14 آذر 1401
حسين شيركاني

حسین شیرکانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 09173755086
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک اپتیک و لیزر ، دانشگاه شیراز ، ایران (1390 - 1394)
  • فوق لیسانس فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1386 - 1389)
  • لیسانس فیزیک ، دانشگاه خلیج فارس ، ایران (1382 - 1386)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • گرافن و دیگر مواد دوبعدی
  • سنسورهای نوری
  • نانواپتیک
  • بلورهای فوتونی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Hossein Shirkani, Zeynab Sadeghi, Mohsen Mehrabi (2022) Designing a perfect Phosphorene-Plasmon absorber and investigating its geometric irregularity effects: A simulation study OPTICS AND LASER TECHNOLOGY: 156; 1-9
2
حسین شیرکانی (1401) 1 Petroleum Research: ..; ..
3
Zeynab Sadeghi, , Hossein Shirkani (2022) Optical properties of anisotropic phosphorene-graphene nanotubes and their application as label-free SPR biosensors in IR Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials: 278; 115615
4
Hossein Shirkani, Zeynab Sadeghi, , Niloufar Fadaei (2022) Design and study of phosphorene nanoribbons as a perfect absorber and polarizer in mid-IR range PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 1; 1
5
Maryam Yousefi, Nilofar Mozafari, Hossein Shirkani (2022) Modeling of near-infrared SPR sensors based on silver-graphene asymmetric grating and investigation of their capability of gases detection PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 1; 1
6
Zeynab Sadeghi, , Hossein Shirkani (2021) Multiple-step graphene grating optical sensors based on surface plasmons in IR range for ultra-sensing biomolecules Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials: 265; 114988-...
7
حسین شیرکانی (1399) 3 المصباح: ..; 91-98
8
Zeynab Sadeghi, Hossein Shirkani (2020) Highly sensitive mid-infrared SPR biosensor for a wide range of biomolecules and biological cells based on graphene-gold grating PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: ; 1،1
9
, Hossein Shirkani (2020) Graphene-Based Near-IR Plasmonic Wide-angle Broadband Perfect Absorber Plasmonics: ; 1،1
10
حسین شیرکانی (1398) 4 Cannabis and Cannabinoid Research: .,; 91-98
11
12
13
14
, Hossein Shirkani, Mohammad Mehdi Golshan (2016) Effects of optical phonon interaction on dynamical valley polarization in graphene INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B: ; 1750001،1750013
15
, Hossein Shirkani, Mohammad Mehdi Golshan (2015) Entanglement between electronic states in silicene and photons PHYSICS LETTERS A: ; 1048،1052
16
Hossein Shirkani, Mohammad Mehdi Golshan (2014) Generation and control of charge, spin and valley currents in armchair silicene nanoribbons PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: ; 81،86
17
Hossein Shirkani, , Mohammad Mehdi Golshan (2013) Effects of external magnetic fields and Rashba spin-orbit coupling on spin conductance in graphene SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES: ; 418،426
18
, Hossein Shirkani, Mohammad Mehdi Golshan (2011) Time-evolution of electronic states in a Rashba anisotropic two-dimensional quantum dot SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES: ; 419،426
مقالات در همایش ها
1
حسین شیرکانی (1400) مستخرج اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی، ایران¡ تهران
2
اطهر غلامی، زینب صادقی، حسین شیرکانی، محسن محرابی (1399) طراحی جاذب کامل با باندپهن در ناحیه فروسرخ میانه بر مبنای پلاسمون سطحی جایگزیده در ساختارگریتینگ شامل فسفرن بیست و هفتمین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران¡ زاهدان
3
یاسمن جراحی زاده، زینب صادقی، حسین شیرکانی، محسن محرابی (1399) جاذب کامل در ناحیه فروسرخ میانه بر مبنای پلاسمونهای سطحی ناشی از جفت شدن گرافن و فسفرن در ساختار فوتونیک بلور یک بعدی نانومیله ای بیست و هفتمین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران¡ زاهدان
4
سمیرا استوار زیجردی ، حسین شیرکانی (1397) بررسی خواص الکترونیکی نقاط کوانتومی فسفورن تحت الاییدگی با اتم نیتروژن کنفرانس فیزیک ایران 97
5
زینب صادقی، حسین شیرکانی (1397) حسگر گازی بر مبنای پلاسمونهای سطحی جایگزیده در گریتینگ پله ای گرافن-طلا کنفرانس فیزیک ایران 1397
6
زینب صادقی، بنفشه یکتاپرست، حسین شیرکانی (1397) کنترل جذب گرافن در بلورهای نانوفوتونی یک بعدی گرافن-طلا در ناحیه مرئی کنفرانس فیزیک ایران 1397
7
بنفشه یکتاپرست، زینب صادقی، حسین شیرکانی (1396) پلاسمون های سطحی در نانوفوتونیک کریستال های گرافن– طلا به عنوان آشکارساز در ناحیه مرئی و فروسرخ نزدیک بیست و جهارمین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
8
حسین شیرکانی، بنفشه یکتاپرست (1396) افزایش و کنترل جذب نانوساختارهای پلاسمونیکی گرافن طلا در ناحیه مرئی و فروسرخ کنفرانس فیزیک ایران 1396
9
شعله اسفندیاری، حسین شیرکانی، تهمینه جلالی (1396) اثر چگالی هیدروژن بر روی خصوصیات الکترونیکی نقاط کوانتومی گرافن همایش بین المللی سیستم های ابعاد پایین
10
بنفشه بکتاپرست، حسین شیرکانی (1396) کنترل جذب گرافن در ساختار چلاسمونیکی با استفاده از لایه پادبازتابنده همایش بین المللی سیستم های ابعاد پایین
11
تهمینه جلالی، حسین شیرکانی، مهدی سلطانی (1394) بررسی پایداری مکانیکی هالیدهای گرافن به عنوان نقاط کوانتومی با نظریه تابعی چگالی اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فراماده
12
حسین شیرکانی (1393) اثر میدان مغناطیسی و برهمکنش اسپین-مدار بر رسانندگی اسپینی در گرافن همایش ملی مجازی پژوهش های کاربردی در علوم پایه و مهندسی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محسن محرابی، حسین شیرکانی، زینب اعتباری (1400) ساخت دستگاه حجم سنجی جهت اندازه گیری مقدار گاز ذخیره شده در مواد دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
حسین شیرکانی (1401) پارسا 1
2
3
4
5
حسین شیرکانی (1400) پارسا 2
6
7
8
سیدمحمد نصیری سلوشی، احمد محمدی اسلامی، حسین شیرکانی (1398) بررسی برهمکنش نور با بلورهای نانو پلاسمونیک
9
دهقانی زینب، احمد محمدی اسلامی، حسین شیرکانی (1398) استفاده از نانوذرات پلاسمونیکی برای درمان سرطان
10
ندا نیکنام، حسین فالی نژاد، حسین شیرکانی (1398) انرژی برهمکنش بین یک اتم ویک دیواره رسانا بدون بار
11
شنان حیاوی صدیقه ، احمد محمدی اسلامی، محمد صباییان، حسین شیرکانی (1398) تعیین ویژه توابع و ویژه مقادیر نقاط کوانتومی با روش FDTD
12
سمیرا استوار زیجردی ، حسین شیرکانی، تهمینه جلالی (1397) بررسی و بهبود خواص الکترونیکی کوانتوم فسفورن در جهت سنجش آلاینده های نیتروژن دار
13
مرجان راهداری، حسین حسین زاده، حسین شیرکانی (1397) مطالعه جواب عددی معادله ی دو بعدی ساین جردن با استفاده از روش عناصر مرزی
14
زینب صادقی، حسین شیرکانی، احمد محمدی اسلامی (1397) طراحی و بررسی حسگرهای اپتیکی مبتنی بر گرافن پلاسمون
15
آیدا فیروزی، احمد محمدی اسلامی، حسین شیرکانی (1396) محاسبه افزایش فلوئورسانس مولکول در کنار نانوآنتن ها با روش المان مرزی
16
شجاعی حق سیدناصر ، احمد محمدی اسلامی، حسین شیرکانی (1395) شرایط مرزی جاذب در شبیه سازی ابزارهای نانواپتیکی با روش FDTD
17
منیژه مغدانی، احمد محمدی اسلامی، حسین شیرکانی (1395) مدل سازی برهمکنش نور با نانوساختارهای پلاسمونیکی به روش RCWA
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس