28 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
کارکردهای اخلاقی در آمیخته بازاریابی خدمات
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
اخلاق، خدمت، آمیخته بازاریابی اخلاقی، محصول (خدمت) اخلاقی، قیمت گذاری اخلاقی، مکان توزیع اخلاقی، ترفیع و ترویج اخلاقی، کارکنان اخلاق مدار، فرایند عملیات اخلاقی، شواهد فیزیکی اخلاقی
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، شهین قاسمی (نفر دوم)

چکیده

شرکت ها برای حفظ و ادامه بقای خود در محیط کسب و کار امروزه، باید بر کسب مزیت های رقابتی و جلب رضایت هر چه بیشتر مصرف کنندگان جهت فروش و سهم بازار بیشتر تمرکز کنند. یکی از ابزارهای مهم در جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و ارزش ویژه برند برتر نسبت به رقبا، توجه به اخلاق در انجام روش های بازاریابی است. اخلاقیات بازاریابی به اصول و استانداردهایی اشاره می کند که رفتارهای قابل قبول در محیط بازار را تعریف می کنند. از این رو هدف تهیه و تدوین متن حاضر، بررسی کارکردهای اخلاقی در فعالیت های آمیخته بازاریابی خدمات می باشد. این پژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی، از نظر ماهیت داده ها از نوع کیفی و بر اساس روش و ماهیت از نوع توصیفی می باشد. با در کنار هم نهادن یافته های محققان مختلف و ترکیب آنها به نحوی که مبنای این پژوهش را تشکیل دهند، پژوهش عمدتاً توصیفی انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تحقیقات و مقالات منتشر شده در زمینه اخلاق، خدمت، آمیخته بازاریابی اخلاقی خدمات شامل محصول (خدمت) اخلاقی، قیمت گذاری اخلاقی، مکان توزیع اخلاقی، ترفیع و ترویج اخلاقی، کارکنان اخلاق مدار، فرایند عملیات اخلاقی و شواهد فیزیکی اخلاقی می پردازد. این پژوهش چندین مفهوم مدیریتی دارد که نشان می دهد که رعایت اصول و ابعاد آمیخته بازاریابی اخلاقی بر کیفیت عملکرد سودآوری و افزایش شهرت برند شرکت تاثیر می گذارد و لذا توجه کردن به مساله رعایت اصول و مبانی اخلاقی و تاثیر آن رضایت و وفاداری مشتری، عملکرد سودآوری و شهرت شرکت امری ضروری است.