14 آذر 1401
محمود پاك نيت جهرمي

محمود پاک نیت جهرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی تجزیه
تلفن: 09171758236
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی تجزیه ، دانشگاه شیراز ، ایران (1370 - 1375)
  عنوان رساله: طراحی و ساخت چند احساسگر جدید
 • فوق لیسانس شیمی تجزیه ، دانشگاه شیراز ، ایران (1366 - 1370)
  عنوان پایان‌نامه: طراحی و ساخت آشکارساز شعله ای جهت اندازه گیری نمونه های حاوی SO2 و PH3
 • لیسانس شیمی محض ، دانشگاه شیراز ، ایران (1362 - 1366)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • طراحی وساخت الکترودهای اصلاح شده شیمیائی
 • طراحی وساخت دتکتورهای نشر شعله ای
 • طراحی وساخت دتکتورهای طول لکه ای
 • پردازش وآنالیز تصویر وصوت جهت استفاده در تجزیه های شیمیائی
 • طراحی وساخت دتکتورهای شعله نوسانی
 • تعیین مواد موثره گیاهان داروئی و خواص آنها
 • تعیین انواع تقلبات در مواد غذائی
 • ساخت غشا. الکترودهای اپتیکی (اپتودها)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
صدیقه هاشم نیا، سحر دهقانی، محمود پاک نیت جهرمی (1397) تهیه و تعیین مشخصات نانوذره کاتالاز شیمی و مهندسی شیمی ایران: ; 1،1
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
عبدالرضا دارا، محمود پاک نیت جهرمی، صدیقه هاشم نیا (1398) پردازش وآنالیز صوت حاصل از شعله نوسانی حهت تعیین میزان آلودگی پساب های صنعتی
5
6
7
8
سحر دهقانی، صدیقه هاشم نیا، محمود پاک نیت جهرمی (1395) مطالعه فعالیت و ساختار نانو ذره کاتالاز
9
امین شعبانیان، محمود پاک نیت جهرمی، صادق کریمی (1395) آنالیز صوت و تصویر پاسخ دتکتور شعله نوسانی جهت اندازه گیری گازهای موجود در هوا
10
11
صفورا ذوفنون، صدیقه هاشم نیا، سعید جامعی، محمود پاک نیت جهرمی (1394) سنتز و مطالعات الکتروشیمیایی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با دوپامین
12
عبدالرسول فخرایی، مریم عباسی طریقت، پرویز حاجیانی، محمد رضا محمدی زاده، محمود پاک نیت جهرمی (1393) اندازه گیری اسپکتروفتومتری همزمان فلزات سنگین در برخی گیاهان دارویی توسط یک باز شیف سنتزی
13
14
معصومه نبوی، مریم عباسی طریقت، پرویز ملک زاده، محمود پاک نیت جهرمی، محمد رضا محمدی زاده (1392) انداره گیری همزمان برخی یونهای فلزات سنگین در نمونه های مختلف توسط لیگاند سنتزی 2-بنریل اسپیرو
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: حمید دریانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: آشکارساز دائیمی طول لکه حهت اندازه گیری یدومتری واکنشگرها ی اکسید کننده
 • نام و نام خانوادگی: مسیب مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: بررسی نشر شعله ای توسط پردازش تصویر و ارزیابی پارامترهای تجزیه ای نشر صوتی
 • نام و نام خانوادگی: زینب سرداری خنجرلو
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: تعیین همزمان مخلوط کربنات وبیکربنات به کمک پردازش و آنالیز تصویر صفحه نمایش آشکارساز دائمی طول لکه
 • نام و نام خانوادگی: حسین حیاتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: اندازه گیری کاتیونهای موجود در آب بوسیله پردازش و آنالیز تصویر صفحه نمایش آشکارساز دائمی طول لکه
 • نام و نام خانوادگی: اعظم اعلائی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: اندازه گیری یون آمونیم موجود در محلولهای آبی بوسیله پردازش و آنالیز تصویر صفحه نمایش آشکار ساز دائمی طول لکه
 • نام و نام خانوادگی: الهام کامیاب
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: تعیین یون سولفیت در محلولهای آبی به کمک پردازش وآنالیز تصویر صفحه نمایش آشکار ساز دائمی طول لکه
 • نام و نام خانوادگی: ابوذر ماحدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: طراحی وساخت آشکار ساز لکه ای جهت اندازه گیری گازهای موحود در هوا به کمک پردازش تصویر
 • نام و نام خانوادگی: لیلا منصوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: جداسازی کاتیونهای سدیم ومنیزیوم به عنوان کاتیونهای سبک وسنگین
 • نام و نام خانوادگی: مجید موسوی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: طراحی وساخت آشکار ساز تعیین حدود فلزات سنگین در آب وتحلیل پاسخ آن به کمک پردازش تصویر
 • نام و نام خانوادگی: زهره محمودی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: استفاده از نانوذرات نیکل سولفید نشانده شده روی کربن فعال برای حذف همزمان رنگ های متیلن بلو وسافرانین او وحذف همزمان ورقابتی سانست بلو ویلو سه جی با استفاده از جاذب اکسید قلع نشانده شده روی کربن فعال وآنالیز داده ها با استفاده از روشهای مشتقی وشبکه مصنوعی
 • نام و نام خانوادگی: مریم تبادار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: تولید شعله نوسانی و بررسی پارامترهای نشر صوتی تولید شده برای اندازه گیریهای تجزیه ای
 • نام و نام خانوادگی: سید محمد جواد محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: استفاده از مخلوط شناساگرهای رنگی درتعیین گرادیان پ هاش به وسیله پردازش وآنالیز تصویر صفحه نمایش دتکتور لکه ای
 • نام و نام خانوادگی: احمد نادری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: نانو ذرات اصلاح شده با کادیون دو بی برای حذف یونهای کادمیوم در آب و فاضلات
 • نام و نام خانوادگی: خیرالنسا کامیاب
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: کاربرد پردازش و آنالیز تصویر و کمومتریکس در روشهای معمول غربالگری تقلب و فساد در نمونه های تجاری عسل
 • نام و نام خانوادگی: راضیه اصلانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: کاربرد پردازش و آنالیز تصویر در استفاده از صفحه ی نمایش آشکارسازهای لکه ای حاوی تله مایع جهت اندازه گیری گازهای موجود در هوا
 • نام و نام خانوادگی: اسماعیل عرب
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: بهینه سازی فرآیند فنتون جهت حذف رنگ از فاضلاب های صنایع نساجی با استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (NZVI)
 • نام و نام خانوادگی: عبدالرضا دارا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: آنالیز صوتی حاصل از شعله نوسانی جهت تعیین میزان آلودگی پساب های صنعتی
 • نام و نام خانوادگی: روح الله حیدری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه Anthemis moghanica iranshahr از تیره آستراسه(گیاه بابونه) وارزیابی بیولوژیکی آن
 • نام و نام خانوادگی: سیده نرگس موسوی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: استفاده از روش های آنالیز تصویر و صدا در تعیین و میزان تقلب در گوشت چرخی
 • نام و نام خانوادگی: امین شعبانیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: آنالیز صوت و تصویر پاسخ دتکتور شعله نوسانی جهت اندازه گیری گازهای موجود در هوا
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو شورای آموزشی دانشگاه خلیج فارس (1384 - 1386)
 • ریاست دانشکده علوم پایه دانشگاه خلیج فارس (1379 - 1380)
 • سرپرست مرکز مطالعات وپژوهشهای خلیج فارس (1379 - 1380)
 • نماینده ریاست دانشگاه در کمیسیون موارد خاص (1379 - 1381)
 • ریاست دانشکده علوم پایه دانشگاه خلیج فارس (1375 - 1377)
بیشتر

گالری تصاویر

همراه با دكتر محمود سالم اولين رئيس دانشكده علوم پايه, بهار1375 بدو خدمت در دانشگاه خليج فارس گردش علمي با دانشجويان شيمي رصد بارش شهابي باتفاق دانشجويان و اساتيد خارج از شهر آبانماه1378 با آقاي حميد درياني اولين دانشجوي ارشد تجزيه جلسه دفاع ديماه 93 هفته پژوهش 1385 دورهمي با دانشجويان در پارك