28 مهر 1400

محسن عباسی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07731221495
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Behrouz Jafari, Edris Rezaei, Mohammad Javad Dianat, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi, Mika Silanpaa (2021) Development of a new composite ceramic membrane from mullite, silicon carbide and activated carbon for treating greywater CERAMICS INTERNATIONAL: 47; 28059-29534
2
3
Hamed Bagheri, Bizhan Honarvar, Mohsen Abbasi, Nadia Esfandiari, Zahra Arab Aboosadi (2021) Experimental evaluation of Farashband gas refinery wastewater treatment through activated carbon and natural zeolite adsorption process Desalination and Water Treatment: 225; 190-202
4
Fariba Heydari, Shahriar Osfouri, Mohsen Abbasi, Mohammad Javad Dianat, Javad Khodaveisi (2021) Treatment of highly polluted grey waters using Fenton, UV/H2O2 and UV/TiO2 processes Membrane and Water Treatment: 12; 125-132
5
6
7
Fatemeh Keramat, Ahmad Azari, Hossein Rahideh, Mohsen Abbasi (2020) A CFD parametric analysis of natural convection in an H-shaped cavity with two-sided inclined porous fins Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers: 114; 142-152
8
9
Seyed Abdollatif Hashemifard, Kobra Nasim Afza, Mohsen Abbasi (2020) Deviations due to Ignoring the Skin Layer in Modelling of CO2 Absorption in Asymmetric Hollow Fiber Membrane Contactors Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: 7; 43-57
10
یاسر رسولی، محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1399) تصفیه پساب نفتی با استفاده از فرآیند ترکیبی جذب - میکروفیلتراسیون با غشاهای سرامیکی فرآیند نو: ; 18،34
11
12
Behrouz Jafari, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2020) Development of new tubular ceramic microfiltration membranes by employing activated carbon in the structure of membranes for treatment of oily wastewater JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: ; 1،15
13
Saeid Abbasi, Mohsen Abbasi, , (2020) Syngas production plus reducing carbon dioxide emission using dry reforming of methane: utilizing low-cost Ni-based catalysts Oil & Gas Science and Technology-Revue d IFP Energies nouvelles: ; 1،17
14
, Mohsen Abbasi, Shahriar Osfouri, Mohammad Javad Dianat (2020) Treatment of DMSO and DMAC wastewaters of various industries by employing Fenton process: Process performance and kinetics study Journal of Environmental Chemical Engineering: ; 1،11
15
, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2019) Fabrication, characterization, fouling behavior and performance study of ceramic microfiltration membranes for oily wastewater treatment Journal of Asian Ceramic Societies: ; 1،21
16
17
مریم بهروزه، محسن عباسی، شهریار عصفوری (1397) مروری بر تصفیه پساب های حاوی دی متیل سولفواکسید (DMSO) با استفاده از فرایند های اکسیداسیون پیشرفته علوم و مهندسی آب و فاضلاب: ; 13،21
18
مرضیه ده بوده ، احمد آذری، محسن عباسی (1397) استفاده از فرایند الکتروفنتون به عنوان پیشتصفیه پساب اولفینی و تجزیه و تحلیل با روش آماری تاگوچی شیمی و مهندسی شیمی ایران: ; 141،156
19
Mohsen Abbasi, , (2018) Application of ANN modeling for oily wastewater treatment by hybrid PAC-MF process Membrane and Water Treatment: ; 205،213
20
یاسر رسولی، محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1396) یک فرآیند ترکیبی جدید از میکروفیلتراسیون، کربن فعال و انعقاد جهت تصفیه پساب های نفتی International Journal of Environmental Science and Technology: ; 1،16
21
, Seyed Abdollatif Hashemifard, Mohsen Abbasi (2018) Modelling of CO2 absorption via hollow fiber membrane contactors: Comparison of pore gas diffusivity models CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE: ; 110،121
22
23
محسن عباسی، مهدی فرنیایی، سعید عباسی (1396) بهبود تولید هیدروژن در تبدیل کننده های متان با بخار آب در مقیاس صنعتی با فرایند بسترسیالی کردن THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING: ; 416،428
24
بهروز جعفری، محسن عباسی، احمدرضا فرمانی (1396) تأثیر پیرشدگی بر ریزساختار و خواص فیزیکی- مکانیکی پلیمر اپوکسی و کامپوزیت های آن پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران: ; 37،48
25
, , Mohsen Abbasi, Amir Abbas Izadpanah (2017) Chemical cleaning of mullite ceramic microfiltration membranes which are fouled during oily wastewater treatment Journal of Water Process Engineering: ; 81،95
26
27
, , Mohsen Abbasi, , (2017) Adsorption behavior of Cu (II) and Co (II) using chemically modified marine algae ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY: ; 1،9
28
, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2017) Investigation of in-line coagulation-MF hybrid process for oily wastewater treatment by using novel ceramic membranes JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: ; 545،559
29
Mohsen Abbasi, , , , Saeid Abbasi (2016) Performance Study of a Thermally Double Coupled Multi-Tubular Reactor by Considering the Effect of Flow Type Patterns International Journal of Chemical Reactor Engineering: ; 63،78
30
Mohsen Abbasi, (2016) Selecting Model for Treatment of Oily Wastewater by MF-PAC Hybrid Process Using Mullite-Alumina Ceramic Membranes Journal of Water Chemistry and Technology: ; 173،180
31
, Seyed Abdollatif Hashemifard, , Mohsen Abbasi (2016) The impact of nonpolar coagulation bath-immiscible liquid additives on the polyethersulfone membranes structure and performance JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE: ; 1،12
32
33
34
35
36
37
, Mohsen Abbasi, , , (2014) Syngas production in a novel methane dry reformer by utilizing of trireforming process for energy supplying: Modeling and simulation Journal of Natural Gas Science and Engineering: ; 132،146
38
39
40
Mohsen Abbasi, , , (2013) Methane dry reformer by application of chemical looping combustion via Mn-based oxygen carrier for heat supplying and carbon dioxide providing Chemical Engineering and Processing-Process Intensification: ; 69،79
مقالات در همایش ها
1
, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi, Mohsen Abbasi (2020) Modelling of heat and mass transfer in DCMD: Study of membrane parameters 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
2
فریبا حیدری، شهریار عصفوری، محسن عباسی (1396) بررسی روش های جداسازی و تصفیه آلاینده های موجود در آب خاکستری جهت استفاده مجدد چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی
3
شهلا صادقی، محسن عباسی، شهریار عصفوری (1396) بررسی امکان استفاده از رزین های تبادل یونی مختلف جهت کاهش سختی و TDS آب آشامیدنی برای جلوگیری از خوردگی و رسوب گذاری چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی
4
مریم بهروزه، محسن عباسی، شهریار عصفوری (1396) بررسی انواع روش های نوین و ترکیبی فرایند فنتون جهت تصفیه پساب های مختلف چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5
مرضیه ده بوده ، احمد آذری، فضل اله قاسمی ، صادق فتحی، محسن عباسی (1396) استفاده از فرایند الکتروفنتون به عنوان پیش تصفیه پساب اولفینی و تجزیه و تحلیل با روش آماری تاگوچی چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6
رویا بارگاهی، شهریار عصفوری، محسن عباسی (1396) پیشرفت های نوین در فرایند الکترودیالیز معکوس جهت تولید انرژی با استفاده از اختلاف شوری آب چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7
عرفان حسنلی، مسعود مفرحی، محسن عباسی، علیرضا رضایی (1395) کاربرد روش جذب سطحی تناوب فشار خلاء برای بازیابی - دیاکسیدکربن از گاز دودکش چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران
8
مینو آحسینی، مسعود مفرحی، محسن عباسی (1395) مدلسازی پیش بینی منحنی زمان رخنه با استفاده از روش های عددی همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
9
مصطفی تیموری، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، محسن عباسی (1395) اثر مایعات غیرقابل قابل امتزاج با حمام انعقاد بر عملکرد غشاهای پلی اتر سولفون جهت تصفیه پساب های نفتی اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)- انرژی و محیط زیست
10
علیرضا برازجانی، محسن عباسی، شهریار عصفوری (1395) بررسی جداسازی امولسیون آب از فرآورده های نفتی در مخازن ذخیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر با استفاده از فرآیند جذب سطحی اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)-انرژی ومحیط زیست
11
عرفان حسنلی، مسعود مفرحی، محسن عباسی (1394) بازیابی گاز دی اکسیدکربن از مخلوط با نیتروژن و اکسیژن به وسیله جذب سطحی تناوب فشار -خلاء سومین همایش بین المللی ملی نفت گاز و پتروشیمی
12
مسعود مفرحی، خاطره امیری، محسن عباسی، معصومه رستمی (1394) تاثیر گروه آمینی بر ساختار زئولیت سنتزی 13X در جذب دی اکسید کربن سومین همایش بین المللی ملی نفت گاز و پتروشیمی
13
سیدعبداللطیف هاشمی فرد، محسن عباسی، مصطفی تیموری (1394) اثر افزودن نرمال الکان بر روی پارامترهای ساختار غشا الترافیلتراسیون پلی سولفان دوازدهمی همایش بین المللی دانش و تکنولوژی غشا
14
, Seyed Abdollatif Hashemifard, Mohsen Abbasi (2015) ... ...
15
محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، یاسر رسولی (1394) تصفیه پساب نفتی با استفاده از فرآیند ترکیبی جذب-انعقاد-میکروفیلتراسیون با غشاهای سرامیکی مولیت و مولیت آلومینا اولین کنفراس دو سالانه نفت گاز و پتروشیمی خلیج فارس
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
3
محسن عباسی، شهریار عصفوری (1398) طراحی و ساخت انواع جدیدی از آب شیرین کن ها بر مبنای فرآیند الکترولیز دانشگاه خلیج فارس
4
5
روح اله فاتحی، احسان ایزدپناه، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، مرضیه بابایی ربیعی، محسن عباسی، یاسر امینی، غلامرضا ایمانی (1396) مطالعات و مدل سازی فرایند شیرین سازی آب دریا به روش رطوبت دهی – رطوبت گیری دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
ادریس رضایی، محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، شهریار عصفوری (1400) تصفیه آب خاکستری به روش ترکیبی میکرو فیلتراسیون-اکسیداسیونپیشرفته بااستفاده ازغشای سرامیکی
2
3
4
پرنیان قنبری زاده ، محسن عباسی، حسین رهیده، شهریار عصفوری (1398) تهیه و بهبود عملکرد جاذب های سرامیکی و کربنی ارزان قیمت جهت کاهش سختی و خوردگی آب آشامیدنی
5
6
7
8
9
10
رویا بارگاهی، محسن عباسی، شهریار عصفوری، امیر رضا آرشی (1396) نمک زدایی از آب های لب شور با استفاده از فرایند ترکیبی الکترودیالیز و الکترودیالیز معکوس
11
مریم بهروزه، محسن عباسی، شهریار عصفوری، جواد خداویسی (1396) تصفیه پساب های حاوی DMSO و DMAC با استفاده از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته
12
13
14
احمد خرمی، رضا آذین، شهریار عصفوری، محسن عباسی (1395) بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات بر کارایی تعلیق شکن های شیمیایی
15
16
17
18
19
عقیل اندخش، محسن عباسی، روح اله فاتحی، پرویز ملک زاده (1394) تحلیل غیرخطی نوسانگر موج ارشمیدس
20
خاطره امیری، مسعود مفرحی، محسن عباسی (1394) ساخت زئولیت 13X به منظور جداسازی با جذب گاز از مخلوط CO2 و N2
21
22
23
محمد رشیپور، محسن عباسی، علی باقری بردی، طاهر یزدان پناه (1393) توابع تحلیلی ناجابجایی روی گوی واحد B(H
24
خاطره امیری، مسعود مفرحی، محسن عباسی (1384) ساخت زئولیت X13 به منظور جداسازی با جذب گاز از مخلوط 2CO و 2N
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!