08 آذر 1401
هادي كشاورز

هادی کشاورز

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی -اقتصاد پولی
تلفن: 09178290674
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان نرخ مشاركت نيروي كار و اثرگذاري سياست پولي بر متغيرهاي بازار كار در يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله سیاست گذاری اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران هادی کشاورز (نفر اول) ، مسعود کشاورز (نفر دوم)

چکیده

چکیده هدف از این پژوهش در نظر گرفتن نرخ مشارکت در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و بررسی تأثیرگذاری شوک ها بر متغیرهای بازار کار با یک نرخ مشارکت درون زا می باشد. برای این منظور از یک مدل سه وضعیتی جستجو و تطبیق استفاده شد که در این مدل نیروی کار می تواند شاغل، بیکار و یا غیر فعال (عدم مشارکت) باشد. برای تحلیل دقیق تر از دو الگو استفاده شده است که در الگوی اول نرخ مشارکت اقتصادی به صورت درون زا و در الگوی دوم نرخ مشارکت به صورت برون زا در نظر گرفته شده است. همچنین برای تعیین دستمزد از چانه زنی نش استفاده شده است. با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1393- 1376، نتایج حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید، تورم، اشتغال و نرخ مشارکت در برابر تکانه های پولی و تکنولوژی، مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی است. اما متغیر بیکاری در مدل نرخ مشارکت درون زا افزایش و در نرخ مشارکت برون زا کاهش یافته است که این موضوع به دلیل تغییر نرخ مشارکت در مدل درون زا است. بنابراین ارزیابی سیاست ها بر متغیر بازار کار با یک نرخ مشارکت برون زا می تواند گمراه کننده باشد.