08 آذر 1401
هادي كشاورز

هادی کشاورز

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی -اقتصاد پولی
تلفن: 09178290674
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تولید نفت و گاز بر شیلات، منابع آب و کیفیت هوا در چند کشور منتخب
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Oil and gas, fisheries, water resources, air quality
پژوهشگران سیماگل جمالی (نفر اول) ، ابراهیم حیدری (نفر دوم) ، هادی کشاورز (نفر سوم)

چکیده

افزایش استخراج نفت و گاز و نگهداشتن سهم هر کشور در بازار جهان سبب آسیبی جدی به منابع آب، هوا و خاک گردیده و سبب واردکردن پسماندهای کربنی و غیرکربنی زیادی به زیستمحیط شده است؛ این آلودگیها بهطور مستقیم برکیفیت آبوهوا، زیستبوم، شیلات و بهطور غیرمستقیم، سلامت انسان و سایر جانداران را تحت تاثیر قرار میدهند. این آلودگیها در هر کشور با توجه به مکان استخراج، میزان استخراج نفت و گاز، شرایط و قوانین استخراج، جمعیت و ... متفاوت است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تولید نفت و گاز بر سه زیر شاخص، عملکرد محیطزیست ) شیلات، کیفیت هوا و منابع آبی ( در نه کشور عمده تولیدی نفت وگاز با روش سیستم معادلات همزمان مبتنی بر 0222 میباشد. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که تولید نفت - دادههای تابلویی انجام گردیده است. دوره زمانی مورد مطالعه از سال 0241 و گاز روی منابع آب و کیفیت هوا، منفی و از لحاظ آماری معنادار است؛ که این نشاندهنده وضعیت نامطلوب منابع آبی و هوا کشورها میدهد و تاثیرات تولید نفت و گاز روی شیلات مثبت و بی معنا بوده است.