07 اسفند 1402
محمدامين كهن مو

محمدامین کهن مو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زراعت
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
عزیز رضایی، رحیم نیکخواه، محمدامین کهن مو (1402) بررسی اثر اسانس و موسیلاژهای گیاهی بر کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم پاروس علوم و فنون باغبانی ایران: 24; 367-376
2
, Fariba Sohrabi, Mohammad Modarresi, Kohanmoo Mohammad Amin, Ahmet Bayram (2023) Genetic variation of cucumber (Cucumis sativus L.) cultivars to exogenously applied jasmonic acid to induce resistance to Liriomyza sativae Arthropod-Plant Interactions: 17; 1-11
3
Masumeh Yadegar, Kohanmoo Mohammad Amin, Fariba Sohrabi, Rahim Khademi, Fozia Anjum (2022) Fruit physicochemical properties of several cultivars of date palm and their influence on the susceptibility to Oligonychus afrasiaticus (Acari: Tetranichydae) in the southern of Iran Journal of Entomological Society of Iran: 42; 15-27
4
مریم موسوی عوری ، سدابه جهانبخش، محمد مدرسی، قاسم پرمون، علی عبادی، محمدامین کهن مو (1400) تاثیرتنظیم کنندههای رشد (سالیسلیک اسید و جاسمونیک اسید) بر عملکرد و اجزای عملکرد ماریتیغال (Silybum marianum L.) تحت تنش گرمایی زیست شناسی ایران: 34; 957-971
5
6
, , Mohsen Movahhedi Dehnavi, , Kohanmoo Mohammad Amin (2021) Growth parameters, water productivity and aloin content of Aloe vera affected by mycorrhiza and PGPR application under different irrigation regimes SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY: 147; 1188-1198
7
Fatemeh Jamali, Fariba Sohrabi, Kohanmoo Mohammad Amin (2021) Entomopathogenic fungi and plant essential oils are not compatible in controlling Tribolium castaneum (Herbst) Journal of Plant Diseases and Protection: 129; 1-10
8
مریم موسوی عوری ، سدابه جهانبخش، محمد مدرسی، قاسم پرمون، علی عبادی، محمدامین کهن مو (1399) تأثیر اسیدسالیسیلیک و جاسمونیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ماریتیغال(Silybum marianum) تحت تنش گرمایی پژوهشهای گیاهی: 45; 957-971
9
Leila Karami, Mohammad Modarresi, Kohanmoo Mohammad Amin, , (2019) Polyploidy induction in German chamomile (Matricaria chamomilla L.) by herbicide trifluralin یافته های نوین در علوم زیستی: ; 311،319
10
Hassan Habibi, , Kohanmoo Mohammad Amin (2019) Evaluation of Dietary Medicinal Plants and alga in Laying Japanese Quails journal of worlds poultry research: ; 82،88
11
, , Mohsen Movahhedi Dehnavi, , Kohanmoo Mohammad Amin (2019) Physiological and yield responses of Aloe vera plant to biofertilizers under different irrigation regimes AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT: ; ،
12
فرشته احمدی، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو (1397) بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف بابونه آلمانی( Matricaria chamomilla L. ) با استفاده از صفات مورفولوژیک و درصد اسانس تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران: ; 115130
13
14
فاطمه جمالی، محمدامین کهن مو، فریبا سهرابی (1396) اثر کشندگی قارچهای Beauveria و Metarhizium anisopliae روی لارو و حشرهی کامل سوسک شیره خوار خرما پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی: ; ،
15
16
Hassan Habibi, , Kohanmoo Mohammad Amin, (2017) Chemical Composition and Antibacterial Effect of Medicinal Plants against Some Food-Borne Pathogen research in molecular medicine: ; 14،21
17
محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، زینب باقری کاهکش (1395) تأثیر محلولپاشی سالیسیلیکاسید و جاسمونیکاسید بر صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی بابونه (Matricaria chamomilla L.) در شرایط آب و هوایی استان بوشهر تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران: ; 428435
18
19
محمدامین کهن مو، مجید آقاعلیخانی، فرهاد رجالی (1394) (Matricaria chamomilla L.) پاسخ عملکرد کمی و کیفی سه اکوتیپ بابونه به کاربرد کودهای زیستی در منطقه بوشهر تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران: ; 460478
20
محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، زینب باقری کاهکش (1394) کشت اکوتیپ های گیاه دارویی ماریتیغال جهت مقایسه ارزش دارویی و غذایی طب جنوب: ; ،
21
22
محمدامین کهن مو، مجید آقاعلیخانی (1393) تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و ترکیبات ثانویه بابونه تولیدات گیاهی: ; 99108
23
Kohanmoo Mohammad Amin, Fatemeh Jamali (2013) Antifungal activities of some Medicinal plant essential oils against Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici BIOLOGICAL CONTROL: ; 27،33
24
محمدامین کهن مو، فاطمه جمالی (1392) فعالیت قارچکشی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی: ; ،
مقالات در همایش ها
1
ظهورالدین نوری، محمد هدایت، رحیم نیکخواه، محمدامین کهن مو (1402) واژه های کلیدی: آنتوسیانین، اسانس، پس از برداشت و پوسیدگی. سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، گرگان
2
حسن حبیبی، عنایت رحمت نژاد، محمدامین کهن مو، محمدرضا مینایی، رضا جلالیان (1402) بررسی صفات عملکردی و تولیدمثلی بلدرچین مولد در پاسخ به پودر دانه مورینگا دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، تهران
3
عزیز رضایی، رحیم نیکخواه، محمدامین کهن مو (1400) )Fragaria × ananassa Duch( افزایش عمر انبارمانی و حفظ کیفیت میوه توت فرنگی با استفاده از موسیلاژ و اسانسهای گیاهی دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
4
عزیز رضایی، رحیم نیکخواه، محمدامین کهن مو (1400) افزایش عمر انباری و حفظ کیفیت میوه توتفرنگی رقم پاروس با ترکیبات گیاهان دارویی هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران، گرگان
5
معصومه یادگار، محمدامین کهن مو، فریبا سهرابی، رحیم خادمی (1396) بررسی آفت کنه تارتن خرما Oligonychus afrasiaticus (Mcgregor) در نخلستان های استان بوشهر کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی
6
معصومه یادگار، محمدامین کهن مو، فریبا سهرابی، رحیم خادمی (1396) مقاومت برخی ارقام خرما نسبت به کنه تارتن خرما)Oligonychus afrasiaticus (McGregor کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی
7
سکینه اسفندیاری، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو، سیدجواد حسینی، رحیم خادمی، احمد قاسمی (1395) مقایسه و بهینه سازی روش های استخراج DNA برای انجام AFLP در نخل خرما (Phenix dactylifera L.) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8
فرشته احمدی، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی (1395) بررسی مورفولوژیک چند توده مختلف بابونه آلمانی(Matricaria chamomilla L.) در شرایط آب و هوایی دشتستان ششمین همایش سرایری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9
فرشته احمدی، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو (1395) بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) با استفاده از برخی از مهمترین صفات مورفولوژیک ششمین همایش سرایری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10
عصمت قاسمی، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی (1395) بررسی القائ پلی پلوئئدی در گیاه دارویی بابونه المانی با استفاده از تیمار کلشیسین دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
11
سوسن هویدامنش، محمد مدرسی، ولی الله محمدی ، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی (1395) اثر القای پلی پلوئیدی بر صفات مورفو فیزیولوژیکی و فنولوژیکی گیاه اسفرزه( Plantago ovata Forsk) پنجمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا
12
سوسن هویدامنش، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی (1395) بررسی تاثیر تریفلورالین بردرصد زنده مانی تیمار بذری اسفرزه پسیلیوم(Plantago psyllium) پنجمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا
13
فاطمه زعابی احمدی ، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی (1395) القائ پلی پلوئئدی در گیاه دارویی بابونه از طریق تری فلورالین دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
14
فاطمه زعابی احمدی ، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی (1395) تاثیرات مورفولوژیک القای پلی پلوئئدی در گیاه دارویی بابونه دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
15
حسن حبیبی، نجمه قحطان، سالم مرمضی، محمدامین کهن مو (1395) بررسی تاثیر عصاره الکلی برخی از گیاهان دارویی بر علیه باکتری های ایکلای و سالمونلا جدا شده از گله های مرغ گوشتی سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی
16
حسن حبیبی، نجمه قحطان، سالم مرمضی، محمدامین کهن مو (1395) ندارد سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی
17
نجمه قحطان، حسن حبیبی، سالم مرمضی، محمدامین کهن مو (1395) بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس 5 گیاه دارویی بر علیه دو باکتری بیماری زا در طیور بومی سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی
18
نجمه قحطان، حسن حبیبی، سالم مرمضی، محمدامین کهن مو (1395) ندارد سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی
19
سوسن هویدامنش، محمد مدرسی، ولی الله محمدی ، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی (1394) مروری بر اهمیت القا پلی پلوییدی به منظور افزایش عملکرد ومیزان مواد موثره در گیاهان دارویی دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20
سحر اشعری، ساسان راستگو، ملک حسین شهریاری، محمدامین کهن مو (1394) تاثیر کاربرد برگی پوترسین و اسید هیومیک بر عملکرد کیفی توت فرنگی واریته کاماروسا در کشت بدون خاک نهمین کنگره علوم باغبانی
21
ساسان راستگو، سحر اشعری، ملک حسین شهریاری، محمدامین کهن مو (1394) تاثیر کاربرد برگی پوترسین و اسید هیومیک بر عملکرد کیفی توت فرنگی واریته کاماروسا در کشت بدون خاک نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
22
مریم موسوی عوری ، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو، سودابه جهانبخش (1394) اثر هورمون های سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L. همایش ملی یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی
23
فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو، فاطمه جمالی (1393) سمیت تنفسی اسانس پنج گونه گیاه دارویی روی لارو و حشرات کامل سوسک شیرهخوار خرما کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24
فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو، فاطمه جمالی (1393) سمیت تنفسی اسانس 5 گونه گیاه دارویی روی لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما Carpophilus hemipterus کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
25
فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو، فاطمه جمالی (1393) سمیت تنفسی اسانس پنج گونه گیاه دارویی روی لارو و حشرات کامل سوسک شیرهخوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست
26
علی هاشمی، محمدامین کهن مو (1393) اثر چهار روش کشت ذرت بر عملکرد آن در شهرستان دشتستان همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
27
زینب باقری کاهکش ، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو (1393) بررسی اثر جاسمونیک اسید بر صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی بابونه(Matricaria chamomilla L) در شرایط تنش گرمایی همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
28
فاطمه جمالی، فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو (1393) بررسی بیماریزایی قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. بر لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
29
فاطمه جمالی، فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو (1393) بررسی بیماریزایی قارچ Beaveria bassiana بر لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30
فاطمه جمالی، فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو (1393) بررسی اثر کشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما بیست یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
31
محمدامین کهن مو، فریبا سهرابی، فاطمه جمالی (1393) سمیت تنفسی اسانس های زنیان, مورتلخ, رازیانه, آویشن جم و نعناع فلفلی روی لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
32
فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو، فاطمه جمالی (1393) سمیت تنفسی اسانس های اکالیپتوس, مورتلخ, بغیض, آویشن هرمزگان و مرزنجوش روی لارو و حشرات کامل سوسک شیره خوار خرما بیست یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
33
34
35
فاطمه جمالی، فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو (1393) بررسی اثر کشندگی قارچ Metarhizium anisopliae (Metsch.) sorokinin روی لارو و حشره کامل سوسک شبره خوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus) یست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
36
فاطمه جمالی، فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو (1393) بررسی اثر کشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما Carpophilus hemipterus کنگره گیاهپزشکی ایران
37
38
39
محمدامین کهن مو، فاطمه جمالی (1392) فعالیت قارچکشی عصاره چند گیاه دارویی علیه Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
40
محمدامین کهن مو، فاطمه جمالی (1392) فعالیت قارچکشی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محمدامین کهن مو، حسن حبیبی، نجمه قحطان، کشواد هدایتیان فرد (1402) تولید تونیک گیاهی تقویت کننده رشد مو و جلوگیری از ریزش مو دانشگاه خلیج فارس
2
علی دیندارلو، جهانشیر محمد زاده هابیلی، محمدامین کهن مو، امین کشاورز (1400) کنترل و ذخیره رواناب فصلی عبوری از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس با استفاده از گودال تغذیه مصنوعی دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
زهرا شهریاری، فرشته بیات شاه پرست، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی، محمد مدرسی (1402) تاثیر اسید جیبرلیک برخصوصیات رشدی وفیتوشیمیایی کاکتوس آپونتیا
3
4
جهان افروز شهربانو ، فرشته بیات شاه پرست، محمدامین کهن مو، ملک حسین شهریاری (1399) بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک دانهال های دو اکوتیپ مورینگا تحت آبیاری با آب شور
5
6
فاطمه اسماعیلی، محمدامین کهن مو، حمیدرضا نوریزدان، علی دیندارلو، لیلا کرمی (1398) مقایسه اثر تنش خشکی بر خصوصیات موفولوژیک، آنزیمی و فیزیولوژیک برخی ارقام سورگوم (orghom bocolar L.)
7
8
9
زینب تیرتخش، فرشته بیات شاه پرست، محمد مدرسی، علی دیندارلو، محمدامین کهن مو (1397) تاثیر تنش خشکی بر کمیت و کیفیت برخی از مهمترین صفات آگرونومیک و بیوشیمیایی تعدادی از ژنوتیپهای سیاهدانه
10
نجمه قحطان، محمدامین کهن مو، محمد هدایت، غلامرضا عبدی (1397) کشت بافت گیاه جیکه
11
12
زهرا امیدی، محمدامین کهن مو، حمیدرضا نوریزدان، فریبا سهرابی (1397) گزینش ارقام سازگار ذرت تحت تنش خشکی و آفت
13
14
15
حاتمی مفرد محمدعلی ، علی هاشمی، محمد هدایت، محمدامین کهن مو (1396) بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ده جمعیت شوید در تراکم های مختلف کاشت
16
سکینه اسفندیاری، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، حسین وطن پور ، سیدجواد حسینی، رحیم خادمی (1396) استفاده از نشانگر AFLP برای تعیین جنسیت در خرما (Phoenix dactylifera L.)
17
18
امانی لیلا، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، علی دیندارلو، عباس بناری (1396) بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم گندم، تحت تنش خشکی در شرایط استان بوشهر
19
سوسن هویدامنش، محمد مدرسی، ولی الله محمدی ، لیلا کرمی، محمدامین کهن مو (1395) القای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی سین وتریفلورالین دراسفرزه
20
احمدی حمیده، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، حمیدرضا نوریزدان (1395) بررسی تنوع ژنتیکی 17 هیبرید ذرت (Zea mays L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک و زراعی
21
سالاری تم سرخ سکینه ، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، حمیدرضا نوریزدان (1395) بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت (.(Zea mays L در تراکم های مختلف کشت
22
عصمت قاسمی، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، لیلا کرمی (1395) القاء پلی پلوئیدی با استفاده از کلشی سین در بابونه آلمانی
23
فاطمه زعابی احمدی ، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، لیلا کرمی (1395) القاء پلی پلوییدی با استفاده از تری فلورالین در گیاه بابونه آلمانی chamomilla Matricaria( L.)
24
25
26
27
28
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!