24 مهر 1400
هادي كشاورز

هادی کشاورز

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی -اقتصاد پولی
تلفن: 09178290674
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیرات تولید نفت و گازبر عملکرد محیطزیست در چند کشور منتخب صادرکننده نفت وگاز
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Environmental Performance Index, oil and gas, oil and gas exporting countries, Panel Vecm, Wald test
پژوهشگران سیماگل جمالی (نفر اول) ، ابراهیم حیدری (نفر دوم) ، هادی کشاورز (نفر سوم)

چکیده

امروزه مسئله افزایش تولید نفت و گاز و نگهداشتن سهم هر کشور در بازار سبب تاثیرات چشمگیری برر محیطزیست شده است، استخراج نفت و گاز از اعماق زمین یا دریا، بهطور مستقیم کیفیت زیستبومها و به طور غیرمستقیم، سلامت انسان و سایر جانداران را تهدید میکند. در این پژوهش به رابطره علیرت بلند مدت و کوتاه مدت تولید نفت و گاز روی شاخص ترکیبی عملکرد محیط زیست در 9 کشروربزر صادر کننده نفت و گاز طی سال های 6111 6102 پرداخته شده است. برای این منظرور از ززمونهرای - ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی، ززمون تصحیح خطای برداری پانلی) جهت تائید رابطه بلندمدت( و ززمون والد) جهت بررسی رابطه علی کوتاه مدت( استفاده شده اسرت. نترایج حاصر از ایرن مطالعره نشاندهندهی رابطه همجمعی بلند مدت بین تولید نفت، تولید گاز و شراخص عملکررد محریط زیسرت میباشد. همچنین رابطه بلندمدت نشان دهنده ی علیت بلنرد مردت از متغیرهرای مسرتق بره متغیرر وابسته وجود دارد. نتایج ززمون والد نشان دهنده عدم رابطه علی کوتاه مدت از متغیرهای مسرتق )نفت وگاز( به متغیر وابسته میباشد.