28 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان شناسايي چالش هاي پذيرش تجارت الكترونيك در كسب و كارهاي كوچك و متوسط(مطالعه موردي: شركت هاي فعال مستقر در شهرك صنعتي بوشهر)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
تجارت، الکترونیک، شرکت های کوچک و متوسط، موانع سازمانی، موانع فنی، موانع محیطی
مجله کاوش های مدیریت بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران یونس جعفرپور (نفر اول) ، مجید اسماعیل پور (نفر دوم) ، سید یعقوب حسینی (نفر سوم)

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی موانع پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارکنان شرکت های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر تشکیل می دهند. بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات کامل از حجم جامعه، تعداد جامعه آماری به صورت نامحدود در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها جهت انجام آزمون فرضیه ها از ابزار پرسش نامه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SMARTPLS استفاده گردید. نتایج تحلیل ها نشان داد که «موانع سازمانی» شامل کمبود زمان، عدم آگاهی و اطمینان کافی از منافع و مزایا، هزینه، عدم اشتیاق برای نوآوری و سواد و مهارت فنی ناکافی کارکنان، «موانع فنی» شامل عدم سازگاری با محصولات، خدمات و روش کسب و کار شرکت، فقدان امنیت لازم و پایین بودن سطح تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری و «موانع محیطی» شامل رقابت اندک، استفاده اندک توسط مشتریان، حمایت ناکافی دولت، استفاده اندک توسط شرکا و عرضه کنندگان و ضعف قانون در زمینه تجارت الکترونیک، بر پذیرش تجارت الکترونیک توسط شرکت های کوچک متوسط تأثیر منفی دارند.