohsen Abbasi (2020) A CFD parametric analysis of natural convection in an H-shaped cavity with two-sided inclined porous fins Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers: 114; 142-152
5
6
صاحبه یوسفی، مسعود مفرحی، حسین رهیده (1397) مدل سازی فرایند پر شدن و تخلیه مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی جذب شده مدلسازی در مهندسی: ; 22،28
7
Hossein Rahideh, Reza Azin (2018) A New Application of the Differential Quadrature Element-Incremental Method in Moving-Boundary Problems TRANSPORT IN POROUS MEDIA: ; 1،15
8
Hossein Rahideh, Masoud Mofarahi, Parviz Malekzadeh (2017) Application of inverse method to predict the breakthrough curve in fixed-bed adsorption INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING: ; 1،20
9
Hossein Rahideh, Masoud Mofarahi, Parviz Malekzadeh (2016) An inverse method to estimate adsorption kinetics of lighthydrocarbons on activated carbon COMPUTERS: ; ،
10
Amir Abbas Izadpanah, Hossein Rahideh, (2015) namic modeling of solubility of carbon dioxide in aqueous solution of methyl diethanol amin by cubic plus association equation of state IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION: ; ،
11
Hossein Rahideh, Masoud Mofarahi, Parviz Malekzadeh, Mohammad Reza Golbahar (2015) Application of Inverse Method to Estimation of Gas Adsorption Isotherms TRANSPORT IN POROUS MEDIA: ; 613،626
12
, , Hossein Rahideh, Mohammad Vaghefi (2013) An Experimental Calculation of Asphaltene Critical Properties in Crude Oil Reservoir Systems PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY: ; 1797،1811
13
علی ایزدبخش، حسین رهیده، فرهاد خراشه (1390) کاربرد نظریه تراوش در مدل سازی افت فعالیت راکتور بستر ثابت واکنش کاتالیستی تبدیل متانول به الفین های سبک شیمی و مهندسی شیمی ایران: ; 9،24
مقالات در همایش ها
1
مهرنوش شکراله پور فراغه، مسعود مفرحی، حسین رهیده، صادق جمالی (1401) بررسی تئوری جذب ایده آل بر روی جذب سطحی سیستم کربن دی اکسید/نیتروژن بر روی جاذب زئولیت 13X و کامپوزیت زئولیت 13x -کربن فعال ششمین کنفرانس ملی تخصصی ترمودینامیک، ایران¡ تهران
2
نجفی صدیقه ، احمد جامه خورشید، حسین رهیده (1400) شبیه سازی و امکان سنجی جایگزینی ماتریس ریژنراتور دوار با مواد تغییر فاز دومین کنفرانس ملی مواد نوین، ایران¡ یزد
3
, Hossein Rahideh, Ahmad Azari, Mohsen Abbasi (2022) Numerical study of Breakthrough curve of multiple adsorber in series connection Application of Experimental and Numerical Methods in Chemical and Mineral Industries, Iran, Kerman
4
, Hossein Rahideh, Ahmad Azari, Mohsen Abbasi (2022) Study of adsorption isotherm on oil-water emulsion treatment process by using natural bentonite and zeolite as an adsorbent Application of Experimental and Numerical Methods in Chemical and Mineral Industries, Iran, Kerman
5
ایمان رضایی، محمد واقفی، حسین رهیده (1397) مطالعه عددی تعیین خطوط جریان دو بعدی در سقوط ذرات رسوب هفدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
6
الهه ایرجی، امیرعباس ایزدپناه، حسین رهیده، مجتبی رضایی (1396) مدل سازی تعادل بخار – مایع سیستم های دوجزئی شامل مواد قطبی و هیدروکربن ها با استفاده از معادله حالت sPC-SAFT-D اصلاح شده با عبارت قطبی پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری-های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
7
الهه ایرجی، امیرعباس ایزدپناه، حسین رهیده، مجتبی رضایی (1396) مدل سازی تعادل بخار – مایع سیستم های دی اکسیدکربن – پروپان و دی اکسیدکربن – اکتان با استفاده از یک عبارت قطبی در معادله حالت sPC-SAFT-D کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
احمد آذری، امیر رستمی، حسین رهیده، انصارپور میثم (1400) بررسی نفوذ گاز متان از لوله های کامپوزیتی خطوط تغذیه گاز شهری دانشگاه خلیج فارس
2
پایان‌نامه
1
2
3
نجفی صدیقه ، احمد جامه خورشید، حسین رهیده (1400) شبیه سازی و ارزیابی ریژنراتور دوار حاوی مواد تغییر فاز
4
5
غلامی فرد هدی ، حسین رهیده، احمد آذری، محسن عباسی (1400) مدل سازی و شبیه سازی فرآیند تصفیه پساب به روش جذب سطحی در ستون بستر ثابت
6
7
8
9
پرنیان قنبری زاده ، محسن عباسی، حسین رهیده، شهریار عصفوری (1398) تهیه و بهبود عملکرد جاذب های سرامیکی و کربنی ارزان قیمت جهت کاهش سختی و خوردگی آب آشامیدنی
10
11
12
13
14
15
16
17
محمد امین مکارم ، مسعود مفرحی، جعفر وطن دوست ، حسین رهیده (1392) شبیه سازی فرایند جذب سطحی با تناوب فشار برای تولید اکسیژن از هوا
18
امیر زندوی فرد ، مسعود مفرحی، حسین رهیده (1391) بررسی عملکرد جذب سطحی با تناوب فشار در جدا سازی نیتروژن از هوا
19
20
21
مهدی عباسی، مسعود مفرحی، حسین رهیده (1390) بررسی سینتیک جذب سطحی اکسیژن بر روی زئولیت
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!