05 مهر 1400
محسن محرابي

محسن محرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک (نانوفیزیک & اپتیک و لیزر)
تلفن: 07731223389
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک اپتیک و لیزر/نانوفیزیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1391 - 1397)
  عنوان رساله: ساخت همزمان نانوذرات فلزی پالادیوم و نیکل بر بستر نانولوله های کربنی به روش های کندگی لیزری و شیمیایی به منظور ذخیره سازی گاز هیدروژن
 • فوق لیسانس نانوفیزیک ، دانشگاه کاشان ، ایران (1386 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه: ساخت نانوذرات کلسیم سولفات با ناخالصی های متفاوت و بررسی خواص نوری آن
 • لیسانس فیزیک حالت جامد ، دانشگاه یاسوج ، ایران (1382 - 1386)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • سنتزنانوذرات به روش های لیزری و شیمیایی و بررسی خواص نوری آنها مانند فوتولومینسانس، ترمولومینسانس و ...
 • انرژی هیدروژنی ( تولید، آشکارسازی و ذخیره سازی گاز هیدروژن) با استفاده از نور و مواد نانوساختار
 • درمان سرطان با روش فوتودینامیک و فوتوترمال تراپی
 • سلول های خورشیدی نانوساختار
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Mohsen Mehrabi, Mostafa Zahedifar, Zohreh Saeidi, Rouhollah Gheisari, Soheila Hassanloo (2021) Effect of using ultrasonic waves in synthesis on the size, shape and luminescence properties of NaCl:Ce3+ crystals for clinical dosimeter application MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS: 263; 124374-...
2
solaleh seyedy, Parviz Parvin, Ali Jafargholi, Ali ABBASIAN, mahdi MEHDINEJAD, Mohsen Mehrabi, Ali Khorrami, Ali Moafi (2021) Fluorescence emission quenching of RdB fluorophores in attendance of various blood type RBCs based on Stern-Volmer formalism Spectrochimica Acta - Part A: Molecular Spectroscopy: 248; 119237-...
3
سمیه هارونی، مصطفی زاهدی فر، احمد رمضانی مقدم آرانی، احسان صادقی، محسن محرابی (1398) بررسی پارامترهای سینتیک دام های عمیق دزیمتر C:3O2α-Al (500-TLD) از راه مقایسه ی پاسخ گرمالیانی انتقال یافته ی نوری تجربی با مدل نظری علوم و فنون هسته ای: 87; 10-15
4
Mohsen Mehrabi, Parviz Parvin, Ali Reyhani, Seyedeh Zahra Mortazavi (2019) Surface structural alteration of multi-walled carbon nanotubes decorated by nickel nanoparticles based on laser ablation/chemical reduction methods to enhance hydrogen storage properties INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 44; 3812-3823
5
Mohsen Mehrabi, Parviz Parvin, Ali Reyhani, Seyedeh Zahra Mortazavi (2018) Hybrid laser ablation and chemical reduction to synthesize Ni/Pd nanoparticles decorated multi-wall carbon nanotubes for effective enhancement of hydrogen storage INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 43; 12211-12221
6
Amir Gholizadeh, Ali Reyhani, Parviz Parvin, Seyedeh Zahra Mortazavi, Mohsen Mehrabi (2018) Enhancement of Si solar cell efficiency using ZnO nanowires with various diameters MATERIALS RESEARCH EXPRESS: 5; 015040
7
Mohsen Mehrabi, Parviz Parvin, Ali Reyhani, Seyedeh Zahra Mortazavi (2017) Hydrogen storage in multi-walled carbon nanotubes decorated with palladium nanoparticles using laser ablation/chemical reduction methods MATERIALS RESEARCH EXPRESS: 4; 095030
8
9
Parviz Parvin, Ali Reyhani, Mohsen Mehrabi, Mitra Refahizadeh, Seyedeh Zahra Mortazavi, Ali Ranjbar (2017) Efficiency enhancement using ArF laser induced micro/nanostructures on the polymeric layer of solar cell OPTICS AND LASER TECHNOLOGY: 88; 242-249
10
Mohsen Mehrabi, Mostafa Zahedifar, Zohreh Saeidi, Ahmad Ramezanimoghadam arani, Ehsan Sadeghi, Somayeh Harooni (2017) Thermoluminescence and photoluminescence properties of NaCl:Mn, NaCL:Cu nano-particles produced using co-precipitation and sono-chemistry methods NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT: 846; 87-93
11
Mostafa Zahedifar, Ehsan Sadeghi, Mohammad Mahdi Shanei, Ameneh Sazgarnia, Mohsen Mehrabi (2016) Afterglow properties of CaF2:Tm nanoparticles and its potential application in photodynamic therapy JOURNAL OF LUMINESCENCE: 171; 254-258
12
Parviz Parvin, Zohreh Ghorannevis, Pooria Taghdiri, Seyedeh Zahra Mortazavi, Ali Reyhani, Mohsen Mehrabi (2015) Magnetic Measurements of Graphene and Defected Graphene Generated by Laser Ablation Method International Journal of Optics and Photonics: 9; 35-42
13
محسن محرابی، مصطفی زاهدی فر، زهره سعیدی، مریم مدرسی، احسان صادقی (1394) ساخت بلور سدیم کلرید خالص به روش همرسوبی در اندازه های متفاوت و بررسی خواص ترمولومینسانس آن در پرتودهی با گاما سنجش و ایمنی پرتو: 3; 27-32
14
احسان صادقی، مصطفی زاهدی فر، محسن محرابی (1393) تفکیک دز نوترون و گاما در میدان های آمیخته(n-γ (Am-Be، 137Cs) با استفاده از دزیمتر TLD-500 سنجش و ایمنی پرتو: 1; 13-18
15
Mohsen Mehrabi, Mostafa Zahedifar, Ehsan Sadeghi (2014) Luminescence Properties Of Pure CaSO4 Nanoparticles Produced By Co-Precipitation Method Journal of Nanostructures: 4; 425-431
16
احسان صادقی، مصطفی زاهدی فر، محسن محرابی (1393) ساخت و بررسی خصوصیتهای ترمولومینسانی نانوذرات CaF2:Dy,Tm علوم و فنون هسته ای: 67; 1-7
17
احسان صادقی، مصطفی زاهدی فر، سمانه نجاری، محسن محرابی (1392) تعیین میزان دز جذب شده پرتو گاما به روش PTTL با استفاده از آشکارساز α-Al2O3:C سنجش و ایمنی پرتو: 1; 33-36
18
محسن محرابی، مصطفی زاهدی فر، سهیلا حسنلو، احسان صادقی (1392) ساخت نانوبلور لیتیوم تترا بورات آلاییده با منیزیم به روش احتراقی و بررسی رفتار لومینسانس آن سنجش و ایمنی پرتو: 4; 27-30
19
احسان صادقی، مصطفی زاهدی فر، محسن محرابی (1392) ساخت دزیمتر گرماتاب LiF:Mg،Cu،P و بررسی تاثیر ناخالصی مس بر خصوصیات گرماتابی آن سنجش و ایمنی پرتو: 3; 35-40
20
Javad Safaei ghomi, Ali Ghasemzadeh, Mohsen Mehrabi (2013) Calcium oxide nanoparticles catalyzed one-step multicomponent synthesis of highly substituted pyridines in aqueous ethanol media Scientia Iranica: 20; 549-554
21
Mostafa Zahedifar, Mohsen Mehrabi, Maryam Modaressi, Somayeh Harooni (2011) Thermoluminescece properties of BeO:Mg nanoparticles produced by sol-gel method Journal of Nanostructures: 1; 199-203
22
Mostafa Zahedifar, Mohsen Mehrabi, Somayeh Harooni (2011) Synthesis of CaSO4: Mn nanosheets with high thermoluminescence sensitivity APPLIED RADIATION AND ISOTOPES: 69; 1002-1006
23
Mostafa Zahedifar, Mohsen Mehrabi (2010) Thermoluminescence and photoluminescence of cerium doped CaSO4 nanosheets NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS: 268; 3517-3522
مقالات در همایش ها
1
اطهر غلامی، زینب صادقی، حسین شیرکانی، محسن محرابی (1399) طراحی جاذب کامل با باندپهن در ناحیه فروسرخ میانه بر مبنای پلاسمون سطحی جایگزیده در ساختارگریتینگ شامل فسفرن بیست و هفتمین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران¡ زاهدان
2
یاسمن جراحی زاده، زینب صادقی، حسین شیرکانی، محسن محرابی (1399) جاذب کامل در ناحیه فروسرخ میانه بر مبنای پلاسمونهای سطحی ناشی از جفت شدن گرافن و فسفرن در ساختار فوتونیک بلور یک بعدی نانومیله ای بیست و هفتمین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران¡ زاهدان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محسن محرابی، حسین شیرکانی، زینب اعتباری (1400) ساخت دستگاه حجم سنجی جهت اندازه گیری مقدار گاز ذخیره شده در مواد دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
1
محسن محرابی (1400) هسته نوین انرژی
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!