08 آذر 1401
محمود ملكوتي علون آبادي

محمود ملکوتی علون آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 07731222425
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از مش الیاف شیشه مدفون، در رفتار خمشی تیرهای بتنی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تیر بتنی، مش الیاف شیشه، رفتار نیرو جابهجایی ، مدول گسیختگی، مقاومت خمشی
پژوهشگران محمد دشت پور (نفر اول) ، سیدشاکر هاشمی (نفر دوم) ، محمود ملکوتی علون آبادی (نفر سوم)

چکیده

استفاده از مش الیاف شیشه با توجه به مقاومت بالا، استحکام کافی، سختی مناسب، دوام بالا، حفظ خواص مکانیکی خود در دماهای بالا، مقاومت مطلوب دربرابر رطوبت و خوردگی و هزینه کمتر نسبت به فولاد، به عنوان مسلح کننده بتن همواره مورد توجه محققین بوده است. این مقاله، مطالعه آزمایشگاهی رفتار نیرو جابجایی تیرهای بتنی مسلح شده با مش الیاف شیشه - را نشان میدهد. بدین منظور آزمایش خمشی سهنقطهای بر روی نمونههای تیر مسلح با مش الیاف شیشه انجام شده است. در این مطالعه رفتار نیرو جابجایی در نمونههای تیر بتن مسلح با تعداد متفاوت لایههای مش -الیاف شیشه، محل قرارگیری لایههای مش در ارتفاع 10 میلیمتر از سطح مقطع کششی تیر و مدت زمان 28 روز جهت عملآوری نمونهها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعات نشان میدهد که استفاده از مش الیاف شیشه باعث افزایش مدول گسیختگی و میزان جابهجایی نمونهها می-شود. بهطوریکه حداکثر میزان افزایش مدول گسیختگی مربوط به نمونه با بیشترین تعداد لایه مش الیاف ) L=3 ( با 02 / 138 درصد افزایش نسبت به مدل تقویت نشده میباشد.