14 آذر 1401
خسرو محمدي

خسرو محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی معدنی
تلفن: 07731223388
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, khosro Mohammadi, , Paria Sharafi-Badr, Fatemeh Yazdian, Angel Gutirez, Sadegh Rostamnia, Fazlolah Eshghi (2022) A novel 3D Ag (I) metal-organic coordination polymer (Ag-MOCP): Crystallography, Hirshfeld surface analysis, antibacterial effect and molecular docking studies JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY: 310; 123013
2
, khosro Mohammadi, , Sara Ahmadi, Fatemeh Yazdian, Angel Gutirez, Shamila Rouhani, Titus Msagati (2021) Morphology design and control of a novel 3D potassium metal-organic coordination polymer compound: Crystallography, DFT, thermal, and biological studies JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE: 1228; 129434-...
3
, , Mahdi Karimi, Jan Janczak, khosro Mohammadi, , Fatemeh Dadi, Mohamadjahfar Soltanianfard, Amir Hasanzadeh, Sadegh Rostamnia (2021) Photocatalytic activity of new nanostructures of an Ag( i ) metal–organic framework (Ag-MOF) for the efficient degradation of MCPA and 2,4-D herbicides under sunlight irradiation NEW JOURNAL OF CHEMISTRY: 45; 3408-3417
4
, khosro Mohammadi, (2020) Efficient synthesis of 4A zeolite based-NiCo2O4 (NiCo2O4@4A) nanocomposite by using hydrothermal method JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY: 282; 121111-...
5
6
, khosro Mohammadi, (2020) The electrocatalytic oxidation of methanol using a new modified electrode based on NiCo2O4 nanoparticles incorporated into zeolite-4A BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO: ; 113،120
7
مرادعلی فولادوند، سلیمان خرمی، بهروز نعیمی، سهیلا فتوحی، خسرو محمدی (1398) ارزیابی اثر کشنده کورکومین و مشتقات آن بر علیه لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی طب جنوب: ; 153،164
8
9
10
11
12
زهرا آل خمیس ، مهدیه مصطفوی، لیلا حسنی، فخرالسادات محمدی، خسرو محمدی (1396) اثر ضدباکتریایی بربرین و کمپلکسهای کورکومین علیه باکتریهای اشریشیاکلی و باسیلوس پامیلوس و مقایسه سمیت سلولی آنها بر رده سلولهای سرطانی مثانه و معده مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان: ; 82،89
13
مرادعلی فولادوند، افشین برازش، رحیم طهماسبی، خسرو محمدی، سلیمان خرمی (1396) ارزیابی اثر کشندگی مشتقات مختلف کورکومین بر روی تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی طب جنوب: ; 116،124
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Maryam Abbasi Tarighat, khosro Mohammadi (2015) Simultaneous spectrophotometric determination of Cu2 , Hg2 and Cd2 ions using 2-(3-hydroxy-1-methylbut-2-enylideneamino)pyridine-3-ol, ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT: ; 4411،
24
khosro Mohammadi, Mahmood Niad, (2014) New 3,4-diaminobenzoic acid Schiff base compounds and their complexes: Synthesis, characterization and thermodynamics SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY: ; ،
25
, , khosro Mohammadi (2014) Synthesis, characterization, and thermodynamics of some new unsymmetrical Schiff bases of salicylaldehyde with 3,4-diaminopyridine and their cobalt(III) complexes SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY: ; 676،681
26
, , , khosro Mohammadi (2014) Coordination chemistry, thermodynamics and DFT calculations of copper(II) NNOS Schiff base complexes SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY: ; 579،590
27
khosro Mohammadi, Mahmood Niad, (2013) Synthesis, spectral, thermal and thermodynamic studies of oxovanadium(IV) complexes of Schiff bases derived from 3,4-diaminobenzoic acid with salicylaldehyde derivatives SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY: ; 145،150
28
29
30
31
khosro Mohammadi, (2012) New tetradentate Schiff bases of 2,2-dimethyl-1,3-diaminopropane and acetylacetone derivatives and their vanadyl complexes SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY: 97; 711-716
32
khosro Mohammadi, Alireza Hasaninejad, Mahmood Niad, (2010) Application of metalloporphyins as new catalyst for efficient mild and regioselective synthesis of quinoxaline derivatives JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES: ; ،
مقالات در همایش ها
1
, khosro Mohammadi, (2022) Synthesis of 4A-Zeolite by plant fibers as source of silica and its application for removal of heavy metals from wastewater 7th Zeolite Conference of Iranian Chemical Society, Iran, Tehran
2
خسرو محمدی، زهره پارسایی (1396) سنتز و شناسایی برخی از لیگاندهای باز شیف جدید و کمپلکس های دو هسته ای نیکل آنها نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
3
خسرو محمدی، زهره پارسایی (1396) محاسبات DFT کمپلکس های باز شیف دو هسته ای نیکل نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
4
خسرو محمدی، صغری مرزوق سوادی (1395) سنتر، شناسایی و محاسبات DFT بازهای شیف حاصل از 2-آمینوفنل و مشتقات بنزالدئید نوزدهمین کنفرانس شیمی ایران
5
احسان جوکار، خسرو محمدی (1395) سنتز، شناسایی و محاسبات DFT بازهای شیف مشتق شده از 3-آمینو-1-پروپانول و مشنقات دی کتون چهارمین کنفرانس ملی شیمی، مهتدسی شیمی و نانو ایران
6
7
خسرو محمدی، عاطفه احمدی (1392) سنتز و شناسایی برخی از ترکیبات باز شیف جدید سالیسالدئید پانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
8
اکرم حمیدی، لیلا حسنی، فخرالسادات محمدی، پریسا جهانگشاهی، خسرو محمدی (1392) اثر کمپلکسهای وانادیل و گالیم دی استیل کرکومین بر پروکسیداز هورسرادیش اولین کنفرانس بین المللی علوم زندگی و
9
پریسا جهانگشاهی، لیلا حسنی، ف محمدی، ا حمیدی، خسرو محمدی (1392) اثر کمپلکس کرکومین فلزی بر پایداری هیرروژن پروکسید و بازده کاتالیتیکی اولین کنفرانس بین المللی علوم زندگی
10
خسرو محمدی، م رستگاری (1391) پایداری گرمایی و مطالعات سینتیکی دو کمپلکس جدید اکسووانادیم بازهای شیف حاصل از چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
11
خسرو محمدی، آ آموزگار (1391) سنتز و شناسایی برخی از ترکیبات باز شیف جدید حاصل از 2-آمینو-3و5-دی بروموبنزالدئید چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
12
محمود نیاد، خسرو محمدی، آمنه ایراندوست (1391) کمپلکس های باز شیف وانادیم حاصل از بنزوییک اسید و مشتقات سالیسالدهید: سنتز، پایداری گرمایی و مطالعات ترمودینامیکی چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
13
خسرو محمدی، منصوره زاهدی (1391) سنتز، شناسایی و خواص آنتی اکسیدانت دو ترکیب کرکومین وانادیل جدید چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
14
15
افشین برازش، مرادعلی فولادوند، فرید فرخزاد، سعید تاجبخش، بهروز نعیمی، خسرو محمدی (1391) ارزیابی فعالیت بیولوژی کرکومین و مشتقات گالیم کرکومین، ایندیم کرکومین و دی استیل کرکومین پانزدهمین کنگره بین المللی بیماری های عفونی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
کوثر شاه محمدی بیاتیانی، مریم عباسی طریقت، غلامرضا عبدی، خسرو محمدی (1399) دسته بندی گیاهان نعناعیان با استفاده از PLS-DA و PCA براساس طیف های ,FT-IR UV-Vis و CV براساس منشأ و نوع گیاه
6
7
8
9
10
11
12
سمیرا سلیمانی، رضا آذین، شهریار عصفوری، خسرو محمدی (1396) بررسی کاهش تشکیل رسوب در واحد احیای گلیکول با استفاده از نانوذرات سیلیکا
13
14
15
16
غیاثی گندمانی محمود ، مریم عباسی طریقت، خسرو محمدی (1395) تاثیر سورفکتانت های غیر یونی و حلال بر واکنش پذیری باز شیف سنتزی جدید
17
18
19
20
21
22
23
محمد جابری، علی باقری بردی، محمود نیاد، خسرو محمدی (1394) بررسی سینتیک و ترمودینامیک جذب یون روی به وسیله ی جلبک قهوه ای پادینا بورگسینی
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
داریوش تارخ، خسرو محمدی، نجمه نوروزی، خدابخش نیکنام (1392) واکنشهای تشکیل پیوند کربن-کربن کاتالیز شده با پالادیوم در حضور نمکهای آمونیوم
35
36
37
سعید زارعی، محمود نیاد، حسن تاجیک، خسرو محمدی (1391) جذب یون نیکل توسط جلبک سیستوسریامای و آنترومرفا
38
مجتبی نجمی، خسرو محمدی، محمود نیاد، علیرضا حسنی نژاد (1387) کاربرد متالوپورفیرین به عنوان کاتالیزور در سنتز کینوکسالین ها
کتاب
1
خسرو محمدی، راضیه عظیم پناه (1401) اصول ایمنی در آزمایشگاه های شیمی شابک:9786007544396
2
Mahdi Karimi, , Majid Farsadrooh, Reza Bafkari, , khosro Mohammadi, (2021) Adsorption: Fundamental Processes and Applications Chapter 4: Metal–Organic Framework ISBN: 978-0-12-818805-7
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!