08 آذر 1401
محمود ملكوتي علون آبادي

محمود ملکوتی علون آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 07731222425
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه فشار فعال شبه استاتیکی وارد بردیوارهای حائل مایل به روش قطعات افقی در خاک های اصطکاکی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
فشار فعال شبه استاتیکی، دیوارهای حائل مایل، خاک دانه ای، تعادل حدی، روش قطعات افقی
پژوهشگران مینا بهادرمنش (نفر اول) ، امین کشاورز (نفر دوم) ، محمود ملکوتی علون آبادی (نفر سوم)

چکیده

تعادل حدی افقی و قائم، مشخصه های تنش و روش های عددی اشاره کرد. در این مقاله از روش قطعات افقی برای محاسبه فشار شبه استاتیکی استفاده شده است. در این روش توده خاک به یک سری قطعات افقی تقسیم میشود و پایداری استاتیکی قطعات مورد بررسی قرار میگیرد. سطح لغزش استفاده شده در این مقاله لاگ اسپیرال میباشد. یک برنامه کامپیوتری نوشته شده است که با گرفتن اطلاعات هندسه مسئله و خواص خاک سطح لغزش بحرانی بهینه و ضریب فشار فعال را تعیین مینماید. در این تحقیق اثر زلزله به صورت ضرایب شبه استاتیکی عمودی و افقی به عنوان ورودی به برنامه داده میشود. نتایج به دست آمده با نتایج سایر محققین مقایسه شده است.