28 مهر 1400

حسین رهیده

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Mohammad Vaghefi, Hossein Rahideh, , (2021) Numerical study of two dimensional Burger’s equation: The phenomenon of the fall of sediment particles using incremental differential quadrature method Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering: 21; 1-17
2
, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Hossein Rahideh (2020) Evaluation of Analytical Methods for Measuring the Molecular Diffusion Coefficient in Gas-Oil Systems by the Pressure Decay Method Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: 7; 59-74
3
Fatemeh Keramat, Ahmad Azari, Hossein Rahideh, Mohsen Abbasi (2020) A CFD parametric analysis of natural convection in an H-shaped cavity with two-sided inclined porous fins Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers: 114; 142-152
4
5
صاحبه یوسفی، مسعود مفرحی، حسین رهیده (1397) مدل سازی فرایند پر شدن و تخلیه مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی جذب شده مدلسازی در مهندسی: ; 22،28
6
Hossein Rahideh, Reza Azin (2018) A New Application of the Differential Quadrature Element-Incremental Method in Moving-Boundary Problems TRANSPORT IN POROUS MEDIA: ; 1،15
7
Hossein Rahideh, Masoud Mofarahi, Parviz Malekzadeh (2017) Application of inverse method to predict the breakthrough curve in fixed-bed adsorption INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING: ; 1،20
8
Hossein Rahideh, Masoud Mofarahi, Parviz Malekzadeh (2016) An inverse method to estimate adsorption kinetics of lighthydrocarbons on activated carbon COMPUTERS: ; ،
9
امیرعباس ایزدپناه، حسین رهیده، سید حمید حسینی (1394) مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت کربن دی اکسید در محلول ابی متیل دی اتانول امین با استفاده از معادله حالت مکعبی به اضافه تجمعی CPA IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION: ; ،
10
Hossein Rahideh, Masoud Mofarahi, Parviz Malekzadeh, Mohammad Reza Golbahar (2015) Application of Inverse Method to Estimation of Gas Adsorption Isotherms TRANSPORT IN POROUS MEDIA: ; 613،626
11
, , Hossein Rahideh, Mohammad Vaghefi (2013) An Experimental Calculation of Asphaltene Critical Properties in Crude Oil Reservoir Systems PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY: ; 1797،1811
12
علی ایزدبخش، حسین رهیده، فرهاد خراشه (1390) کاربرد نظریه تراوش در مدل سازی افت فعالیت راکتور بستر ثابت واکنش کاتالیستی تبدیل متانول به الفین های سبک شیمی و مهندسی شیمی ایران: ; 9،24
مقالات در همایش ها
1
ایمان رضایی، محمد واقفی، حسین رهیده (1397) مطالعه عددی تعیین خطوط جریان دو بعدی در سقوط ذرات رسوب هفدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
2
الهه ایرجی، امیرعباس ایزدپناه، حسین رهیده، مجتبی رضایی (1396) مدل سازی تعادل بخار – مایع سیستم های دوجزئی شامل مواد قطبی و هیدروکربن ها با استفاده از معادله حالت sPC-SAFT-D اصلاح شده با عبارت قطبی پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری-های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
3
الهه ایرجی، امیرعباس ایزدپناه، حسین رهیده، مجتبی رضایی (1396) مدل سازی تعادل بخار – مایع سیستم های دی اکسیدکربن – پروپان و دی اکسیدکربن – اکتان با استفاده از یک عبارت قطبی در معادله حالت sPC-SAFT-D کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
پرنیان قنبری زاده ، محسن عباسی، حسین رهیده، شهریار عصفوری (1398) تهیه و بهبود عملکرد جاذب های سرامیکی و کربنی ارزان قیمت جهت کاهش سختی و خوردگی آب آشامیدنی
4
5
6
7
8
9
10
11
محمد امین مکارم ، مسعود مفرحی، جعفر وطن دوست ، حسین رهیده (1392) شبیه سازی فرایند جذب سطحی با تناوب فشار برای تولید اکسیژن از هوا
12
امیر زندوی فرد ، مسعود مفرحی، حسین رهیده (1391) بررسی عملکرد جذب سطحی با تناوب فشار در جدا سازی نیتروژن از هوا
13
14
15
مهدی عباسی، مسعود مفرحی، حسین رهیده (1390) بررسی سینتیک جذب سطحی اکسیژن بر روی زئولیت
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!