28 شهریور 1400

ایرج اصغری

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه حسابداری
تحصیلات: حسابداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
هزینه حقوق صاحبان سهام در تحقیقات بازار سرمایه ایران
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
هزینه حقوق صاحبان سهام، بازار سرمایه، روش های اندازه گیری
پژوهشگران ایرج اصغری (نفر اول) ، حمیدرضا حاجب (نفر دوم) ، صفدر علی پور (نفر سوم)

چکیده

این مقاله به بررسی هزینه حقوق صاحبان سهام در تحقیقات بازار سرمایه تهران می پردازد. در واقع این مقاله مقاله ای مروری است که بر روی روشهای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام، در بورس تهران تمرکز می کند. هدف اصلی این مقالهدو مورد است. اول اینکه تلاش می شود روشهای محاسباتی بکار رفته در تحقیقات مختلف رامعرفی و مورد بررسی قرار گیرد و دوم با بررسی نتایج مرحله اول سعی می شود مناسب ترین روش محاسبه هزینه حقوقصاحبان سهام در تحقیقات ایرانی مشخص شود. نتایجبررسی ها نشان می دهد شواهد تجربی کافی برایحمایت از یک روش محاسباتی خاص در مقابل دیگر روشهای محاسباتی وجود ندارد و تحقیقات در این مورد ناقص است. ولی از لحاظ میزان استفاده توسط محققان، مدل رشد ثابت گوردن نسبت به سایر روشها بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.