08 آذر 1401
محمود ملكوتي علون آبادي

محمود ملکوتی علون آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 07731222425
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیرنانو سیلیس کلوئیدی بر رفتار تنش-کرنش فشاری بتن
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
نانو سیلیس کلوئیدی، مقاومت فشاری، رفتار بتن، شکلپذیری
پژوهشگران سجاد موسوی (دانشجو) ، محمود ملکوتی علون آبادی (استاد راهنما) ، عبدالرضا فاضلی (استاد مشاور) ، سیدشاکر هاشمی (استاد مشاور)

چکیده

نانوتکنولوژی یکی از مدرنترین زمینههای علم است که تأثیربالقوة قابل توجهی بر بازار و اقتصاد داشته است. نیاز به پژوهش درزمینهینانوتکنولوژی پیوسته رو به رشد است. طی چند دهه اخیر، نانوتکنولوژی به سرعت در بسیاری از زمینههای علوم کاربردی، مهندسی و کاربردهای صنعتی، خصوصاً از طریق مطالعات فیزیک، شیمی، پزشکی و علم مواد بنیادین توسعه یافته است. این سرعت توسعه گویای این حقیقت است که در فرآیند نانوتکنولوژی میتوان ویژگیهایعملکردی مصالح را به طور معنیداری بهبود داد. درسالهایاخیرباورودفناورینانو،دیدگاههایجدیدیدرزمینهیفناوریبتنایجادشدهاست.بهطورکلی،باکاهش یافتناندازهذراتنسبت سطحمؤثربهحجمذراتافزایشمییابد. این بدینمعنیاستکهواکنشپذیریمواددرابعادنانودرقیاسبامواددرابعادبزرگترافزایشمییابد.بنابراینانتظارمیروداستفادهازنانوذراتتأثیراتقابلتوجهیدرخواص بتن داشتهباشد.در این مطالعه جهت بررسی اثر نانو ذرات کلوئیدی سیلیس در بتن و اثرگذاری بر رفتار بعد از شکست آن، نمونههای استوانهای با ابعاد استاندارد مطابق آییننامههای موجود ساخته و رفتار تنش-کرنش نمونههای 7 ،28و 90روزه با هم مقایسه شدندوبتن با درصدهای5 ،10و 15درصد نانو سیلیس کلوئیدی و با دو طرح اختلاط متفاوت ساخته شد.رفتار تنش-کرنش بتن براساس نتایج آزمایش مقاومت فشاری نشانداد که با افزودن نانو ذرات تا 5درصد مقاومت فشاری 28روزه بتن افزایش 9%داشته است، همچنین با افزودن 15درصد نانو ذرات کلوئیدی در سن 28روزهکرنش نظیر گسیختگی برابر 00481/0میباشددرحالیکهاین مقدار در نمونههای شاهد برابر 00351/0است. نتایج آنالیزتخلخل نمونههای ساختهشدهبا درصدهای مختلف نانو ذرات کلوئیدی سیلیس در سن 90روز نشان میدهدکهبا افزودن درصدهای بیشتری از نانو ذرات کلوئیدی سیلیس، میزان تخلخل تا 35%کاهش یافته که میتواند نتیجه بهبود تراکم ناحیه انتقال ناشی از فعالیت پوزولانی شدید نانوسیلیس و حذف حفرات ریز موجود در ساختار ژل سیلیکاتی توسط نانو سیلیس باشد.همچنین نتایج حاصلاز آنالیز FESEMنشان میدهد کهاضافه شدن نانوسیلیس به عنوان یک پرکننده نه تنها سبب بهبود میکروساختار سیمان شده بلکه به عنوان یک فعالکنندهسبب بالا بردن واکنش پوزولانی نیز میشود