07 آذر 1400

احمد شادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم زیستی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی
تلفن: 07731222424
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
3
خانمناز عبادی، احمد شادی (1399) ترکیبات زیست فعال ثانویه میکروارگانیسمهای دریایی و کاربرد آنها علوم و فناوری دریا: 93; 56-70
4
زینب عیسی نژاد، فائده امینی، نسرین سخایی، کمال غانمی، احمد شادی (1399) بررسی قابلیت استفاده ازجلبک Padina pavonica به عنوان پایشگر زیستی فلزات سنگین در رسوبات منطقه بین جزرومدی سواحل بوشهر، خلیج فارس اقیانوس شناسی: 41(11); 127-137
5
6
خانمناز عبادی، احمد شادی (1398) کاربرد مواد دریایی در ساخت داربست و ترمیم بافت علوم و فناوری دریا: ; 53،70
7
, Amin Oujifard, Ahmad Shadi, Seyed Javad Hosseini (2019) Genetic Evidence for two undescribed species previously considered as Sillago sihama from Persian Gulf Indian Journal of Geo-Marine Sciences: ; 1864،1869
8
احمد شادی، امیر وزیری زاده، فاطمه آفریدون، خانمناز عبادی (1397) بررسی ویژگی ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و الکلی خاره چسب Siphonaria carbo اقیانوس شناسی: 36; 39-46
9
احمد شادی، امیر وزیری زاده، فاطمه آفریدون (1397) اثرات سمیت سلولی، همولیز و ضدانعقادی عصاره خاره چسب Siphonaria carbo محیط زیست جانوری: 10(1); 353-360
10
خانمناز عبادی، احمد شادی (1397) قابلیت تولید سوختهای زیستی از ریز جلبکهای دریایی علوم و فناوری دریا: ; 68،84
11
امین اوجی فرد، احمد شادی، الهه فاتح، سیدجواد حسینی (1397) بررسی ژنتیکی شوورت ماهی نقره ایSillago sihama درآب های شمال خلیج فارس برپایه توالی ژن سیتوکروم اکسیداز C زیرواحدI علوم و فنون دریایی: ; 13،22
12
احمد شادی، امیر وزیری زاده، فاطمه آفریدون، خانمناز عبادی (1397) بررسی ویژگی ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتیاکسیدانی Siphonaria carbo عصارههای آبی و الکلی خاره چسب اقیانوس شناسی: ; 39،46
13
احمد شادی، خانمناز عبادی (1397) مقایسه ویژگی ضداکسیدانی بافت تر و خشک خیار دریایی Holothuria leucospilota محیط زیست جانوری: ; 471،476
14
, Ahmad Shadi, Dara Bagheri (2018) Effect of light and temperature factors in optimizing the growth of Parachlorella microalgae RESEARCH IN MARINE SCIENCES: ; 371،376
15
ُAhmad qasemei, Ahmad Shadi (2018) Population Structure of Acanthopagrus latus from the Northern Persian Gulf and Gulf of Oman Based on Microsatellite Markers Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences: ; 983،990
16
Ahmad Shadi, Amin Oujifard (2018) Antibacterial, cytotoxic and hemolytic activity of Holothuria parva sea cucumber from north Persian Gulf International Journal of Environmental Science and Technology: ; 1،7
17
امین اوجی فرد، دارا باقری، احمد شادی، سیدجواد حسینی، نرگس کیانی (1396) تنوع ریختی کفشک ماهی زبان گاوی درشت پولکCynoglossus arel (Bloch پژوهش های ماهی شناسی کاربردی: ; 19،30
18
احمد شادی، حسین ذوالقرنین، محمدعلی سالاری، محمد باقر نبوی ، محمدتقی رونق (1393) ساختار ژنتیکی ماهی شوورت در سوحل هرمزگان با بکارگیری نشانگرهای ریزماهواره علوم و فنون دریایی: ; 1،10
مقالات در همایش ها
1
اعظم والی، احمد شادی (1398) مروری بر مطالعات ژنومیک انجام شده بر روی شاخه مرجانیان در خلیج فارس اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
2
پریسا طاهر زاده ، مصطفی محمدی، احمد شادی (1396) مروری بر عملکرد، ساختار و اندازه نانوذرات سنتز شده در جلبک های دریایی برپایه شیمی سبز اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
3
زهرا مرادی، مصطفی محمدی، پریسا طاهر زاده ، احمد شادی (1396) نانوزیست حسگرها: مفاهیم و کاربردشان در علوم زیست پزشکی اولین کنفرانس ملی نانو، از سنتز تا صنعت
4
مصطفی محمدی، محمد جواد صابری ، غزل نورآبادی، احمد شادی (1396) یک مرور کلی بر ابزارهای ایمونوانفورماتیک برای پیش بینی اپی توپ: اپی توپ های سلول هایT و B اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
5
امین اوجی فرد، احمد شادی، یاسمن گندمی (1395) ویژگیهای زیست پزشکی خیار دریایی همایش بین المللی علوم شیلاتی و آبزیان
6
احمد شادی، امید پیرنیا (1395) اثرات اسپیرولینا بر رنگ دهی به ماهی زینتی سیکلید مالاوی همایش بین المللی علوم شیلاتی و آبزیان
7
احمد شادی، امین اوجی فرد، الهه فاتح (1395) آنالیز ژنتیکی و فیلوژنتیکی Sillago sp.از شمال خلیج فارس همایش بین المللی علوم آبزیان و شیلات
8
احمد شادی، خانمناز عبادی (1395) متابولیتهای ثانویه دریایی به عنوان مواد ضد سرطان همایش بین المللی علوم شیاتی و آبزیان
9
احمد شادی، خانمناز عبادی (1394) کاربرد زیست حسگرها در ارزیابی بلوم جلبکی و سموم ناشی از آن جلسه هم اندیشی فرصتهای فناوری محور پیش رو در حوزه جلبکهای دریایی
10
احمد شادی، خانمناز عبادی (1394) زیست حسگرها و کاربردهای آنان چهارمین همایش توسعه دانایی محور، خلیج فارس دریای فرصتها
11
فاطمه عوض پور ، امین اوجی فرد، احمد شادی، سیدجواد حسینی، دارا باقری (1394) بررسی خصوصیات مرفومتریک و مریستیک ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) در آب های خلیج فارس چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
12
فاطمه عوض پور ، امین اوجی فرد، احمد شادی، سیدجواد حسینی، دارا باقری (1394) تحلیل ژنتیکی ناحیه سیتوکروم اکسیداز در شانک زرد باله چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
احمد شادی، دارا باقری، عبدالحمید زیارتی (1396) تعیین شرایط بهینه کشت جلبک پاراکلرلا جهت تولید بیواتانول دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
مرتضوی سیده زهرا ، احمد شادی، کاووس کشاورز (1395) بررسی ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره حلزون دریایی Peronia peroneii
14
15
کیانی هرچگانی نرگس ، امین اوجی فرد، دارا باقری، سیدجواد حسینی، احمد شادی (1395) تمایز ژنتیکی و ریخت شناسی گونه های کفشک ماهیان زبان گاوی در آبهای خلیج فارس(بوشهر)
16
17
18
19
فاطمه عوض پور ، احمد شادی، امین اوجی فرد، سیدجواد حسینی، دارا باقری (1394) تمایز ژنتیکی و ریخت شناختی گونه های خانواده شانک ماهیان در بوشهر
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!