07 آذر 1400

بهمن نیرومند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09173717862
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Bahman Niroumand, (2021) Performance evaluation of gravel impact compaction piers (GICPs) in liquefiable soils Arabian Journal of Geosciences: 14, Article number: 2480; 14 Pages
2
3
4
5
, , , , Bahman Niroumand, (2013) SYSTEMATIC REVIEW OF SCREW ANCHORS IN COHESIONLESS SOILS. Soil Mechanics and Foundation Engineering: ; 212،217
6
حمید رضا رازقی ، بهمن نیرومند، حسین غیاثیان، سید محمد منصور زاده (1391) مطالعه میدانی رفتارپایه های سنگریزه ای کوبشی (RAPs) نسبت به تغییر قطر مهندسی عمران شریف: ; 95103
7
8
, Bahman Niroumand, , (2011) Comparison of Experimental and Analytical Results in Rammed Aggregate Piers with Variable Diameters. پژوهشنامه حمل و نقل: ; 75،86
مقالات در همایش ها
1
نیما عزیزی، بهمن نیرومند (1397) مطالعه روش تراکم ضربه ای کوبشی در خاک ماسه ای کنفرانس بین المللی عمران معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
2
3
4
محمد علی شهریارپور ، بهمن نیرومند (1396) بررسی تاثیر قطر و فاصله پایه های تراکمی شنی با آرایش مثلثی بر پارامتر های خاک و وضعیت روانگرایی پس از بهسازی خاک های دانه ای کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر
5
بهمن نیرومند، حسینعلی قدرتی (1395) مطالعه عددی روش های محاسبه نیروی به وجود آمده در میخ خاک نصب شده در دیوارهای خاکی دانه ای و سست چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
6
بهمن نیرومند، داوود بیگی (1395) مطالعه تاثیر فاصله چاهک ها در عملکرد سیستم چاهک های زهکش نقطه ای جهت آب زدایی ناحیه گودبرداری شده. پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
7
بهمن نیرومند، حسین علی قدرتی (1395) مطالعه پارامتریک عوامل موثر در کنترل تغییر مکان افقی دیواره های گود پایدار شده به وسیله ریز شمع افقی در خاک های دانه ای و سست پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
8
بهمن نیرومند، داوود بیگی (1395) مقایسه نتایج تحلیل های عددی و تئوری طراحی سیستم چاهک های زهکش نقطه ای برای آبزدایی گودبرداری های شهری اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
9
بهمن نیرومند، داوود بیگی (1395) مطالعه پارامتری طراحی سیستم چاهک های نقطه ای زهکشی در ناحیه گودبرداری شده اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
10
بهمن نیرومند، حسینعلی قدرتی (1395) مطالعه امکان سنجی کاربرد ریزشمع افقی در پایدارسازی دیواره گودهای احداث شده درخاک های سست و نرم کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
11
12
بهمن نیرومند، داوود بیگی (1394) عملکرد و مقایسه ی روش های مختلف اجرای سیستم چاهک های زهکش نقطه ای درگودبرداری های شهری سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.
13
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
محمد علی شهریارپور ، بهمن نیرومند، عبدالرضا فاضلی (1396) بهینه سازی طراحی پایه های سنگریزه ای کوبشی ساخته شده به روش اختراعی نیرومند
6
7
محمد مهرامیری، امین کشاورز، بهمن نیرومند (1394) ارزیابی پارامترهای دینامیکی خاک ها با استفاده از روش Genetic Expression Programming
8
فرشاد داودی، عبدالرضا فاضلی، بهمن نیرومند (1394) مطالعه ی آزمایشگاهی بهسازی خاک ها ی رمبنده با استفاده از نانو رس
9
کتاب
1
بهمن نیرومند (1398) طراحی، محاسبه، ساخت و کنترل کیفی ستون های سنگی شابک:978-600-7544-30-3
2
بهمن نیرومند، حامد نیرومند (1387) مقدمه ای بر مکانیک سنگ ها (Phase 2) شابک:978-964-377-346-5
3
بهمن نیرومند، حامد نیرومند (1387) راهنمای مدل سازی مصالح PLAXIS 8 شابک:978-964-377-243-7
4
بهمن نیرومند، حامد نیرومند (1387) راهنمای علمی و معتبر سازی PLAXIS 8 شابک:978-964-377-167-6
5
بهمن نیرومند، حامد نیرومند (1387) راهنمای دینامیکی PLAXIS 8 شابک:978-964-377-180-5
6
بهمن نیرومند، حامد نیرومند (1387) آموزش مقدماتی PLAXIS 8 شابک:978-964-377-345-8
7
بهمن نیرومند، حامد نیرومند (1387) آموزش پیشرفته PLAXIS 8 شابک:978-964-377-348-9
8
بهمن نیرومند، حامد نیرومند (1385) راهنمای عملی اصلاح و تثبیت خاک به وسیله آهک شابک:964-377-222-5
ابداع
1
2
بهمن نیرومند (1398) سنبه و روش تراکم خاک
3
بهمن نیرومند (1397) فرآیند جامع گودبرداری
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!