28 شهریور 1400

شبیر اشکپور مطلق

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئو فیزیک
تحصیلات: فیزیک زمین
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
فدعمی مهشید، سعید زارعی، شبیر اشکپور مطلق (1400) بررسی ناهمسانی لرزه ای پهنه ی خوزستان در جنوب باختری زاگرس به کمک تحلیل فرکتالی علوم و مهندسی زلزله: 0; 0
2
, , Shobyr Ashkpour-Motlagh (2016) Earthquake Potential in the Zagros Region, Iran ACTA GEOLOGICA POLONICA: ; 1462،1494
3
, Shobyr Ashkpour-Motlagh (2013) Source Study of some Large Earthquakes Occurred in South Eastern Iran Journal of Seismology and Earthquake Engineering: 14; 283-292
مقالات در همایش ها
1
ابراهیمی علی ، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری، سعید زارعی (1399) بررسی ناهمسانی جنبشی گنبد نمکی جاشک با استفاده از آنالیز کرنل نوزدهمین کنفرانس ملی ژئوفیزیک ایران، ایران¡ تهران
2
فدعمی مهشید، شبیر اشکپور مطلق، سعید زارعی (1399) بررسی پویایی زمین ساختی خوزستان به کمک تحلیل فرکتالی نوزدهمین کنفرانس ملی ژئوفیزیک ایران، ایران¡ تهران
3
سعید زارعی، محمد مهدی خطیب ، سید رضا منصوری، شبیر اشکپور مطلق (1397) بررسی نرخ لرزه خیزی و تنش کولمب مربوط به زمین لرزه 10 می 1997 (2/7=Mw) زیرکوه- قائنات کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
4
سارا گودرزی، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری، محمد شکری کاوه (1397) بررسی اثرات زلزه بر آبخوانها و تراز آبهای زیر زمینی هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
5
مهنوش بینا، غلامرضا نوروزی، سید رضا منصوری، شبیر اشکپور مطلق (1395) شناسایی گسلهای پنهان با بررسی خطوارههای مغناطیسی در چهارگوش بیرجند اولین همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران راهکارها و چالش ها
6
زهره عباسی هفشجانی ، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری (1395) ارزیابی تانسور گشتاور لرزه های رخ داده در زاگرس مرکزی هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
7
بهاره صمدی، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری (1395) برآورد مولفه های چرخشی دگرشکلی ناشی از رویدادهای لرزه ای در خراسان جنوبی هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
8
زهره عباسی، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری (1395) ارزیابی تانسور گشتاور زمین لرزه های رخ داده در زاگرس مرکزی هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
شبیر اشکپور مطلق، امین کشاورز، سعید زارعی (1394) مطالعات فنی اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی دهکده گردشگری استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
فدعمی مهشید، شبیر اشکپور مطلق، سعید زارعی (1399) تاثیر همگرایی صفحه عربی-اوراسیا بر مچالگی چاههای نفت جنوب غرب ایران
2
3
محبوبه استادزاده، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری (1397) بررسی جهت گیری مولف های افقی استرین لرزه ای در کمربند زاگرس
4
سارا گودرزی، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری (1397) بررسی و مدلسازی اثرات زمینلرزه برآبخوانها و تراز آبهای زیرزمینی
5
زرین صفیه، روح اله قیصری، شبیر اشکپور مطلق (1397) بررسی پایداری پلاسمای یک راکتور همجوشی در مدل استوانه ای با کشیدگی کم
6
حسین برومندان، روح اله قیصری، شبیر اشکپور مطلق (1397) محاسبه عددی ضریب شکافت سریع راکتور UTRS-1J دانشگاه خلیج فارس
7
احمدی اکبر، سید رضا منصوری، شبیر اشکپور مطلق (1396) مطالعه پارامترهای چشمه ای زمین لرزه 9 آوریل کاکی Mw=6.4
8
صالحی یونس، سید رضا منصوری، شبیر اشکپور مطلق (1396) ارزیابی طیفی خطر زلزله برای شهرهای مهم استان خوزستان با نرم افزارهای تجاری
9
مهنوش بینا، سید رضا منصوری، شبیر اشکپور مطلق (1395) تحلیل خطر زمین لرزه در شهر بیرجند با تاکید بر گسل های پنهان
10
عبدالحمید نظری، شبیر اشکپور مطلق، دکتر عباس غلامزاده غلامزاده (1395) : تأثیر فعالیت گنبدهای نمکی بر روی لرزه خیزی بخش جنوبی زاگرس
11
بهاره صمدی، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری (1395) برآورد مولفه های چرخشی دگرشکلی ناشی از رویدادهای لرزهای در خراسان جنوبی
12
زهره عباسی هفشجانی ، شبیر اشکپور مطلق، روح اله قیصری، سید رضا منصوری (1394) ارزیابی تانسور گشتاور لرزه ای زمین لرزه های رخ داده در زاگرس مرکزی
13
پژمان آقایی کوهی ، شبیر اشکپور مطلق، رضا آذین (1394) هرزروی گل در اثر ناپایداری دیواره چاه
14
امین صفایی، احمد محمدی اسلامی، شبیر اشکپور مطلق (1393) محاسبه غلظت آلاینده های هوا به روش طیف سنجی اپتیکی جذبی دیفرانسیلی
15
امیر مختاری کرچگانی ، شبیر اشکپور مطلق، فرشته بیات شاه پرست، شهریار عصفوری (1393) بررسی علل مچالگی لوله های جداری در میدان نفتی مارون
16
سمیرا میرزایی، روح اله قیصری، شبیر اشکپور مطلق (1391) بررسی راکتور شکافت استوانه ای با در نظر گرفتن تغییر طول بعضی از میله های سوخت
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!