24 مهر 1400

محمد محمدی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه میزان مصرف سوخت راکتور بوشهر در کمینه و بیشینه قدرت در دوره دوم سوختگذاری
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
The Bushehr reactor core (Russian model), fuel burn up, the second fuel loading
پژوهشگران علی علیزاده (نفر اول) ، روح اله قیصری (نفر دوم) ، محمد محمدی (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله، میزان مصرف سوخت راکتور هستهای بوشهر )مدل روسی( در دوره دوم سوختگذاری در کمینه و بیشینه قدرت شبیهسازی گردیده است. با استفاده از کد ،MCNPX2.6شبیه سازی صورت پذیرفته است. بسته به سطح توان، دمای مواد قلب در کد NJOYاعمال و سطح مقطعهای مربوطه محاسبه گردیدهاند. بر این اساس، میزان مصرف سوخت در مجتمعهای متفاوت سوخت به ازای روزهای کاری 135 ،60 ،2و 292روز محاسبه شده است. نتایج حاصل از میانگین مصرف سوخت قلب با خطای معناداری قابل قبول میباشد