06 اسفند 1402
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد فروشنده با نقش میانجیگری رفتار فروش انطباقی و رضایت شغلی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Emotional intelligence, adaptive behavior sale, job satisfaction, vendor performance, Global Industrial, commercial and interagency
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، زهرا محمدی (نفر دوم)

چکیده

در سال های اخیر، مفهوم هوش هیجانی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. هوش هیجانی جدیدترین تحول در زمینه فهم ارتباط میان تفکر و هیجان است. هوش هیجانی اساساً در ارتباطات تجلی پیدا می کند. این ارتباطات از سویی حوزه درون فردی و از سویی دیگر قلمرو میان فردی را در بر می گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی با عملکرد فروشنده با نقش میانجی رفتار فروش انطباقی و رضایت شغلی می باشد. این پژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی، از نظر ماهیت داده ها از نوع کیفی و بر اساس روش و ماهیت از نوع توصیفی می باشد. ما با در کنار هم نهادن یافته های محققان مختلف و ترکیب آنها به نحوی که مبنایی این پژوهش را تشکیل دهند، پژوهشی عمدتاً توصیفی را انجام داده ایم. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تحقیقات و مقالات منتشر شده در زمینه شناسایی هوش هیجانی بر عمکرد نیروی فروش شرکتها در بازارهای صنعتی، تجاری و سازمانی می پردازد. در این پژوهش بر اساس بررسی ادبیات نظری و تجربی پژوهش، فرضیه های پژوهشی تدوین گردید و با برقراری روابط بین فرضیه های پژوهش مدل مفهمومی پژوهش طراحی گردید. این فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش می تواند پایه یک پژوهش میدانی قرار گیرد.