28 مهر 1400

عباس دشتی منش

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی دریا
تحصیلات: مهندسی دریا
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, sasan tavakoli, Abbas Dashtimanesh, prasanta sahoo, Mihkel Korgesaar (2021) Performance Prediction of a Hard-Chine Planing Hull by Employing Different CFD Models JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY: 9; 481
2
Abbas Dashtimanesh, sasan tavakoli, Ahmad Reza Kohansal, , (2020) Numerical study on a heeled one-stepped boat moving forward in planing regime APPLIED OCEAN RESEARCH: ; ،
3
Rasool Nizamand, Abbas Dashtimanesh, sasan tavakoli (2020) Hydrodynamic study of heeled double-stepped planing hulls using CFD and 2D T method OCEAN ENGINEERING: ; ،
4
, Abbas Dashtimanesh, Rasool Nizamand (2020) HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS OF TUNNELED PLANING HULLS IN CALM WATER Brodogradnja: ; 19،38
5
Rasool Nizamand, , , , , Abbas Dashtimanesh, (2020) Calm-water performance of a boat with two swept steps at high-speeds: Laboratory measurements and mathematical modeling Procedia Manufacturing: ; 467474
6
, Abbas Dashtimanesh, , (2019) DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL FOR PERFORMANCE PREDICTION OF PLANING CATAMARAN IN CALM WATER International Journal of Maritime Engineering: ; 183،194
7
Abbas Dashtimanesh, , sasan tavakoli, Ahmad Reza Kohansal, (2019) Effects of step configuration on hydrodynamic performance of one- and doubled-stepped planing flat plates: A numerical simulation Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M-Journal of Engineering for the Maritime Environment: ; 1،15
8
, sasan tavakoli, Abbas Dashtimanesh (2019) Comparison between the Dynamic Behavior of the Non-stepped and Double-stepped Planing Hulls in Rough Water: A Numerical Study Journal of Ship Production and Design: ; 1،15
9
فاطمه روشن، عباس دشتی منش، رسول نیازمند بیلندی (1397) تحلیل عددی خود رانش شناورهای پروازی با استفاده از روش دیسک مجازی مهندسی شناورهای تندرو: ; 56،71
10
sasan tavakoli, Abbas Dashtimanesh, (2018) A THEORETICAL METHOD TO EXPLORE THE INFLUENCE OF FREE ROLL MOTION ON THE BEHAVIOR OF A HIGH-SPEED PLANING VESSEL THROUGH A STEADY YAWED MOTION Transactions of the Royal Institution of Naval Architects Part B: InternationalJournal of Small Craft Technology: ; 67،78
11
12
sasan tavakoli, Abbas Dashtimanesh (2018) Mathematical simulation of planar motion mechanism test for planing hulls by using 2D T theory OCEAN ENGINEERING: ; 651،672
13
Rasool Nizamand, Abbas Dashtimanesh, sasan tavakoli (2018) Development of a 2D T theory for performance prediction of doublestepped planing hulls in calm water Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M-Journal of Engineering for the Maritime Environment: ; 1،19
14
15
, , Abbas Dashtimanesh, (2018) Three Dimensional Simulation of Transom Stern Flow at Various Froude Numbers and Trim Angles PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS: ; ،
16
عباس دشتی منش، رضا خسروانی، احمدرضا کهنسال (1396) ارزیابی توانمندی روش شبکه متحرک برای تحلیل هیدرودینامیکی شناور پروازی تک پله ای دریا فنون: ; 47،58
17
بهاره برملا، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1396) مطالعه عددی اثرات تغییر ارتفاع و موقعیت طولی پله، در یک ورق پروازی مهندسی دریا: ; 15،22
18
رسول نیازمند بیلندی ، عباس دشتی منش، ساسان توکلی (1396) توسعه یک مُدل ریاضی غیر خطی برای شبیه سازی رفتار بدنه های پروازی دو پله در امواج منظم مهندسی شناورهای تندرو: ; 72،87
19
ساسان توکلی، عباس دشتی منش (1396) مُدل تجربی محاسبه ی فشار در کف شناورهای پروازی پله دار تک بدنه مهندسی شناورهای تندرو: ; 58،73
20
21
عباس دشتی منش، آرمان اسفندیاری، فاطمه روشن، علیرضا کاظمی پور اسفرجانی ، آرشام صفری نژاد (1396) شبیه سازی عددی یک مبدل انرژی موج چرخان در نزدیکی ساحل مهندسی مکانیک مدرس: ; 75،85
22
, sasan tavakoli, Abbas Dashtimanesh, (2017) Dynamic response of a wedge through asymmetric free fall in 2 degrees of freedom Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M-Journal of Engineering for the Maritime Environment: ; 1،22
23
sasan tavakoli, Abbas Dashtimanesh, (2017) An Oblique 2D T Approach for Hydrodynamic Modeling of Yawed Planing Boats in Calm Water Journal of Ship Production and Design: ; 1،12
24
Abbas Dashtimanesh, sasan tavakoli, (2017) A simplified method to calculate trim and resistance of a two-stepped planing hull Ships and Offshore Structures: ; ،
25
, sasan tavakoli, Abbas Dashtimanesh (2017) Calm Water Performance of Hard-Chine Vessels in Semi-Planing and Planing Regimes Polish Maritime Research: ; ،
26
sasan tavakoli, Abbas Dashtimanesh (2017) Running attitudes of yawed planing hulls in calm water: development of an oblique 2D T approach Ships and Offshore Structures: ; 1،14
27
sasan tavakoli, , , Abbas Dashtimanesh (2017) A hybrid empirical–analytical model for predicting the roll motion of prismatic planing hulls Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M-Journal of Engineering for the Maritime Environment: ; 1،21
28
Abbas Dashtimanesh, , (2017) Performance prediction of Two Stepped Planing Hulls Using Morphing Mesh Approach Journal of Ship Production and Design: ; 1،13
29
30
عباس دشتی منش، رضا ملاح زاده ، هانیه حاتمی رشک وسطایی (1395) محاسبه ی کارایی شناور سه بدنه ی پروازی تونلدار با استفاده از شبیه سازی عددی مهندسی شناورهای تندرو: ; ،
31
عباس دشتی منش، محمد قلی زاد (1395) ارائه یک مدل محاسباتی برای ارزیابی کارایی بدنه های دو پله در آب آرام مهندسی شناورهای تندرو: ; ،
32
sasan tavakoli, , Abbas Dashtimanesh (2016) A nonlinear mathematical model for coupled heave, pitch, and roll motions of a high-speed planing hull JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS: ; 1،38
33
, sasan tavakoli, Abbas Dashtimanesh, (2016) Steady performance prediction of a heeled planing boat in calm water using asymmetric 2D T model Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M-Journal of Engineering for the Maritime Environment: ; ،
34
, sasan tavakoli, Abbas Dashtimanesh (2016) Coupled heave and pitch motions of planing hulls at non-zero heel angle APPLIED OCEAN RESEARCH: ; 286،303
35
عباس دشتی منش، علی جوهری، علی جوهری (1394) طراحی مفهومی شناور دو پله برای دست یابی به سرعت 80 گره در شرایط دریایی خلیج فارس مهندسی شناورهای تندرو: ; ،
36
, sasan tavakoli, Abbas Dashtimanesh (2015) An analytical procedure for time domain simulation of roll motion of the warped planing hulls Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M-Journal of Engineering for the Maritime Environment: ; 1،16
37
38
39
, , Abbas Dashtimanesh (2014) NUMERICAL SIMULATION OF WATER ENTRY OF DIFFERENT ARBITRARY BOW SECTIONS Journal of Naval Architecture and Marine Engineering: ; ،
40
, sasan tavakoli, Abbas Dashtimanesh, (2014) Developing a Computer Program for Detailed Study of Planing Hull’s Spray Based on Morabito’s Approach Journal of Marine Science and Application: ; 402،415
41
, , Abbas Dashtimanesh (2014) NUMERICAL SIMULATION OF WATER ENTRY OF DIFFERENT ARBITRARY BOW SECTIONS International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering: ; ،
42
, Abbas Dashtimanesh, , (2013) Investigation of free surface flow generated by a planing flat plate using smoothed particle hydrodynamics method and FLOW3D simulations Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M-Journal of Engineering for the Maritime Environment: ; ،
43
44
Abbas Dashtimanesh, (2013) SPS TURBULENT MODELING OF HIGH SPEED TRANSOM STERN FLOW Brodogradnja: ; ،
45
Abbas Dashtimanesh, (2013) A three-dimensional SPH model for detailed study of free surface deformation, just behind a rectangular planing hull Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering: ; ،
46
, Abbas Dashtimanesh, (2012) Study of Water Entry of Circular Cylinder by Using Analytical and Numerical Solutions Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering: ; ،
47
48
, Abbas Dashtimanesh, Hossein Hosseinzadeh (2010) Solution of Poisson’s equation by analytical boundary element integration APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION: ; ،
مقالات در همایش ها
1
میلاد باغبان، سعید جامعی، عباس دشتی منش، فربد فرهنگ، احسان بهمیاری (1398) طراحی و ساخت دوچرخه دریایی و آزمایش پایداری دینامیکی در دو حرکت هیو و پیچ بیست و یکمین همایش صنایع دریایی
2
محمد امین اصابت ، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1397) مروری بر کاربردها و مطالعات پدیده های سوپرکاویتاسیون و هوادهی بیستمین همایش صنایع دریایی
3
رسول نیازمند بیلندی، عباس دشتی منش، ساسان توکلی (1396) محاسبه کارآیی شناور دو پله پروازی با رویکرد توزیع فشار نامتقارن پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو
4
فاطمه روشن، عباس دشتی منش (1396) یک مطالعه مروری بر اصول طراحی شناورهای پروازی پله دار پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو
5
ساسان توکلی، عباس دشتی منش (1396) توسعه ی مدل ریاضی تست PMM برای شناورهای پروازی پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو
6
عباس دشتی منش، سجاد حاجی زاده (1395) بررسی هیدرودینامیکی رانش و حرکات دولفین ها اولین همایش پیشرانه های دریایی
7
8
9
10
عباس دشتی منش، علی رضا کاظمی پور اسفرجانی ، آرشام صفری نژاد (1394) طراحی و ساخت مبدل انرژی موج با استفاده از فیزیک حرکت دائم همایش صنایع دریایی
11
شعله حاجب، محمد محمدی، عباس دشتی منش، علی رضا کاظمی پور اسفرجانی (1394) دمپ حرکت پیچ شناور و تبدیل انرژی آن به الکتریسیته توسط مبدل میراگر جرمی تنظیم شده همایش صنایع دریایی
12
آراد امینی خواه ، عباس دشتی منش، علی رضا کاظمی پور اسفرجانی (1394) طراحی و ساخت مبدل انرژی موج با استفاده از مواد پیزوالکتریک همایش صنایع دریایی
13
ساسان توکلی، پرویز قدیمی، عباس دشتی منش (1394) مدلسازیِ ریاضیِ حرکتِ رولِ شناورهای پروازی با روش دو بعد به اضافه ی زمانِ نامتقارن همایش صنایع دریایی
14
علی رضا کاظمی پور اسفرجانی ، آرشام صفری نژاد ، عباس دشتی منش (1394) طراحی و ساخت مبدل انرژی موج مبتکرانه با ترکیب صفحه نوسانگر و مواد پیزوالکتریک همایش صنایع دریایی
15
ساسان توکلی، پرویز قدیمی، عباس دشتی منش، پرسانتو ساهوو (1394) تعیین ضرایب هیدرودینامیکی در حرکت رول شناورهای تندرو پروازی همایش حمل و نقل سریع دریایی
16
رسول نیازمند بیلندی، Simone Mancini، عباس دشتی منش، ساسان توکلی، Maria De Carlini (1394) ندارد ندارد
17
18
19
عباس دشتی منش، عبدالرحیم کشتکار (1394) تعیین فرم بدنه مطلوب برای دستیابی به سرعت 80 گره با درنظرگرفتن نیازمندیهای موجود همایش ملی شناورهای تندرو
20
حسن آبین، ادی میمون، عباس دشتی منش، امین محمودی (1394) حرکت سکوی نیمه مغروق در امواج منظم کنفرانس صنایع فراساحل
21
حسن آبین، عباس دشتی منش، امین محمودی (1394) حرکت سازه نیمه مغروق در امواج منظم ششمین همایش بین المللی سازه های دریایی، تهران - دانشگاه صنعتی شریف
22
حسن آبین، عباس دشتی منش، امین محمودی (1394) شناورهای بادبانی چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور: خلیج فارس، دریای فرصت‏ها
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
بهمنیاری محدثه ، عباس دشتی منش، سجاد حاجی زاده، ساسان توکلی (1399) توسعه مدل ریاضی برای پیش بینی حرکات شناورهای کاتاماران در آب آرام
2
3
فرحناز زلفی، سجاد حاجی زاده، عباس دشتی منش (1398) شبیه سازی عددی پروانه نیمه مغروق برای یک شناور پروازی
4
محمد امین اصابت ، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1397) شبیه سازی عددی جریان اطراف هیدروفویل نیمه مغروق
5
رضا خزائی، عباس دشتی منش، سجاد حاجی زاده، آرش اسلام دوست (1397) شبیه سازی عددی سیستم رانش واترجت برای یک مدل شناور پروازی
6
محمد عزیزی، حسن آبین، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1396) ساخت و شبیه سازی عددی یک شناور مسابقه ای در آب آرام
7
نسرین لطیفی، سعید جامعی، عباس دشتی منش (1396) تحلیل عددی حرکت گلایدر زیر سطحی
8
رضا خسروانی، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1395) مدلسازی عددی بدنه های پروازی پله دار با زاویه هیل غیر صفر در آب آرام
9
10
بهاره برملا، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1394) شبیه سازی عددی جریان سیال اطراف ورق پروازی پله دار
کتاب
1
پرویز قدیمی، عباس دشتی منش (1395) بررسی رفتار هیدرودینامیکی شناورهای پروازی شابک:978-964-463-628-8
2
پرویز قدیمی، عباس دشتی منش (1395) بررسی رفتار هیدرودینامیکی شناورهای پروازی (از دو تا شش درجه آزادی) شابک:978-964-463-629-5
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!