08 آذر 1401
محمود ملكوتي علون آبادي

محمود ملکوتی علون آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 07731222425
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان پاسخ شبه استاتيكي روسازي آسفالتي لايه اي با رفتار ويسكوالاستيك به روش المان ديفرانسيل كوادرچر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مهندسی حمل و نقل
شناسه DOI
پژوهشگران محمود ملکوتی علون آبادی (نفر اول) ، سینا رامش خواه (نفر دوم) ، پرویز ملک زاده (نفر سوم) ، سید حامد معراجی (نفر چهارم)

چکیده

تحلیل پاسخ روسازی راه اعم از جابجایی، کرنش و تنش ناشی از بارهای آنی وارده، یکی از چالشهای مهم طراحی روسازی است. برای تحلیل عددی این مسئله میتوان روشهای متعددی همچون اجزاء محدود، اجزاء مرزی و غیره را به کار گرفت اما از آنجاییکه در ( DQM) هم? مسائل، دقت بیشتر و زمان کمتر رسیدن به پاسخ، انگیزة اصلی است، در این پژوهش، روش نوین دیفرانسیل کوادرچر به کار گرفته شده است. در بیشتر پژوهشهای انجامشده تا به امروز، رفتار روسازی انعطافپذیر را بهصورت الاستیک در نظر سازة رو سازی، به صورت ویسکوالا ستیک رفتار میکند. نظری? ویسکوالا ستیسیته، یک ( AC) گرفتهاند، در صورتیکه لای? بتن آ سفالتی دیدگاه قدیمی است اما کاربرد آن در مدلسازی روسازی انعطافپذیر، با توجه به اثر توام ساختار لایهای روسازی و رفتار وی سکوالا ستیک مخلوط آ سفالتی، کار مدل سازی را پیچیدهتر می سازد. در این پژوهش، نخ ست، با انتگرالگیری افزای شی ا صل تطابق بولتزمن و بکارگیری مدل ماک سول-ویچرت تعمیمیافته برای رفتار وی سکوالا ستیک، معادلات حرکت افزای شی سهبعدی تقارنمحوری گسستهسازی میشوند. سپس مثالهایی به منظور صحتسنجی مدل سهبعدی تقارن محوری DQM بدست میآیند و با استفاده از مدل سازی و نتایج حاصل از این روش با ،( DQEM) لایهای با رفتار ویسکوالا ستیک خطی با بکارگیری روش المان دیفرانسیل کوادرچر حلهای تحلیلی و نتایج روش اجزا محدود (نرمافزار آباکوس) مقایسه میگردد. در پایان، سازة روسازی انعطافپذیر با رفتار وی سکوالا ستیک خطی تحت بارگذاری سینو سی و به صورت شبها ستاتیکی تحلیل شده و تأثیرات پا سخ وی سکوالا ستیک رو سازی تحت تنش قائم روی بستر و جابجایی قائم ، AC بارگذاری بار سرعتهای مختلف وسیل? نقلیه و همچنین تنش و کرنش کششی زیر لای? سطح روسازی که به طور معمول در طراحی روسازی مورد استفاده قرار می گیرند، بررسی میشوند.