07 آذر 1400

ملک حسین شهریاری

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: علوم خاک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
طاهره صدیقی شیری ، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، شهریار عصفوری (1399) پاسخ های رشدی و بیوشیمیایی گیاه زینتی گل جعفری به کاربرد اصلاح کننده های آلی در یک خاک آلوده به میعانات گازی به زراعی کشاورزی: ; ،
2
Abdolali Hesami, , Malek Hossein Shahriari (2020) Effect of Soil Salinity on Growth, Proline, and Some Nutrient Accumulation in Two Genotypes Seedlings of Ziziphus Spina-christi (L.) Willd COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS: ; 804،815
3
4
فاطمه زارعی، ملک حسین شهریاری، رحیم نیکخواه، پرویز بیات، علی دیندارلو (1397) پاسخ های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان به کاربرد برگی کلات و نانوکلات پتاسیم تحت تنش کم آبیاری به زراعی کشاورزی: ; -،-
5
6
مهدی رحمانیان، بهروز اسماعیل پور ، جواد هادیان، ملک حسین شهریاری، حمیده فاطمی (1396) تاثیر کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک، درصد و ترکیبات اسانس گیاه دارویی ریحان ) دانش کشاورزی و تولید پایدار: ; ،
7
Abdolali Hesami, , Malek Hossein Shahriari, (2017) Yield and Physico-Chemical Composition of Date- Palm (Phoenix Dactylifera) as Affected by Nitrogen and Zinc Application COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS: ; 1943،1954
8
, , , Malek Hossein Shahriari (2017) Effect of Vermicompost and Spent Mushroom Compost on the Nutrient and Essential Oil Composition of Basil (Ocimum basilicum L.) Journal of Essential Oil Bearing Plants: ; ،
9
سیدمهدی علیزاده، قوام الدین زاهدی امیری ، ملک حسین شهریاری، مصطفی شیرمردی (1393) بررسی تاثیر فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و کروم) بر برخی خصوصیات ریخت شناسی ریشه نهال-های P. alba L. و P.nigra L. جنگل ایران: ; 267277
10
علی اشرف سلطانی طولارود ، پیمان عباس زاده دهجی ، کاظم خاوازی، هادی اسدی رحمانی اسدی رحمانی ، ملک حسین شهریاری (1393) بررسی اثرات زیستی قارچکش ویتاواکس R-34 بر رشد و ماندگاری باکتریهای ریسوسفری محرک رشد گیاه جنس سودوموناس و آزوسپیریلوم مدیریت خاک و تولید پایدار: ; ،
11
, , Malek Hossein Shahriari, (2014) Induced phytoextraction: effect of amendment on phytoextraction of cadmium by poplar rooted cuttings (Populus nigra L. and Populus alba L.) International Journal of Environment and Waste Management: ; ،
12
ملک حسین شهریاری، غلامرضا ثواقبی، احمدعلی پوربابایی (1392) توانایی تجزیه زیستی فنانترن توسط سویه باکتریایی شوردوست جداسازی شده از خاک شور و سدیمی آلوده به پسماند نفت خام منطقه سراجه قم تحقیقات آب و خاک ایران: ; 325333
مقالات در همایش ها
1
ملک حسین شهریاری، محمد مصدق (1398) کاهش اثر سمیت میعانات گازی بر گل همیشه بهار با کاربرد کربن فعال در خاک شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2
محمد هدایت، زهرا مغدانی، ملک حسین شهریاری، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، سیده فاطمه موسوی (1397) بررسی اثر متقابل فسفر و شوری بر صفات زایشی توتفرنگی نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
3
محمد هدایت، زهرا مغدانی، ملک حسین شهریاری، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، سیده فاطمه موسوی (1397) اثر کاربرد کود فسفر بر میزان جذب سدیم و کلسیم توت فرنگی تحت تنش شوری نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
4
محمد هدایت، زهرا مغدانی، ملک حسین شهریاری، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، سیده فاطمه موسوی (1397) بررسی اثر متقابل فسفر و شوری بر صفات زایشی توت فرنگی نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
5
فاطمه زارعی، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، پرویز بیات، علی دیندارلو (1396) اثر تنش خشکی و کاربرد کود کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم بر صفات ارتفاع، وزن تر و خشک شاخساره گیاه ریحان (Ocimum basilicum) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
6
فاطمه زارعی، ملک حسین شهریاری، رحیم نیکخواه، پرویز بیات، علی دیندارلو (1396) تاثیر محلول پاشی کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم بر فعالیت آنزیم پر اکسیداز، میزان پرولین و نشت الکترولیتی گیاه ریحان (Ocimum basilicumتحت تنش خشکی کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
7
شیما روشن، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، سالم مرمضی (1396) اثر محلول پاشی کالت و نانو کالت آهن و پتاسیم بر میزان ویتامین ث گوجه فرنگی کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی
8
شیما روشن، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، سالم مرمضی (1396) اثر محلول پاشی کودهای کلات پتاسیم و نانو کالت پتاسیم بر میزان لیکوپن گوجه فرنگی سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
9
شیما روشن، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، سالم مرمضی (1396) اثر محلول پاشی کودهای کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم بر میزان لیکوپن گوجه فرنگی سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
10
محمد هدایت، فاطمه غلامی، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان، حسین اسکندری (1396) تاثیر زئولیت و نانو زئولیت بر میزان پرولیندو رقم ریحان تحت تنش شوری نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
11
Abdolali Hesami, Malek Hossein Shahriari, (2017) تاثیر شوری بر جوانه زنی و رشد دانهالهای دو ژنوتیت کنار Ziziphus mauritiaan and Ziziphus spina -christi First International Horticultural Science Conference of Iran (IrHC2017
12
عبدالعلی حسامی، ملک حسین شهریاری، لیلا بازدار (1396) اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ZIZIPIJAS MAURITIAAN و ZIZIPIdIJS اسپینا _CHRISTI اولین کنفرانس علمی بین المللی علوم باغبانی ایران
13
عبدالعلی حسامی، ملک حسین شهریاری، لیلا بازدار (1396) اثرشوری بر صفات رویشی در دو رقم وحشی Ziziphus spina اولین کنفرانس بین المللی علوم باغبانی ایران
14
ملک حسین شهریاری، فاطمه غلامی، محمد هدایت، حمیدرضا نوریزدان، حسین اسکندری (1396) تاثیر نانو زئولیت و زئولیت طبیعی بر عملکرد دو رقم گیاه ریحان ) Ocimum basilicum ( تحت تنش شوری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
15
ملک حسین شهریاری، فرشته رامجردی، ساسان راستگو، محمد هدایت (1396) بهبود عملکرد دو رقم کاهو و کاهش تنش شوری با کاربرد زئولیت پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
16
ملک حسین شهریاری (1396) بررسی رشد کنسرسیوم باکتریهای شوردوست و تجزیهزیستی فنانترن در دماهای مختلف پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
17
ملک حسین شهریاری (1396) تاثیر غلظتهای مختلف فنانترن بر تجزیه زیستی آن توسط جدایه شور دوست SH1-Q پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
18
سمانه حسینی، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1395) مقایسه دو روش کودی NPK و نانو NPK بر صفات مورفولوژیک و کلروفیل ریحان) Ocimum basilicum همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
19
سمانه حسینی، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1395) تاثیر روش کاربرد کود NPK و نانو NPK بر سطح برگ دو رقم ریحان) Ocimum basilicum همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20
مهرانگیز ملاکی، محمد هدایت، علی هاشمی، ملک حسین شهریاری، محسن پرجود (1395) تاثیر دیت پیت و ورمی کمپوست بر پارامترهای وزنی نشاء گوجه فرنگی اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
21
مهرانگیز ملاکی، محمد هدایت، علی هاشمی، ملک حسین شهریاری، محسن پورجود (1395) بررسی روند رشد نشاء گوجه فرنگی در بسترهای کشت حاوی ضایعات نخل خرما و ورمی کمپوست اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
22
نادیا جعفری، عبدالعلی حسامی، ملک حسین شهریاری، مختار زلفی باوریانی (1394) بررسی تأثیر نیتروژن و تزریق روی به تنه درخت خرما بر عملکرد و کیفیت محصول آن همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی
23
نادیا جعفری، عبدالعلی حسامی، ملک حسین شهریاری، مختار زلفی باوریانی (1394) بررسی تأثیر کاربرد خاکی کود نیتروژن و تزریق روی بر عملکرد و مقدار نیتروژن و روی در برگ های خرما (Phoenix dactylifera) همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی
24
سحر اشعری، ساسان راستگو، ملک حسین شهریاری، محمدامین کهن مو (1394) تاثیر کاربرد برگی پوترسین و اسید هیومیک بر عملکرد کیفی توت فرنگی واریته کاماروسا در کشت بدون خاک نهمین کنگره علوم باغبانی
25
ساسان راستگو، سحر اشعری، ملک حسین شهریاری، محمدامین کهن مو (1394) تاثیر کاربرد برگی پوترسین و اسید هیومیک بر عملکرد کیفی توت فرنگی واریته کاماروسا در کشت بدون خاک نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
26
عبدالعلی حسامی، لیلا بازدار، ملک حسین شهریاری (1394) بررسی اثر سطوح مختلف شوری خاک بر صفات مورفولوژیکی گیاهچه های کنار.( Ziziphus mauritiana اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
27
فرشته رامجردی، ملک حسین شهریاری، ساسان راستگو، محمد هدایت (1394) بررسی اثر زئولیت بر خصوصیات مورفولوژیکی کاهو Lactuca sativa L. var. Taftan تحت تنش شوری اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
28
فرشته رامجردی، ملک حسین شهریاری، ساسان راستگو، محمد هدایت (1394) اثر زئولیت بر محتوای پرولین سدیم پتاسیم و برخی ویژگی های کاهو Lactuca sativa var taftan تحت شرایط تنش شوری اولین همایش بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
29
رحیم نیکخواه، مرضیه شمشمی، علی هاشمی، ملک حسین شهریاری (1394) بررسی تاثیرمتقابل تغذیه وهرس سبز بربرخی صفات کمی و کیفی انگور رقم سیاه پاسارگاد اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
30
مهناز علی زاده ، علی اشرف سلطانی طولارود ، اکبر قویدل، ملک حسین شهریاری، کبری عاصمی اوماسلان سفلی (1394) بررسی تنفس پایه و تحریک شده به عنوان شاخص های بیولوژیکی در خاکهای شور آلوده به نفت خام طبیعی و نقش آن در زیست پالایی چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
31
مهناز علی زاده ، اکبر قویدل، ملک حسین شهریاری، علی اشرف سلطانی طولارود ، لیلا حیدرپور (1394) بررسی روابط خصوصیات خاک در خاکهایی با شوری های مختلف آلوده به نفت خام طبیعی و اهمیت این روابط در زیست پالایی چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
32
33
ملک حسین شهریاری، احمدعلی پوربابایی، علی اشرف سلطانی طولارود ، اسماعیل شهریاری (1394) تاثیر شوری بر میزان تجزیه زیستی فنانترن توسط کنسرسیوم باکتری های شوردوست جدا شده از خاکهای آلوده به پسماند نفت خام چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
34
رحیم نیکخواه، زهرا غلامی، ملک حسین شهریاری، علیرضا بنیان پور (1394) تأثیر عناصر غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم رباب سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35
مرضیه شمشمی، رحیم نیکخواه، علی هاشمی، ملک حسین شهریاری (1394) بررسی اثرمحلول پاشی عناصر ازت، بر، روی و هرس سبز بر تشکیل میوه و صفات کمی و کیفی انگور رقم سیاه پاسارگارد سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36
لیلا بازدار، عبدالعلی حسامی، ملک حسین شهریاری (1393) بررسی اثر شوری خاک بر جوانه زنی بذر کنار ( Ziziphus spina-christi و Z. mauritiana) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
37
ملک حسین شهریاری، احمدعلی پوربابایی، علی اشرف سلطانی طولارود ، نادره امینی، اسماعیل شهریاری (1392) تاثیر سمیت فنانترن و متابولیتهای حاصل از تجزیه زیستی آن توسط کنسرسیوم باکتریایی شوردوست بر جوانه زنی بذور جو و یونجه سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
38
ملک حسین شهریاری، احمدعلی پوربابایی، غلامرضا ثواقبی، اسماعیل شهریاری، نادره امینی، علی اشرف سلطانی طولارود (1392) بررسی تغییرات آبگریزی سطح سلول جدایه شوردوست Q-SH1 و تغییرات کشش سطحی و شاخص امولسیون کنندگی محیط کشت مایع حاوی فنانترن در حضور این جدایه سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
39
اسماعیل شهریاری، آزاد دلاوری، احمد لندی، ملک حسین شهریاری (1392) ارزیابی روش های زمین آماری در برآورد هدایت هیدرولیکی در خاک (مطالعه موردی: اراضی قروه در استان کردستان) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
40
اسماعیل شهریاری، آزاد دلاوری، احمد لندی، ملک حسین شهریاری (1392) تغییرات مکانی شوری خاک در عمق های مختلف با کاربرد روش های زمین آمار (مطالعه موردی:شهرستان قروه استان کردستان) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
41
آزاد دلاوری، اسماعیل شهریاری، احمد لندی، ملک حسین شهریاری (1392) تغییرات مکانی عنصر سرب در خاک های سطحی به کمک روش های زمین‏آماری و GIS (مطالعه موردی: شهرستان اندیمشک) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
42
اسماعیل شهریاری، آزاد دلاوری، احمد لندی، ملک حسین شهریاری (1392) تهیه نقشه بارندگی فصل پاییز و زمستان با کاربرد روش‏های زمین‏آماری (مطالعه موردی: استان خوزستان) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
43
علی اشرف سلطانی طولارود ، پیمان عباس زاه دهجی ، ملک حسین شهریاری (1392) ارزیابی توان تولید اکسین و سیدروفور باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه جنس فلاوباکتریوم دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
44
علی اشرف سلطانی طولارود ، سیدرسول ضیاتبار احمدی ، بهروز اسماعیل پور ، ملک حسین شهریاری (1392) بررسی برهمکنش باکتری های محرک رشد گیاه و پسماند کمپوست مصرف شده قارچ بر میزان عناصر غدایی برگ گوجه فرنگی Lycopersicon esculentum دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
ملک حسین شهریاری، علی اصغر ذوالفقاری ، روح الله تقی زاده مهرجردی ، محمد مدرسی (1396) مطالعه عوامل محدود کننده استقرار گیاهان در اراضی بایر خلیج نایبند دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
جهان افروز شهربانو ، فرشته بیات شاه پرست، محمدامین کهن مو، ملک حسین شهریاری (1399) بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک دانهال های دو اکوتیپ مورینگا تحت آبیاری با آب شور
2
3
طاهره صدیقی شیری ، ملک حسین شهریاری، سید حسین حسینی فر ، محمد هدایت، شهریار عصفوری (1397) بررسی کاهش سمیت خاک آلوده به ترکیبات هیدروکربنی بر گیاه زینتی جعفری ( Tagetes patula) با استفاده از اصلاح کننده های خاک
4
5
حیدری سجاد، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، علی دیندارلو (1397) تاثیر پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات کمی و کیفی فلفل قلمی (Capsicum annuum L) در شرایط تنش خشکی
6
فقهازاده احسان، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، فرشته بیات شاه پرست (1397) تاثیر محلول ایکس فرول و هوگلند بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم کاهو (Lactuca sativa) در کشت بدون خاک
7
8
بتول کرمی شعار ، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، پرویز بیات (1397) تاثیر کاهش شدت نور بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی در منطقه دیر
9
10
فاطمه زارعی، رحیم نیکخواه، علی دیندارلو، ملک حسین شهریاری، پرویز بیات (1396) اثر محلول پاشی کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم بر روی صفات کمی و کیفی ریحان در شرایط تنش خشکی
11
12
سعید نکویی، لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1396) تاثیر محلول پاشی برگی نانو کلات آهن و کلات آهن برروی دو رقم ریحان تحت تنش شوری
13
سعید نکویی، لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1396) تاثیر محلول پاشی برگی نانو کلات آهن و کلات آهن برروی دو رقم ریحان تحت تنش شوری
14
زهرا مغدانی، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی (1396) بررسی تاثیر قارچ میکوریزا و فسفر بر رشد و عملکرد توت فرنگی(Fragaria ananassa) تحت تنش شوری
15
سمانه حسینی، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1396) مقایسه اثر نانو کود NPKو غیر نانو NPK بر کمیت و کیفیت دو رقم ریحان(Ocimum basilicum)
16
فاطمه غلامی، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، حمیدرضا نوریزدان، حسین اسکندری (1396) تاثیر نانو زئولیت و زئولیت طبیعی به عنوان بخشی از بستر کشت بر گیاه ریحان (Ocimum basilicum) تحت تنش شوری در کشت هیدرو پونیک
17
مهرانگیز ملاکی، علی هاشمی، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری، محسن پرجود (1395) تاثیر کاربرد پیت خرما و ورمی کمپوست در تهیه نشاء گوجه فرنگی
18
فرشته رامجردی، ساسان راستگو، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت (1395) اثر سطوح مختلف زئولیت بر گیاه کاهو (Lactuca sativa) تحت شرایط تنش شوری در کشت بدون خاک
19
نهال جزینی، لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، غلامرضا رفیعی، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1395) اثر منابع مختلف کود ازته بر میزان تجمع نیترات و خواص کمی و کیفی دو رقم گوجهفرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)
20
معصومه عمادی، ساسان راستگو، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت (1395) مطالعه باززایی گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum Mill) در کشت درون شیشه ای
21
نهال جزینی، لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1395) اثر منابع مختلف کود ازته بر میزان تجمع نیترات و خواص کمی و کیفی در دو رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)
22
معصومه عمادی، ساسان راستگو، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت (1395) مطالعه باززایی گوجه فرنگی در کشت درون شیشه ای
23
24
زهرا غلامی، ملک حسین شهریاری، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، علیرضا بنیانپور (1394) تأثیر کاربرد کودNPK ، بور و روی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم رباب
25
26
آمنه الماسی، فریده السادات حسینی، ملک حسین شهریاری، علی پاکیزه (1394) بررسی نقش سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری و فاصله روانشناختی بر افسردگی نوجوانی
27
مریم محمدی، فریده السادات حسینی، ملک حسین شهریاری، مهناز جوکار (1394) پیش بینی صمیمت زناشویی در دوران میانسالی: نقش ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی زوجین
28
نادیا جعفری، عبدالعلی حسامی، ملک حسین شهریاری، مختار زلفی باوریانی (1394) اثر نیتروژن و روی بر عملکرد و کیفیت خرمای کبکاب ( Phoenix dactylifera L. )
29
30
کتاب
1
داریوش مینایی تهرانی ، سعید مینوئی، ملک حسین شهریاری (1393) گیاه پالایی برای انرژی سبز شابک:978-94-007-7886-3
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!