06 آبان 1400

محمود ملکوتی علون آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 07731222425
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از الیاف پلیپروپیلن و نانو سیلیس بر روی مقاومت برشی و CBR خاک ماسه ای
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلیدی: خاک ماسهای، نانو سیلیس، الیاف پلیپروپیلن، نسبت باربری
پژوهشگران خسرو صالحی (نفر اول) ، محمود ملکوتی علون آبادی (نفر دوم) ، عبدالرضا فاضلی (نفر سوم)

چکیده

هدف اصلی این تحقیق تأثیر استفاده از درصدهای مختلف نانو سیلیس و الیاف پلیپروپیلن در پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاکهای ماسهای هست. نتایج حاصل از این تحقیق میتواند برای مهندسین روسازی راه و مهندسین ژئوتکنیک بهمنظور تقویت و بهسازی خاک مورداستفاده واقع شود. با افزودن الیاف بر اساس نسبت باربری، الیاف پلیپروپیلن افزایش معناداری در ظرفیت باربری نمونه خاک خالص ایجاد کردند که بالاترین آن 58 % CBR= بود. تفاوت معناداری بین ظرفیت باربری نمونه حاوی الیاف 6 و 12 میلیمتری وجود نداشت. در درصدهای وزنی کمتر از % 1 فاصله الیاف از یکدیگر زیاد بوده و توده یکپارچه خاک به وجود نمیآید، بنابراین مقدار بهینه الیاف به طول 12 میلیمتر و با درصد وزنی 1 درصد رخ میدهد. نانو سیلیس به خاطر تأثیر قفل و بست دهندگی در توده خاکی مقاومت برشی را افزایش میدهد. با افزایش نانو سیلیس چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی افزایش میابد، اما پارامتر زاویه اصطکاک داخلی تا یک درصد مشخص افزایش میابد و پسازآن رفتاری کاهنده دارد.