07 اسفند 1402
حسن حبيبي

حسن حبیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دکترای تخصصی / دامپزشکی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Hassan Habibi, Enayat Rahmatnejad, sattar tohidi, Alireza Afshar, ali kameli, Mehdi Mohammadi, Maryam Jafari (2023) Improving performance, reproduction, and immunity in laying Japanese quail with algal derivatives POULTRY SCIENCE: 103; 00
2
Hassan Habibi, najmeh ghahtan, ali kameli, ali reza hosseinian, neda baghban (2023) The anticoccidial effect of alcoholic extract of Citrullus colocynthis fruit and Juglans regia peel in experimentally infected domestic chicken RESEARCH IN VETERINARY SCIENCE: 156; 22-28
3
فریبا سهرابی، حسن حبیبی، سالم مرمضی (1401) تاثیر افزودن آنتی بیوتیک و پروبیوتیک به رژیم غذایی روی فراسنجه های زیستی کرم زرد آرد Tenebrio molitor پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی: 11)3(; 77-87
4
5
Hassan Habibi, najmeh ghahtan, neda baghban (2022) Effects of four herbs as a dietary on properties of egg and immune response against Newcastle and avian influenza vaccine in Japanese laying quail TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION: 54; 37-46
6
Dariush Saberi, Sanam Mansourinejhad, Ahmad Shadi, Hassan Habibi (2021) One-pot synthesis of a highly disperse core–shell CuO–alginate nanocomposite and the investigation of its antibacterial and catalytic properties NEW JOURNAL OF CHEMISTRY: 45; 1-13
7
8
9
10
Hassan Habibi, sobhan firouzi, hassan nili, keramat asasi, najmeh mosleh (2020) Efficacy of Thermostable Newcastle Disease Virus Strain I-2 in Broiler Chickens Challenged with Highly Virulent Newcastle Virus Archives of Razi Institute: 75; 31-37
11
12
13
14
15
Hassan Habibi, , Kohanmoo Mohammad Amin (2019) Evaluation of Dietary Medicinal Plants and alga in Laying Japanese Quails journal of worlds poultry research: ; 82،88
16
17
18
19
, Hassan Habibi, , (2018) Antimicrobial effects of some herbal extracts against infectious bacteria isolated from burn wound trends in pharmaceutical sciences: ; 219،223
20
Hassan Habibi, , Salem Morammazi (2018) The Effects of some Herbal Essential Oils against Salmonella and Escherichia coli Isolated from Infected Broiler Flocks journal of worlds poultry research: ; 74،80
21
Hassan Habibi, , Leila Karami (2018) Analysis of Chemical Compounds and Antibacterial Effect of Five Medicinal Plant Essential Oils on Infectious Bacteria trends in pharmaceutical sciences: ; 51،58
22
23
Leila Karami, , Hassan Habibi (2017) Antibacterial Effect of Plantago Ovata and Lallemantia Iberica Seed Extracts against Some Bacteria research in molecular medicine: ; 32،36
24
reza valdan, , , Hassan Habibi, , (2017) Avian gametologs as molecular tags for sex identification in birds of prey of Iran ZOO BIOLOGY: ; 1،5
25
Hassan Habibi, , Kohanmoo Mohammad Amin, (2017) Chemical Composition and Antibacterial Effect of Medicinal Plants against Some Food-Borne Pathogen research in molecular medicine: ; 14،21
26
آرش علائدینی، حسن حبیبی (1395) مروری بر پروتکل های آرام بخشی و بیهوشی در شترمرغ التیام: ; 4،10
27
, Hassan Habibi, , , (2016) Comparison of Antimicrobial activity of Cichorium intybus, Dorema aucheri and Prangos ferulacea extracts against some food borne pathogens INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH AND ALLIED SCIENCES: ; 80،84
28
, , , , Hassan Habibi (2016) Effect of Sex Ratio on the Production and Hatchability of Broiler Breeder Flock journal of worlds poultry research: ; 14،17
29
30
Hassan Habibi, hassan nili, keramat asasi, najmeh mosleh, sobhan firouzi, (2014) Efficacy and transmissibility of Newcastle disease I-2 vaccine strain against a field isolate of virulent ND virus (JF820294.1) in village chicken TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION: 47; 73-78
31
Hassan Habibi, sobhan firouzi, hassan nili, mostafa razavi dinani, seyedh leila asadi, sajjad daneshi (2014) Anticoccidial effects of herbal extracts on Eimeria tenella infection in broiler chickens: in vitro and in vivo study Journal of Parasitic Diseases: 40; 401-407
مقالات در همایش ها
1
Enayat Rahmatnejad, Hassan Habibi, Salem Morammazi, ali reza hosseinian (2023) Performance and digestive tract characteristics of laying Japanese quails in response to the Persian Gulf algae derivatives The 5th national conference of medical plants and traditional medicine, Iran, Torbath heydarieh
2
Hassan Habibi, Enayat Rahmatnejad, Salem Morammazi, ali reza hosseinian (2023) The impact of the Persian Gulf algae derivatives on the egg quality and ileal microflora of laying Japanese quails The 5th national conference of medical plants and traditional medicine, Iran, Torbath heydarieh
3
عنایت رحمت نژاد، حسن حبیبی، علی رضا حسینیان، محمدرضا مینایی (1402) اثر گرده نخل بر عملکرد، خصوصیات تخم و میکروفلور روده بلدرچین ژاپنی دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، تهران
4
حسن حبیبی، عنایت رحمت نژاد، محمدامین کهن مو، محمدرضا مینایی، رضا جلالیان (1402) بررسی صفات عملکردی و تولیدمثلی بلدرچین مولد در پاسخ به پودر دانه مورینگا دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، تهران
5
حسن حبیبی، نجمه قحطان، سالم مرمضی (1397) بهبود فاکتورهای کیفی و کمی تخم بلدرچین ژاپنی با استفاده از گیاهان دارویی هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
6
حسن حبیبی، نجمه قحطان، افسانه اسماعیلی (1397) ترکیبات شیمیایی و تاثیر ضد باکتریایی اسانس 5 گیاه دارویی بر علیه باکتری های بیماری زا هفتمین همایش ملی گیاهان دارویی
7
حسن حبیبی، نجمه قحطان، افسانه اسماعیلی (1397) تاثیر مهاری اسانس پنج گیاه دارویی بر روی باکتری بیماری زای کورینه سودوتوبرکلوزیس هفتمین همایش ملی گیاهان دارویی
8
9
مرضیه قیصری، امین اوجی فرد، حسن حبیبی (1397) بررسی تاثیر گیاه دارویی موشکورک بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی، هماتولوژی و سیستم ایمنی ماهی شانک هفتمین همایش ملی گیاهان دارویی
10
مرضیه قیصری، امین اوجی فرد، حسن حبیبی (1397) تاثیر درصدهای مختلف اسانس گیاه زنیان بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی، خونی و پاسخ ایمنی ماهی شانک زرد باله هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
11
حسن حبیبی، سالم مرمضی، صادق فیروزی (1396) کارایی عصاره اکیناسه پورپورایا و عصاره تیموس والگاریس بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور
12
سالم مرمضی، برهان شکراللهی، حسن حبیبی (1396) تنوع ژنتیکی ناحیه پروموتور ژن GAL1 در مرغ بومی خوزستان ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور
13
حسن حبیبی، نجمه قحطان، سالم مرمضی (1396) بهبود تولید کمی و کیفی تخم مرغ بلدرچین ژاپنی با استفاده از گیاهان دارویی ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور
14
حسن حبیبی، نجمه قحطان، سالم مرمضی (1396) اثر سارگاسام کریستفولیوم بر روی میکرو فلور روده و سیستم ایمنی بلدرچین ژاپنی ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور
15
16
Hassan Habibi, sobhan firouzi, hassan nili (2018) The Housefly as a Mechanical Vector of Avian Viral Pathogens
17
18
حسن حبیبی، غلامحسین پورقنبری، نجمه قحطان (1396) بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس پنج گیاه دارویی بر باکتری Coryne kutcheri اولین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی اردکان
19
حسن حبیبی، غلامحسین پورقنبری، نجمه قحطان (1396) بررسی تاثیر ضد باکتریایی عسل بر باکتری های عفونی اولین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی
20
حسن حبیبی، غلامحسین پورقنبری، نجمه قحطان (1396) بررسی تاثیر آنتی بیوتیکی تعدادی از عصاره های گیاهان دارویی بر باکتری های بیماری زا اولین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی
21
حسن حبیبی، نجمه قحطان (1396) استفاده از اسانس گیاهان دارویی بر علیه باکتری های بیماری زا با منشا غذایی ششمین کنگره گیاهان دارویی
22
ابراهیم ستوده، مرضیه جعفری، فاطمه مردانی، حسن حبیبی، نجمه قحطان (1395) اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه بر شاخصه های رشد، کارایی تغذیه، و بازماندگی بچه ماهیان قزلآلای رنگین کمان چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگاری های آبی
23
ابراهیم ستوده، مرضیه جعفری، فاطمه مردانی، حسن حبیبی، نجمه قحطان (1395) اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه (Foeniculum vulgare) بر شاخص های رشد، کارایی، تغذیه و بازماندگی بچه ماهیان ماهی قزل آلای رنگین کمان چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگارهای آبی
24
25
حسن حبیبی، نجمه قحطان، سالم مرمضی، محمدامین کهن مو (1395) بررسی تاثیر عصاره الکلی برخی از گیاهان دارویی بر علیه باکتری های ایکلای و سالمونلا جدا شده از گله های مرغ گوشتی سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی
26
حسن حبیبی، نجمه قحطان، سالم مرمضی، محمدامین کهن مو (1395) ندارد سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی
27
نجمه قحطان، حسن حبیبی، سالم مرمضی، محمدامین کهن مو (1395) بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس 5 گیاه دارویی بر علیه دو باکتری بیماری زا در طیور بومی سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی
28
نجمه قحطان، حسن حبیبی، سالم مرمضی، محمدامین کهن مو (1395) ندارد سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی
29
30
31
سبحان فیروزی، حسن نیلی، کرامت اساسی، نجمه مصلح، حسن حبیبی، میترا محمدی (1394) پاسخ فاز حاد مرغ گوشتی در چالش تجربی با ویروس خیلی بیماری زای نیوکاسل پنجمین کنگره دامپزشکی طیور
32
مهدی حقیقی، مهرداد ایرانی، مهدی جعفری، حسن حبیبی، سبحان فیروزی (1394) تاثیر نسبت جنسی نر و ماده بر روی تولید و قابلیت جوجه درآوری در گله های مرغ مادر پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور
33
سبحان فیروزی، حسن نیلی، کرامت اساسی، حسن حبیبی، نجمه مصلح، میترا محمدی (1394) ارزیابی کفایت واکسن مقاوم به حرارت I2 نیوکاسل در چالش با یروس خیلی بیماری زای نیوکاسل در مرغ نژاد گوشتی پنجمین کنگره دامپزشکی طیور
34
حسن حبیبی، حسن نیلی، کرامت اساسی، سبحان فیروزی، نجمه مصلح، میترا محمدی (1394) بررسی کفایت و قابلیت انتشار واکسن مقاوم به حرارت نیوکاسل سویه I2 در چالش با ویروس بیماری زای نیوکاسل در مرغ نژاد بومی پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور
35
سالم مرمضی، حسن حبیبی (1394) اثر ژنوتیپ پروموتر اینترفرون گاما (IFN-گاما) بر روی فاکتور های محل اتصال رونویسی در مرغ محلی پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور
36
سالم مرمضی، حسن حبیبی (1394) شناسایی عناصر سرکوبگر و عامل اتصال سایت های هسته ای در ژن عملکردی GAL2 در گله های مرغ محلی خوزستان پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور
37
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محمدامین کهن مو، حسن حبیبی، نجمه قحطان، کشواد هدایتیان فرد (1402) تولید تونیک گیاهی تقویت کننده رشد مو و جلوگیری از ریزش مو دانشگاه خلیج فارس
2
امین اوجی فرد، حسن حبیبی، اکبر عباس زاده (1402) ویژگی های کیفی میگوی خشک-نمک سود شده (آجیلی) تحت تاثیر پیش تیمارهای مختلف و متغیرهای خشک کردن دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
مرضیه قیصری، امین اوجی فرد، حسن حبیبی، محمدنبی شهیکی تاش، محمود نفیسی بهابادی، سالم مرمضی (1397) تاثیر اسانس زنیان بر پارامترهای رشد، ساختاربافتی و جمعیت باکتریهای روده در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!