18 مرداد 1401
محسن عباسي

محسن عباسی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07731221495
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Mohammad mehdi Parivazh, Mohsen Abbasi, Shahriar Osfouri, Mohammad Javad Dianat, Mohammad Akrami (2022) Reducing the Environmental Impacts of Desalination Reject Brine Using Modified Solvay Process Based on Calcium Oxide Sustainability: 14; 2298
2
yaser rasouli, Mohammad mehdi Parivazh, Mohsen Abbasi, Mohammad Akrami (2021) The Effect of Ceramic Membranes’ Structure on the Oil and Ions Removal in Pre-Treatment of the Desalter Unit Wastewater Membranes: 12; 59-86
3
, Mohsen Abbasi, Shahriar Osfouri, Mohammad Javad Dianat, Javad Khodaveisi (2021) Application of ion exchange resins to reduce hardness and scaling of drinking water: Experimental and modeling Membrane and Water Treatment: 12; 271-284
4
Behrouz Jafari, Edris Rezaei, Mohammad Javad Dianat, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi, Mika Silanpaa (2021) Development of a new composite ceramic membrane from mullite, silicon carbide and activated carbon for treating greywater CERAMICS INTERNATIONAL: 47; 28059-29534
5
6
Hamed Bagheri, Bizhan Honarvar, Mohsen Abbasi, Nadia Esfandiari, Zahra Arab Aboosadi (2021) Experimental evaluation of Farashband gas refinery wastewater treatment through activated carbon and natural zeolite adsorption process Desalination and Water Treatment: 225; 190-202
7
Fariba Heydari, Shahriar Osfouri, Mohsen Abbasi, Mohammad Javad Dianat, Javad Khodaveisi (2021) Treatment of highly polluted grey waters using Fenton, UV/H2O2 and UV/TiO2 processes Membrane and Water Treatment: 12; 125-132
8
9
10
Fatemeh Keramat, Ahmad Azari, Hossein Rahideh, Mohsen Abbasi (2020) A CFD parametric analysis of natural convection in an H-shaped cavity with two-sided inclined porous fins Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers: 114; 142-152
11
12
Seyed Abdollatif Hashemifard, Kobra Nasim Afza, Mohsen Abbasi (2020) Deviations due to Ignoring the Skin Layer in Modelling of CO2 Absorption in Asymmetric Hollow Fiber Membrane Contactors Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: 7; 43-57
13
یاسر رسولی، محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1399) تصفیه پساب نفتی با استفاده از فرآیند ترکیبی جذب - میکروفیلتراسیون با غشاهای سرامیکی فرآیند نو: ; 18،34
14
15
Behrouz Jafari, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2020) Development of new tubular ceramic microfiltration membranes by employing activated carbon in the structure of membranes for treatment of oily wastewater JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: ; 1،15
16
Saeid Abbasi, Mohsen Abbasi, , (2020) Syngas production plus reducing carbon dioxide emission using dry reforming of methane: utilizing low-cost Ni-based catalysts Oil & Gas Science and Technology-Revue d IFP Energies nouvelles: ; 1،17
17
, Mohsen Abbasi, Shahriar Osfouri, Mohammad Javad Dianat (2020) Treatment of DMSO and DMAC wastewaters of various industries by employing Fenton process: Process performance and kinetics study Journal of Environmental Chemical Engineering: ; 1،11
18
yaser rasouli, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2019) Fabrication, characterization, fouling behavior and performance study of ceramic microfiltration membranes for oily wastewater treatment Journal of Asian Ceramic Societies: ; 1،21
19
20
مریم بهروزه، محسن عباسی، شهریار عصفوری (1397) مروری بر تصفیه پساب های حاوی دی متیل سولفواکسید (DMSO) با استفاده از فرایند های اکسیداسیون پیشرفته علوم و مهندسی آب و فاضلاب: ; 13،21
21
مرضیه ده بوده ، احمد آذری، محسن عباسی (1397) استفاده از فرایند الکتروفنتون به عنوان پیشتصفیه پساب اولفینی و تجزیه و تحلیل با روش آماری تاگوچی شیمی و مهندسی شیمی ایران: ; 141،156
22
Mohsen Abbasi, yaser rasouli, (2018) Application of ANN modeling for oily wastewater treatment by hybrid PAC-MF process Membrane and Water Treatment: ; 205،213
23
yaser rasouli, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2018) A new combination of microfiltration, powdered activated carbon and coagulation for treatment of oily wastewater International Journal of Environmental Science and Technology: ; 1،16
24
, Seyed Abdollatif Hashemifard, Mohsen Abbasi (2018) Modelling of CO2 absorption via hollow fiber membrane contactors: Comparison of pore gas diffusivity models CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE: ; 110،121
25
Mohsen Abbasi, (2018) TREATMENT OF SYNTHETIC OILY WASTEWATERS BY COAGULATION - MF HYBRID PROCESS USING MULLITE - ALUMINA CERAMIC MEMBRANES Environmental Engineering and Management Journal: ; 551،559
26
Mohsen Abbasi, , Saeid Abbasi (2018) Enhancement of Hydrogen Production by Fluidization in Industrial-Scale Steam Reformers THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING: ; 416،428
27
بهروز جعفری، محسن عباسی، احمدرضا فرمانی (1396) تأثیر پیرشدگی بر ریزساختار و خواص فیزیکی- مکانیکی پلیمر اپوکسی و کامپوزیت های آن پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران: ; 37،48
28
, yaser rasouli, Mohsen Abbasi, Amir Abbas Izadpanah (2017) Chemical cleaning of mullite ceramic microfiltration membranes which are fouled during oily wastewater treatment Journal of Water Process Engineering: ; 81،95
29
yaser rasouli, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2017) Oily wastewater treatment by adsorption–membrane filtration hybrid process using powdered activated carbon, natural zeolite powder and low cost ceramic membranes WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY: ; 895،908
30
, , Mohsen Abbasi, , (2017) Adsorption behavior of Cu (II) and Co (II) using chemically modified marine algae ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY: ; 1،9
31
yaser rasouli, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2017) Investigation of in-line coagulation-MF hybrid process for oily wastewater treatment by using novel ceramic membranes JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: ; 545،559
32
Mohsen Abbasi, , , , Saeid Abbasi (2016) Performance Study of a Thermally Double Coupled Multi-Tubular Reactor by Considering the Effect of Flow Type Patterns International Journal of Chemical Reactor Engineering: ; 63،78
33
Mohsen Abbasi, (2016) Selecting Model for Treatment of Oily Wastewater by MF-PAC Hybrid Process Using Mullite-Alumina Ceramic Membranes Journal of Water Chemistry and Technology: ; 173،180
34
, Seyed Abdollatif Hashemifard, , Mohsen Abbasi (2016) The impact of nonpolar coagulation bath-immiscible liquid additives on the polyethersulfone membranes structure and performance JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE: ; 1،12
35
36
37
38
39
40
, Mohsen Abbasi, , , (2014) Syngas production in a novel methane dry reformer by utilizing of trireforming process for energy supplying: Modeling and simulation Journal of Natural Gas Science and Engineering: ; 132،146
41
42
43
Mohsen Abbasi, , , (2013) Methane dry reformer by application of chemical looping combustion via Mn-based oxygen carrier for heat supplying and carbon dioxide providing Chemical Engineering and Processing-Process Intensification: ; 69،79
مقالات در همایش ها
1
, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi, Mohsen Abbasi (2020) Modelling of heat and mass transfer in DCMD: Study of membrane parameters 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
2
شهلا صادقی، محسن عباسی، شهریار عصفوری (1396) بررسی امکان استفاده از رزین های تبادل یونی مختلف جهت کاهش سختی و TDS آب آشامیدنی برای جلوگیری از خوردگی و رسوب گذاری چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی
3
فریبا حیدری، شهریار عصفوری، محسن عباسی (1396) بررسی روش های جداسازی و تصفیه آلاینده های موجود در آب خاکستری جهت استفاده مجدد چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی
4
مریم بهروزه، محسن عباسی، شهریار عصفوری (1396) بررسی انواع روش های نوین و ترکیبی فرایند فنتون جهت تصفیه پساب های مختلف چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5
مرضیه ده بوده ، احمد آذری، فضل اله قاسمی ، صادق فتحی، محسن عباسی (1396) استفاده از فرایند الکتروفنتون به عنوان پیش تصفیه پساب اولفینی و تجزیه و تحلیل با روش آماری تاگوچی چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6
رویا بارگاهی، شهریار عصفوری، محسن عباسی (1396) پیشرفت های نوین در فرایند الکترودیالیز معکوس جهت تولید انرژی با استفاده از اختلاف شوری آب چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7
عرفان حسنلی، مسعود مفرحی، محسن عباسی، علیرضا رضایی (1395) کاربرد روش جذب سطحی تناوب فشار خلاء برای بازیابی - دیاکسیدکربن از گاز دودکش چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران
8
مینو آحسینی، مسعود مفرحی، محسن عباسی (1395) مدلسازی پیش بینی منحنی زمان رخنه با استفاده از روش های عددی همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
9
مصطفی تیموری، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، محسن عباسی (1395) اثر مایعات غیرقابل قابل امتزاج با حمام انعقاد بر عملکرد غشاهای پلی اتر سولفون جهت تصفیه پساب های نفتی اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)- انرژی و محیط زیست
10
علیرضا برازجانی، محسن عباسی، شهریار عصفوری (1395) بررسی جداسازی امولسیون آب از فرآورده های نفتی در مخازن ذخیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر با استفاده از فرآیند جذب سطحی اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)-انرژی ومحیط زیست
11
عرفان حسنلی، مسعود مفرحی، محسن عباسی (1394) بازیابی گاز دی اکسیدکربن از مخلوط با نیتروژن و اکسیژن به وسیله جذب سطحی تناوب فشار -خلاء سومین همایش بین المللی ملی نفت گاز و پتروشیمی
12
مسعود مفرحی، خاطره امیری، محسن عباسی، معصومه رستمی (1394) تاثیر گروه آمینی بر ساختار زئولیت سنتزی 13X در جذب دی اکسید کربن سومین همایش بین المللی ملی نفت گاز و پتروشیمی
13
سیدعبداللطیف هاشمی فرد، محسن عباسی، مصطفی تیموری (1394) اثر افزودن نرمال الکان بر روی پارامترهای ساختار غشا الترافیلتراسیون پلی سولفان دوازدهمی همایش بین المللی دانش و تکنولوژی غشا
14
, Seyed Abdollatif Hashemifard, Mohsen Abbasi (2015) ... ...
15
محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، یاسر رسولی (1394) تصفیه پساب نفتی با استفاده از فرآیند ترکیبی جذب-انعقاد-میکروفیلتراسیون با غشاهای سرامیکی مولیت و مولیت آلومینا اولین کنفراس دو سالانه نفت گاز و پتروشیمی خلیج فارس
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محسن عباسی، دانش الناز (1400) ساخت پایلوت سیستم کاهش سختی آب شرب دانشگاه خلیج فارس
2
محسن عباسی، آرش خسروی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1400) مطالعات امکان­سنجی و مفهومی رفع تنگناهای سیستم تصفیه پساب صنعتی میدان نوروز- فاز اول دانشگاه خلیج فارس
3
آرش خسروی، محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1400) مطالعات امکان سنجی و مفهومی رفع تنگناهای سیستم تصفیه پساب صنعتی میدان نوروز- فاز 2 دانشگاه خلیج فارس
4
5
6
محسن عباسی، شهریار عصفوری (1398) طراحی و ساخت انواع جدیدی از آب شیرین کن ها بر مبنای فرآیند الکترولیز دانشگاه خلیج فارس
7
8
روح اله فاتحی، احسان ایزدپناه، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، مرضیه بابایی ربیعی، محسن عباسی، یاسر امینی، غلامرضا ایمانی (1396) مطالعات و مدل سازی فرایند شیرین سازی آب دریا به روش رطوبت دهی – رطوبت گیری دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
جلوداری امین ، علی ایزدبخش، محسن عباسی، علی یادگاری (1400) سنتز رزین تبادل یونی پلی استایرن به روش پلیمریزاسیون آنیونی برای حذف کاتیون ها از آب
3
غلامی فرد هدی ، حسین رهیده، احمد آذری، محسن عباسی (1400) مدل سازی و شبیه سازی فرآیند تصفیه پساب به روش جذب سطحی در ستون بستر ثابت
4
5
ادریس رضایی، محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، شهریار عصفوری (1400) تصفیه آب خاکستری به روش ترکیبی میکرو فیلتراسیون-اکسیداسیونپیشرفته بااستفاده ازغشای سرامیکی
6
سعید امیری، احمد آذری، مسعود مفرحی، محسن عباسی، حسین اسکندری (1400) ساخت غشاء نانوالیاف PAN/TiO2 به وسیله جت چرخشی ریسنده برای تصفیه پساب
7
8
9
10
پرنیان قنبری زاده ، محسن عباسی، حسین رهیده، شهریار عصفوری (1398) تهیه و بهبود عملکرد جاذب های سرامیکی و کربنی ارزان قیمت جهت کاهش سختی و خوردگی آب آشامیدنی
11
12
13
14
15
16
رویا بارگاهی، محسن عباسی، شهریار عصفوری، امیر رضا آرشی (1396) نمک زدایی از آب های لب شور با استفاده از فرایند ترکیبی الکترودیالیز و الکترودیالیز معکوس
17
مریم بهروزه، محسن عباسی، شهریار عصفوری، جواد خداویسی (1396) تصفیه پساب های حاوی DMSO و DMAC با استفاده از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته
18
19
20
احمد خرمی، رضا آذین، شهریار عصفوری، محسن عباسی (1395) بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات بر کارایی تعلیق شکن های شیمیایی
21
22
23
24
عقیل اندخش، محسن عباسی، روح اله فاتحی، پرویز ملک زاده (1394)
25
26
خاطره امیری، مسعود مفرحی، محسن عباسی (1394) ساخت زئولیت 13X به منظور جداسازی با جذب گاز از مخلوط CO2 و N2
27
28
29
محمد رشیپور، محسن عباسی، علی باقری بردی، طاهر یزدان پناه (1393)
30
خاطره امیری، مسعود مفرحی، محسن عباسی (1384) ساخت زئولیت X13 به منظور جداسازی با جذب گاز از مخلوط 2CO و 2N
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!