28 شهریور 1400

نسیم قنبری

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
, Fatemeh Nemati, Nasim Ghanbari (2021) Preferred Lexical Access Route in Persian Learners of English: Associative, Semantic or Both caspian journal of neurological sciences: 7; 12
3
Parisa Abdolrezapour, Nasim Ghanbari (2021) The Effect of Positive Psychology Intervention on EFL Learners’ Listening Comprehension JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH: 50; 1-22
4
Nasim Ghanbari, Parisa Abdolrezapour (2021) Using emotional intelligence in an EFL integrated writing assessment Studies in Educational Evaluation: 70; 13
5
پریسا عبدالرضاپور، نسیم قنبری (1399) تأثیر آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی بر بهبود عملکرد زبانآموزان انگلیسی در مهارتهای چهارگانه مطالعات روانشناسی تربیتی: 17; 76-97
6
Nasim Ghanbari, Parisa Abdolrezapour (2020) Group Composition and Learner Ability in Cooperative Learning: A Mixed-methods Study The Electronic Journal for English as a Second Language: ; ،
7
Nasim Ghanbari (2020) ارزشیابی نگارش و چالش هنجارها JOURNAL OF ASIA TEFL: ; 983،994
8
9
10
, Nasim Ghanbari, Abbas Abbasi (2019) The Integrative Effect of Direct Corrective Feedback and Metalinguistic Explanation on Learners Accuracy in using English Articles Applied Research on English Language: ; 489،510
11
, Nasim Ghanbari, Fatemeh Nemati (2016) Examining Five Behaviors Conducted by Two Groups of Novice and Experienced Raters in Two Rating Processes international journal of applied linguistics and english literature: ; 199،211
12
Nasim Ghanbari, Hossein Barati (2014) Iranian EFL writing assessment: The agency of rater or rating scale? International Journal of Language Testing: 4; 204-228
13
Nasim Ghanbari, Hossein Barati, Ahmad Moinzadeh (2012) Rating Scales Revisited: EFL Writing Assessment Context of Iran under Scrutiny Language Testing in Asia: 2; 83-100
مقالات در همایش ها
1
Nasim Ghanbari (2021) PROBLEMS OF IRANIAN EFL STUDENTS DEALING WITH ARGUMENTATIVE WRITING IN AN EAP CONTEXT 1st National Conference on Recent Developments in English Language Teaching, Literature and Translation, Iran, Shiraz
2
Zahra Zalzade, Nasim Ghanbari (2021) EFL learners' anxiety when using LMS and WhatsApp: a mixed-methods study The second national conference on P.C.K. in ELT, Iran, Bushehr
3
Nasim Ghanbari (2021) The Experience of a Change in an Iranian ESP Program: Implications for ESP Teachers‟ Professional Development First International Conference on Narratives on Teaching/Learning Language, Iran, Ahvaz
4
پریسا عبدالرضاپور، نسیم قنبری (1399) مهارتهای اجتماعی و هوش هیجانی دانش آموزان در زمان بحران کووید 19 همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19
5
زینب قنبریان، فاطمه نعمتی، نسیم قنبری (1399) مسیر مرجح دستیابی به واژگان ذهنی در فراگیران زبان انگلیسی: استحکام تداعی، معنایی و یا هر دو نخستین کنگره ملی-دانشجویی علوم شناختی
6
7
نسیم قنبری (1398) ارزشیابی نگارش: چالش های موجود، چشم اندازهای آینده نخستین همایش بین المللی مطالعات زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان (آموزش، ترجمه و ترجمه شفاهی، ادبیات)
8
نسیم قنبری (1397) معیارهای ارزشیابی در ارزشیابی نگارش: چالشهای موجود و افق های آینده آینده پژوهی در آموزش زبان انگلیسی و ادبیات
9
نسیم قنبری (1397) ساختار گروهی و توانایی های فراگیران در یادگیری گروهی: مطالعه ترکیبی ششمین همایش بین المللی گرایش های نو در آموزش و ارزشیابی زبان انگلیسی
10
نسیم قنبری، طناز دوکوهکی (1397) برداشت مصححین از میزان بسندگی نویسنده و تاثیر آن بر ارزشیابی آنها از متن دومین همایش ملی مطالعات زبان انگلیسی: رویکرد زبانشناسی کاربردی به EFL
11
نسیم قنبری (1397) ارتقای انصاف در ارشیابی نگارش: تاثیر آگاهی نویسنده از معیارهای ارزشیابی دومین همایش ملی مطالعات زبان انگلیسی: رویکرد زبانشناسی کاربردی به EFL
12
13
نسیم قنبری، حسین براتی (1392) ایجاد و اعتبار سازی معیار ارزشیابی در ارزشیابی نگارش رشد حرفه ای در آموزش معلم زبان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
محمد حسین زارع ، عباس عباسی، فاطمه جمالی، نسیم قنبری (1394) تاثیر بازخورد شفاهی معلم بر انگیزه و دستاورد فراگیران زبان انگلیسی
14
15
فاطمه رسولی کشکولی، نسیم قنبری، عباس عباسی (1394) تاثیر استراتژیهای گفتمان وندایک بر مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی
کتاب
1
نسیم قنبری (1394) نگارش در اطراف جهان: راهنمایی بین فرهنگی شابک:978-600-102-707-9
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!