08 آذر 1401
هادي كشاورز

هادی کشاورز

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی -اقتصاد پولی
تلفن: 09178290674
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان پويايي هاي بازار كار در يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي: مطالعه موردي اقتصاد ايران
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله تحقیقات مدل سازی اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران هادی کشاورز (نفر اول)

چکیده

بازار کار به عنوان یکی از بازارهای چهارگانه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. بنابراین بررسی تحولات بازار کار به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با تحولات سایر بخش ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطالعه تلاش می کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی های بازار کار را بررسی کند. پس از حل مدل، معادلات به دست آمده خطی شده و پارامترهای آن با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران (96-84) به روش بیزین تخمین زده شد. مقایسه گشتاورهای الگو با گشتاورهای داده های اقتصادی نشان دهنده موفقیت الگو در شبیه سازی دنیای واقعی (تولید، مصرف، سرمایه گذاری، بیکاری و نرخ مشارکت) است. برسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که نرخ مشارکت رفتار موافق سیکلی دارد. از طرف دیگر اشتغال در واکنش به تکانه های الگو (پولی، درآمد نفتی، مخارج دولت و استخدام بخش عمومی) افزایش یافته اما نرخ بیکاری به دلیل تغییر نرخ مشارکت و تغییر اندازه جمعیت فعال تغییر اندکی نشان داده که حاکی از پایداری نرخ بیکاری است.