28 شهریور 1400

محمداسماعیل دهقان منفرد

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
تحصیلات: آمار
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Fazlollah Lak, Morad Alizadeh, Mohammadesmail Dehghan Monfared (2020) The Alpha-Beta Skew Logistic Distribution: Properties and Applications Statistics, Optimization and Information Computing: ; 304،317
2
, Fazlollah Lak, Mohammadesmail Dehghan Monfared, Morad Alizadeh (2019) The Alpha-Beta Skew Generalized t Distribution: Properties and Applications Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; 605،616
3
Mohammadesmail Dehghan Monfared, Fazlollah Lak (2018) Finding True Change Point When a CUSUM Control Chart is Used Journal of Statistical Research of Iran: ; ،
4
Mohammadesmail Dehghan Monfared, Fazlollah Lak (2017) Comparing Two MLEs of The Change Point When an X bar Control Chart Is Used JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS: ; ،
5
Mohammadesmail Dehghan Monfared, Fazlollah Lak (2017) Bayesian Estimation of the Change Point Using CUSUM Control Chart Sankhya: The Indian Journal of Statistics: ; ،
6
Mohammadesmail Dehghan Monfared, Fazlollah Lak (2016) Bayesian Method for Finding True Change Point when a Control Chart is used Journal of Statistical Research of Iran: ; 107117
7
Mohammadesmail Dehghan Monfared, Fazlollah Lak (2013) Bayesian estimation of the change point X bar control chart COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: ; ،
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
مایده به فروز ، ابوذر بازیاری، محمداسماعیل دهقان منفرد (1398) تحلیل احتمال ورشکستگی در مدل مخاطره بیمه با خسارتهای دارای توزیع های دم سنگین
4
نگار پرویززاده، ابوذر بازیاری، محمداسماعیل دهقان منفرد (1397) محاسبه احتمال ورشکستگی در مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه
5
لطافت حق نگهدار ، محمداسماعیل دهقان منفرد، ابوذر بازیاری (1397) آزمون چند متغیره و بررسی مدل برای آماره های ترتیبی تعمیم یافته همراه با کاربردهایشان
6
لطافت حق نگهدار ، محمداسماعیل دهقان منفرد، ابوذر بازیاری (1397) آزمون چند متغیره و بررسی مدل برای آماره های ترتیبی تعمیم یافته با کاربردهایشان
7
زهرا رنگینیان، ابوذر بازیاری، محمداسماعیل دهقان منفرد (1396) تحلیل احتمالات ورشکستگی مدل های مخاطره جمعی و انفرادی با خسارتهای مستقل و وابسته
8
معصومه زلقی، محمداسماعیل دهقان منفرد، فضل الله لک (1395) استنباط نقطه تغییر در کنترل کیفیت
9
10
11
سودابه یزدان پناه ، محمداسماعیل دهقان منفرد، سعید طهماسبی (1393) بوت استراپ آزمون نقطه تغیر دنباله ای برای رگرسیون خطی
12
غلامرضا کارگر، محمداسماعیل دهقان منفرد، فضل الله لک (1392) روشهای محاسبات بیزی برای استنباط در مدلهای نقطه تغییر چندگانه
13
موسی ایمانی اصل اینانلو ، محمود افشاری، محمداسماعیل دهقان منفرد، فضل الله لک (1392) براورد پارامترها در توابع MTBED با استفاده از متغیرهای همراه از اماره های ترتیبی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!