24 مهر 1400

محمد محمدی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه تراز انرژی یون های میونی dHe و pHe با استفاده از یک روش تحلیلی عددی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Does not exist
پژوهشگران فاطمه خوشخوی (نفر اول) ، محمد محمدی (نفر دوم) ، روح اله قیصری (نفر سوم)

چکیده

در مقاله حاضر با استفاده از یک تابع موج آزمایشی به بررسی سیستم های سه جسمی dHe? و pHe? در روش وردشی پرداخته شده است. برهمکنش حاکم بر اجزاء یونها کولنی بوده و در دستگاه مختصات فوق کروی بررسی شده اند. در این روش، ابتدا تابع موج سیستم، بر حسب قسمت های فوق زاویه ای و فوق شعاعی جداسازی شده و سپس به حل معادله شرودینگر پرداخته شده است. ویژه مقادیر انرژی یونها محاسبه شده و درنهایت نتایج حاضر با داده های در دسترس مقایسه شده اند. نتایج حاصل از این کار برای مولکول pHe? برابر با 7/63 و برای مولکول dHe? برابر 74/70 می باشد. اختلاف نتیجه این مقایسه با کار دیگران برای مولکول pHe? کمتر از208/5 % و برای مولکول dHe? کمتر از 784/1% می باشد.