28 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین واکنش های رفتاری فالورها به پست های تبلیغی اینفلوئنسرها در اینستاگرام بر اساس تئوری توازن (مورد مطالعه: کاربران رسانه اجتماعی اینستاگرام)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
واکنش رفتاری دنبال کنندگان، ابعاد واکنش رفتاری، تناسب اینفلوئنسر با برند، تعلق دنبال کننده با برند، تعلق دنبال کننده با اینفلوئنسر
پژوهشگران نویدی علی (دانشجو) ، منیژه بحرینی زاد (استاد راهنما) ، مجید اسماعیل پور (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: بازاریابی اینفلوئنسر شامل بازاریابی کالا و خدمات از طریق کسانی است که در خصوص محصولاتی که دیگران خریداری می کنند، تاثیرگذار هستند. این تأثیرگذاری بر بازار عموماً ناشی از تخصص، شهرت و یا محبوبیت افراد است. بازاریابی برای مخاطبان اینفلوئنسرها مشابه بازاریابی دهان به دهان است با این تفاوت که در بازاریابی اینفلوئنسر لزوماً به توصیه های صریح و آشکار کالا یا خدمات موردنظر توسط فرد تأثیرگذار وابسته نیست. هدف: هدف این پژوهش تبیین واکنش های رفتاری فالورها به پست های تبلیغی اینفلونسرها در اینستاگرام بر اساس تئوری توازن در میان کاربران است. روش‏شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت جمع آوری داده ها روش توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کاربران رسانه اجتماعی اینستاگرام می باشد و به دلیل بزرگ بودن چامعه آماری از نمونه گیری استفاده شد. روش نمونه گیری نیز، روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس می باشد. نمونه آماری پژوهش 394 نفر از کاربران می باشند. ابزار گردآوری داده های پژوهش نیز پرسشنامه بوده که روایی آن به روش روایی محتوای صوری و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. روش تجزیه و تحلیل داده ها برای آزمون فرضیه های پژوهش، روش معادلات ساختاری (حداقل مربعات جزئی) به کمک نرم افزار Smart pls3 بوده است. یافته ها: از میان چهارده فرضیه فرعی، همگی تایید شدند. اما یافته های این پژوهش نشان می دهد که جستجو اطلاعات متاثر از سطح تعلق دنبال گنندگان به اینفلوئنسر نیست و قصد خرید متاثر از سطح تعلق دنبال کنندگان با برند نیست. هم چنین از میان 6 فرضیه تعدیلگر، فقط اعتبار برند می تواند نقش تعدیل کننده ای میان واکنش رفتاری دنبال کنندگان و تناسب دنبال کنندگان با برند ایفا کند.