08 آذر 1401
محمود ملكوتي علون آبادي

محمود ملکوتی علون آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 07731222425
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه خستگی سطوح تماس مختلف بارگذاری محورمرکب دوگانه در روسازیهای انعطاف پذیر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Fatigue,Pavement,Anstitue Asphalt,dual axle
پژوهشگران علی تنگ ارمی (نفر اول) ، محمود ملکوتی علون آبادی (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله خستگی ناشی از بارگذاری محورهای دوگانه تحت سطوح بارگذاری دایره ای، بیضوی، مستطیلی و مربعی در روسازیهای آسفالتی با رفتار الاستیک مورد مطالعه واقع شده است. برای محاسبه خستگی از رابطه انستیتو اسفالت استفاده شده و برای تحلیل روسازی از نرم افزار ABAQUSE استفاده شده است. هت?سز ثیب گًز ایی اٍل?یت است و سغح توبس ت سَیغ اٍل?ی ثبر ، ثست ث عًَ ثبر هیشاى ثبز لاستیه چزخ هتفب تٍ هی ثبضس. زر ایی همبل پبسد ذستگی بًضی اس حبلت بّی هرتلف سغ حَ هرتلف توبس ثبرگذاری بًضی اس هح رَ هزوت ز گٍب ثب چزخ س جٍ ثب استفبز اس ر شٍ اخشاء هحس زٍ ه رَز ثزرسی اٍلغ ضس تًبیح آى بّ ثب یىسیگز همبیس ذ اَ سٌّ ضس.