05 مهر 1400

سعید کریمی جعفر بیگلو

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: ریاضی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Saeed Karimi (2020) A combining method for the approximate solution of spatial segregation limit of reaction-diffusion systems COMPUTATIONAL METHODS FOR DIFFERENTIAL EQUATIONS: ; ،
2
3
4
, , Saeed Karimi (2018) ON A SPLITTING PRECONDITIONER FOR SADDLE POINT PROBLEMS Journal of Applied Mathematics and Informatics: ; ،
5
6
, , Saeed Karimi (2018) ON A SPLITTING PRECONDITIONER FOR SADDLE POINT PROBLEMS International Journal of Applied Mathematics and Computer Science: ; ،
7
Saeed Karimi, (2017) Global least squares method based on tensor form to solve linear systems in Kronecker format TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL: ; ،
8
, Saeed Karimi (2017) A weighted singular value decomposition for inverse problems NUMERICAL LINEAR ALGEBRA WITH APPLICATIONS: ; ،
9
10
Saeed Karimi (2016) integral equations systemA new iteration method for solving a class of Hammerstein type COMPUTATIONAL METHODS FOR DIFFERENTIAL EQUATIONS: ; ،
11
Saeed Karimi (2015) NUMERICAL SOLUTION OF THE SYSTEM OF LINEAR FREDHOLM INTEGRAL EQUATIONS BASED ON DEGENERATING KERNELS TWMS JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS: ; ،
12
Saeed Karimi (2015) Global least squares solution of matrix equation sP j=1 A jXjBj = E Journal of Mathematical Modeling: ; ،
13
Saeed Karimi (2015) The right –left preconditioning technique for the solution of the large matrix equation AXB=C INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS: ; ،
14
Saeed Karimi, (2015) A general iterative approach for solving the general constrained linear matrix equations system TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL: ; ،
15
16
Saeed Karimi, (2014) The block preconditioned LSQR and GL-LSQR algorithms for the block partitioned matrices APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION: ; ،
17
Saeed Karimi (2013) Global conjugate gradient method for solving large general Sylvester matrix equation Journal of Mathematical Modeling: ; ،
18
Saeed Karimi, (2011) On the convergence of the Bl-LSQR algorithm for solving matrix equations INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS: ; ،
19
20
21
Saeed Karimi (2006) A parallel algorithm to approximate inverse factors of a matrix via sparse–sparse iterations APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION: ; 782،792
مقالات در همایش ها
1
سعید کریمی جعفر بیگلو، میثم جوزی (1397) روش کمترین توانهای دوم وزندار برای حل معادلات انتگرال فردهلم نوع اول هفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن
2
مریم دهقان، سعید کریمی جعفر بیگلو (1394) یک روش تکراری برای حل مسائل کرانه ای آزاد چهل و ششمین کنفرانس ریاضی یزد
3
سعید کریمی جعفر بیگلو (1394) یک روش پیش شرط شده...... هل و ششمین کنفرانس ریاضی
4
سعید کریمی جعفر بیگلو، میثم جوزی (1394) یک روش تکراری سریع ..... چهل و ششمین کنفرانس یزد
5
سعید کریمی جعفر بیگلو، مریم دهقان (1394) روش تکراری برای تقریب معکوسهای مورپنرز و درازین هشتمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن
6
مریم دهقان، سعید کریمی جعفر بیگلو (1394) روش تکراری برای حل معادلات ماتریسی مقید کلی هشتمین سمینار جبر خطی و کاربرد های آن
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
فریبا تخت آبنوس ، احمد شیرزادی، سعید کریمی جعفر بیگلو (1397) توسعه ی روش های بدون شبکه بر مبنای استفاده از فرم های ضعیف محلی و انتخاب بهینه نقاط
2
مریم دهقان، سعید کریمی جعفر بیگلو، علیرضا عطایی (1396) روشهای عددی برای محاسبات تانسوری و کاربردهای آن
3
فاطمه قدرتیان، حسین حسین زاده، سعید کریمی جعفر بیگلو (1396) استفاده از توابع پایه ای شعاعی برای حل مسئله مقدار مرزی غیرموضعی با شرایط مرزی نیومان
4
فاطمه حصیری، احمد شیرزادی، سعید کریمی جعفر بیگلو (1395) روشهای عددی انتگرال گیرهای نمایی برای معادلات وابسته به زمان
5
6
ابوالحسن سهولی، علیرضا عطایی، سعید کریمی جعفر بیگلو (1394) پیش شرط سازهای بلوکی برای دستگاههای بلوکی سه قطری
7
زینب سهولی، علیرضا عطایی، سعید کریمی جعفر بیگلو (1394) پیش شرط سازی مسایل کمترین توانهای دوم با استفاده از روش گرویل
8
9
اسعدی مقدم زهرا ، سعید کریمی جعفر بیگلو، علیرضا عطایی (1394) حل عددی معادلات انتگرال غیر خطی فرهلم نوع دوم با استفاده از موجک های هار
10
بهمنی فاطمه، سعید کریمی جعفر بیگلو، مجتبی صداقت جو (1393) LSMR : یک الگوریتم تکراری برای مساله های کمترین توانهای دوم تنک
11
کاویانی عبدالحسین، سعید کریمی جعفر بیگلو، احمد شیرزادی (1393) روشهای تکراری برای حل معادله ماتریسی خطی و دستگاه معادلات ماتریسی خطی
12
فاطمه صفاریان، احمد شیرزادی، سعید کریمی جعفر بیگلو (1393) روشهای ماتریسی برای جواب های عددی معادلات دیفرانسیل کسری
13
14
15
16
خاتمی جو یحیی ، علیرضا عطایی، مژگان مقرب، سعید کریمی جعفر بیگلو (1391) یک روش جدید برای محاسبه معکوس مور- پنرز
17
دلبوت علی، سعید کریمی جعفر بیگلو، علیرضا عطایی (1391) تجزیه دو قطری بلوکی و مسایل کمترین مربعات با چند طرف ثانی و کاربردهای آن
18
بیع اتی حمیده ، فاطمه جمالی، سعید کریمی جعفر بیگلو، علیرضا عطایی (1390) روشهای زیر فضای کریلف ماتریسی برای کاهش مرتبه مسایل با مقیاس بزرگ
19
ایرانپور مجتبی، ابراهیم حیدری، سعید کریمی جعفر بیگلو (1388) روشهای مانده دو مزدوج برای حل دستگاههای معادلات خطی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!