05 مهر 1400

رحمن دشتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: +98-7731222182
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی برق - قدرت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1387 - 1392)
  عنوان رساله: مکان یابی خطا در شبکه توزیع با بکارگیری الگوریتم تطابقی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • حفاظت سیستمهای قدرت
 • حفاظت شبکه های توزیع
 • شبکه توزیع
 • مکان یابی خطا
 • حالت گذرای سیستم قدرت
 • آنالیز اغتشاشات و تحلیل حادثه سیستم قدرت
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Rahman Dashti, mohammad daisy, hamid mirshekali, hamid reza shaker, (2021) A survey of fault prediction and location methods in electrical energy distribution networks MEASUREMENT: 184; 1-30
2
hamid mirshekali, Rahman Dashti, Karsten Handrup, hamid reza shaker (2021) Real Fault Location in a Distribution Network Using Smart Feeder Meter Data Energies: 14; 1-16
3
hamid mirshekali, Rahman Dashti, hamidreza shaaker, , Amin Torabi Jahromi (2021) Linear and Nonlinear Fault Location in Smart Distribution Network under Line Parameter Uncertainty IEEE Transactions on Industrial Informatics: 1; 1-10
4
5
6
7
8
, Ahmad Keshavarz, Rahman Dashti (2020) A Novel Fault Location Method for Compensated Transmission Line Including UPFC using one-ended voltage and FDOST Transform International Transactions on Electrical Energy Systems: ; 1،31
9
Rahman Dashti, , , hamid reza shaker (2020) An Intelligent and Cost-Effective Method for Single-Phase Fault Location in Conventional Distribution Systems ELECTRICAL ENGINEERING: ; 1،17
10
11
12
Rahman Dashti, , (2020) Healthy and Faulty Mode Detection in Power Distribution Networks Based on Park Transformation ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH: ; 1،18
13
, Rahman Dashti, hamid reza shaker (2020) A New Practical Approach for Discrimination between Inrush Currents and Internal Faults in Power Transformers Technology and Economics of Smart Grids and Sustainable Energy: ; 1،10
14
15
hamid mirshekali, Rahman Dashti, Ahmad Keshavarz, Amin Torabi Jahromi, hamid reza shaker (2020) روش نوین مکان یابی خطا در شبکه های توزیع هوشمند IEEE Transactions on Smart Grid: ; 1،12
16
17
رحمن دشتی، محمد دیسی، شهرام جوادی (1397) مکان یابی خطای تک فاز به روش امپدانسی با بهره گیری از روش شناسایی الگو کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران: ; 1،9
18
Rahman Dashti, , hamid reza shaker, maryam tahoori (2018) Impedance-Based Fault Location Method for Four-Wire Power Distribution Networks IEEE Access: ; 1342،1349
19
20
Rahman Dashti, , hamidreza shaaker, maryam tahoori (2018) Fault Location in Double Circuit Medium Power Distribution Networks Using an Impedance-Based Method APPLIED SCIENCES-BASEL: ; 1،15
21
رحمن دشتی، سید مهدی صالحی زاده (1396) مکان یابی خطا در شبکه های توزیع فشار متوسط دو مداره به روش امپدانسی مهندسی برق و الکترونیک ایران: ; 17،11
22
رحمن دشتی، محمد دیسی (1396) مکان یابی خطا در شبکه های توزیع با استفاده از ترکیب روش امپدانسی و فرورفتگی ولتاژ مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران: ; 12،20
23
24
رحمن دشتی، مهدی صالحی زاده (1395) مکان یابی خطا در شبکه های توزیع فشار متوسط دو مداره به روش امپدانسی مهندسی برق و الکترونیک ایران: ; ،
25
26
27
28
رحمن دشتی، جواد ساده (1392) ارائه روشی اجرایی و نوین جهت شناسایی بخش خطا در شبکه های توزیع مهندسی برق و الکترونیک ایران: ; 47،64
29
30
31
مقالات در همایش ها
1
, Rahman Dashti, , maryam o sadat tahavori, hamid reza shaker (2021) A Multi-Objective Constrained Robust Optimization Based on NSGA-II Algorithm ICRAMI 2021: International Conference on Recent Advances in Mathematics and Informatics, Algeria, Tebessa
2
, Rahman Dashti, hamidreza shaaker (2021) A Novel Probabilistic Risk-based Energy Management Model in the Smart MicroGrids 9th International Conference on Smart Energy Grid Engineering (SEGE), canada, oshawa
3
حمید میرشکالی، رحمن دشتی، حمید رضا شاکر (1399) یک الگوریتم جدید برای مکان یابی خطا برای شبکه های الکتریکی با در نظر گرفتن مدل خط توزیع شده و منابع تولید توزیع شده IEEE PES فن آوری های نوآورانه شبکه هوشمند اروپا (ISGT-Europe)
4
حمید میرشکالی، رحمن دشتی، حمید رضا شاکر، رضا صمصامی (1399) یک مدل جدید مبتنی بر کنترل پیش بینی برای کنترل اینورتر متصل به شبکه با استفاده از کنترل عملکرد پیش بینی هشتمین کنفرانس بین المللی IEEE مهندسی شبکه هوشمند انرژی
5
رحمن دشتی، غلامرضا قنبری، حمید رضا شاکر، حمید میرشکالی (1399) تجزیه و تحلیل گذرا نیروگاه جزر و مدی متصل به شبکه در مواجهه با خطاهای متقارن و غیر متقارن هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و الکترونیک
6
سبحان دوراهکی، رحمن دشتی، حمید رضا شاکر (1398) مدیریت بهینه در ریز شبکه های هوشند شامل پاسخگویی بار و ذخیره سازهای انرژی کنفرانس بین المللی تکنولوژی های پیشرفته مخابرات و برق
7
حمید میرشکالی، رحمن دشتی، حمیدرضا شاکر (1398) ارایه الگوریتم مکان یابی خطای دقیق در شبکه های توزیع هوشمند مجهز شده به میکرو PMUها کنفرانس بین المللی تکنولوژی های پیشرفته مخابرات و برق
8
سبحان دوراهکی، رحمن دشتی، حمید رضا شاکر (1398) مدیریت انرژی بهینه در میکروگرید هوشمند با توجه به برنامه پاسخ به تقاضا و ذخیره انرژی سیمپوزیوم بین المللی تکنولوژیهای مخابراتی و الکتریکی پیشرفته
9
حمید میرشکالی، رحمن دشتی، حمید رضا شاکر (1398) یک الگوریتم دقیق مکان خطا برای سیستم های توزیع برق هوشمند مجهز به واحدهای اندازه گیری میکرو فازو سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی های مخابراتی و الکتریکی پیشرفته
10
سبحان دوراهکی، رحمن دشتی، صایمه وفایی، زینب زارعی (1397) ارایه مدل نوین بهره برداری بهینه از ریز شبکه هوشمند انرژی با در نظرگیری منابع مجازی بهره وری انرژی هشتمین کنفرانس ملی شبکه های هوشمند انرژی
11
سبحان دوراهکی، رحمن دشتی (1397) ارائه مدل نوین هوشمند سازی شبکه توزیع با در نظرگیری شاخص های فنی، اقتصادی و اجتماعی هشتمین کنفرانس ملی شبکه های هوشمند انرژی
12
رحمن دشتی، محمد دیسی، حمید رضا شاکر، مریم السادات تهوری (1397) تخمین بخش خطا در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم تطابقی سمپزیوم بین المللی تکنولوژی های مخابرات و برق پیشرفته
13
مسعود دشتدار، رحمن دشتی، حمیدرضا شاکر (1397) تعیین سکشن و مکان یابی خطا در شبکه توزیع با استفاده از شبکه عصبی پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و الکترونیک
14
رحمن دشتی، صلاح الدین حسنی ، حمیدرضا شاکر (1397) هماهنگی حفاظتی سیستم قدرت در یک مجموعه صنعتی پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و الکترونیک
15
مجتبی نجفی، خداکرم عمادی، رحمن دشتی (1396) مدیریت تراکم در سیستم های توزیع از طریق بارهای پاسخگو و قیمت های تراکم چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
16
17
جعفر میگلی نژاد ، رحمن دشتی (1395) راهکار اصلاح آرایش فیدر فشار متوسط جهت کاهش در عملکرد حفاظت شبکه اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
18
19
بهرام دهداری، رحمن دشتی، علیرضا صالحی (1395) آنالیز خطوط بحرانی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با بررسی بحرانی ترین خط کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر (سال:1394(
20
رحمن دشتی، محمد دیسی، حمید رضا شاکر (1395) ارائه یک روش جدیدجهت مکان یابی خطا در شبکه توزیع نوزدهمین همایش بین المللی دستگاههای برقی و تکنولوژی مربوطه
21
22
احسان گرد، رحمن دشتی (1395) بهبود عملکرد منابع تولید پراکنده در سیستمهای توزیع بر مبنای الگوریتم ویژه بیست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
23
بهروز برقی سوار ، رحمن دشتی (1395) بررسی روش های نوین استحصال انرژی از جزر و مد اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (سال:1395(
24
محمد دیسی، رحمن دشتی (1394) مکان یابی خطاهای تک فاز و دوفاز در شبکه توزیع با استفاده از یک روش ترکیبی چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد
25
26
مریم دلجو، رحمن دشتی، احمد کشاورز (1394) شناسایی بخش خطا درشبکه توزیع با استفاده از اطلاعات ولتاژی ابتدای فیدر و SVM کنفرانس بین المللی برق
27
بهمن چپانی، رحمن دشتی، رضا دشتی (1394) مکان یابی خطا در خطوط انتقال HVDC با استفاده از مؤلفه هایDC ولتاژ و جریان کنفرانس بین المللی برق
28
مهدی دوراهکی، رحمن دشتی، مجتبی نجفی، سبحان دوراهکی (1394) ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های فتوولتاییک مقیاس بزرگ با استفاده از مدل مارکوف کنفرانس بین المللی برق
29
رحمن دشتی، داریوش حیدری علمدارلو ، محمد دیسی (1394) مکان یابی خطای تک فاز در شبکه های توزیع هوشمند چهار سیمه کنفرانس بین المللی برق
30
احسان گرد، رحمن دشتی (1394) مکان یابی خطا به روش امپدانسی در شبکه توزیع با حضور منبع تولید پراکنده کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
31
احسان گرد، رحمن دشتی (1394) ارتقا عملکرد منابع تولید پراکنده در سیستمهای توزیع بر مبنای الگوریتمی ویژه کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق
32
محمد دیسی، رحمن دشتی (1394) مکان یابی خطای تکفاز در شبکه توزیع با استفاده از روش امپدانسی بهبود یافته و فرو ولتاژ کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
33
عباس باغبانی، رحمن دشتی، غلامرضا قنبری، مهدی علیپور لیلی (1394) بررسی مشکلات ناشی از عدم تغییر تپ NGR ترانسفورماتورهای 11kV/33kV نیروگاه پالایشگاه چهارم بر عملکرد رله ها و ارائه راهکار هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
34
صلاح الدین حسنی ، رحمن دشتی (1394) هماهنگی حفاظتی پالایشگاه سوم پارس جنوبی در اتصال به شبکه سراسری هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
35
رحمن دشتی، محمد دیسی، داریوش حیدری علمدارلو (1394) مکان یابی خطای تک فاز در شبکه های توزیع هوشمند چهار سیمه کنفرانس بین المللی برق (سی ام)
36
37
38
39
جعفر میگلی نژاد ، رحمن دشتی (1394) مدیریت بحران در یک فیدر پر عارضه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر بیستمین کنفرانس توزیع برق
40
41
42
مهدی صالحی زاده ، رحمن دشتی (1394) مکان یابی خطا دو فاز در شبکه های توزیع فشار متوسط دو مداره به روش امپدانسی بیستمین کنفرانس توزیع نیروی برق
43
بهرام دهداری، رحمن دشتی (1393) بررسی مشکلات فیدرهای پرعارضه ی شرکت توزیع با مطالعه موردی خط دهداران از ایستگاه شبانکاره سومین کنفرانس منطقه ای سیرد و نمایشگاه جانبی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
حمید میرشکالی، امین ترابی جهرمی، رحمن دشتی، احمد کشاورز، حمیدرضا شاکر (1399) مکان یابی خطا در شبکه توزیع هوشمند و کنترل پایداری میکرو گرید در حالت جزیره ای شده
2
3
فاطمه بحرانی، رحمن دشتی، رضا دیانت، احمد کشاورز (1398) تشخیص خطا درسیستم های ساختمان هوشمند به منظور ارائه دستورالعمل خودارزیابی
4
فاطمه بحرانی، رحمن دشتی، رضا دیانت، احمد کشاورز (1398) تشخیص خطا درسیستم های ساختمان هوشمند به منظور ارائه دستورالعمل خودارزیابی
5
6
ابراهیمی زینب، رحمن دشتی، احمد کشاورز (1395) مکان یابی خطا در خطوط انتقال با استفاده از ایجاد بانک داده آنلاین
7
ابراهیمی زینب، رحمن دشتی، احمد کشاورز (1395) مکان یابی خطا در خطوط انتقال با استفاده از ایجاد بانک داده آنلاین
8
9
10
11
12
13
14
15
16
مریم دلجو، احمد کشاورز، رحمن دشتی (1393) مکان یابی خطا در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم تطابقی
کتاب
1
رحمن دشتی، محمدرضا شادی (1398) رله گذاری و حفاظت سیستمهای قدرت در نرم افزار دیگسایلنت شابک:978-964-01-1573-2
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
1
2
3
4
5
6
7
8
رحمن دشتی (1399) مکان یابی خطای کابلی
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

سوابق اجرایی

 • رییس مرکز توسعه فناوری و نوآوری سیستم قدرت و حفاظت (1398 - 1400)
 • رییس مرکز آموزشهای پیشرفته (1395 - 1398)
 • مدیر گروه مهندسی برق پردیس خودگردان (1393 - 1395)
بیشتر