24 مهر 1400

محمد محمدی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
تزریق راکتیویته و بررسی دینامیک قلب راکتور بوشهر در دوره ی دوم سوخت گذاری
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
قلب راکتور بوشهر، دوره ی دوم سوخت گذاری، توابع راکتیویته پله ای، معادلات سینتیک قلب، SIMULINK
پژوهشگران روح اله قیصری (نفر اول) ، محمد محمدی (نفر دوم) ، پرهام خسروی بابادی (نفر سوم) ، محمد دهقانیان (نفر چهارم)

چکیده

در این مقاله، برخی از پارامترهای قلب راکتور هسته ای بوشهر به کمک معادلات سینتیک راکتور مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. رفتار دینامیکی راکتور مزبور مانند سایر راکتورهای حرارتی، وابسته به پارامترهای زیادی است؛ که مهم ترین آن ها راکتیویته ی قلب می باشد. این کمیت، اثر مستقیمی بر شار نوترون و در نتیجه سطح توان راکتور دارد. با در نظر گرفتن تزریق راکتیویته پله ای، تحول زمانی راکتیویته ی کل و چگالی نسبی نوترون در دوره دوم سوخت گذاری راکتور، به کمک برنامه کامپیوتری SIMULINK محاسبه می شوند و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.