05 تیر 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش تاثیر زیبایی شناختی بسته بندی و کیفیت ادراک شده محصول بر قصد خرید: نقش تعدیلگر نوگرایی مصرف کننده و نگرانی زیست محیطی مصرف کننده
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
489
پژوهشگران عصمت احمدی (دانشجو) ، منیژه بحرینی زاد (استاد راهنما) ، مجید اسماعیل پور (استاد مشاور)

چکیده

0