24 مهر 1400

محمد محمدی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه طیف نوترون قلب راکتور بوشهر با راکتور Biblis B
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
The Bushehr reactor core (Russian model), reactor core (western model), neutron spectrum
پژوهشگران مریم برهانی (نفر اول) ، روح اله قیصری (نفر دوم) ، محمد محمدی (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله، قلب راکتور بوشهر مدل روسی (VVER-1000 ) و قلب راکتور مدل آلمانی (PWR-1300) بااستفاده از کد MCNXP 2.6 شبیه سازی شده اند. راکتور بوشهر نسخه V-446و راکتور مدل غربی نوع Biblis B می باشند. طیف نوترون قلب این راکتورها به تفکیک برای ناحیه حرارتی (Mev10-8 تا 1ev ) فوق حرارتی (1evتا 10kev) و سریع (10kevتا 8Mev) بدست آمده اند. همگرایی جوابها به ازای 40گروه نوترونی و بالاتر حاصل شده است. نتایج محاسبات نشان می دهند شدت طیف نوترون )بر واحد سطح( راکتور بوشهر حدوداً دو برابر راکتور غربی است. با این وجود، توان نامی راکتور غربی بالاتر است.