02 آبان 1400

سالم مرمضی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: مهندسی علوم دامی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان The Effects of some Herbal Essential Oils against Salmonella and Escherichia coli Isolated from Infected Broiler Flocks
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله journal of worlds poultry research
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حبیبی (نفر اول) ، نجمه قحطان (نفر دوم) ، سالم مرمضی (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!